Działa tylko w IE - sorry!    
     

Scenariusz dziennego ośrodka pracy

mgr Agnieszka Płoszaj


Scenariusz dziennego ośrodka pracy dla klasy I w szkolnictwie specjalnym
wg metody Marii Grzegorzewskiej

KLASA - I

MIEJSCE - sala lekcyjna

CZAS TRWANIA - 4 godziny lekcyjne

REALIZOWANE EDUKACJE:

przyrodnicza
polonistyczna
matematyczna
plastyczna
techniczna
muzyczna
ruchowa

TEMAT TYGODNIOWEGO OŚRODKA PRACY: NADESZŁA ZIMA

TEMAT DZIENNEGO OŚRODKA PRACY: PTASIA STOŁÓWKA

CEL REWALIDACYJNY:

usprawnianie wielofunkcyjnego działania w zakresie wzrokowo-ruchowo-graficznym

CELE OPERACYJNE:

uczeń potrafi wymienić zmiany zachodzące w przyrodzie zimą;
nazywa ptaki pozostające w kraju na zimę;
potrafi odróżnić charakterystyczne cechy w wyglądzie ptaków;
rozumie potrzebę dokarmiania ptaków w okresie zimy;
rozwiązuje proste zadania tekstowe.

CEL WYCHOWAWCZY:

kształtowanie pozytywnego stosunku ludzi do ptaków w okresie zimy.

METODY:

pokaz
obserwacja
praktyczne działanie

FORMY:

zbiorowa
indywidualna jednolita, zróżnicowana
grupowa
Zróżnicowanie dotyczy:
zawieszania słoninki na gałązce;
wycinania otworów w pojemniku po jogurcie (napełnianie nasionami zbóż)

ŚRODKI DYDAKTYCZNE:

ilustracje z ptakami pozostającymi w kraju na zimę;
tabliczki z nazwami ptaków;
wiersz Hanny Łochockiej "Ptaki";
tekst "Pomogą im";
wykreślanka literowa;
nagrane odgłosy ptaków;
gałązka, słoninka, nasiona zbóż, pojemnik po jogurcie.

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. ZAJĘCIA WSTĘPNE
  1. Powitanie
  2. Ćwiczenia i zabawy ruchowe. Zabawa ruchowa "Jesteśmy ptaszkami" - dzieci naśladują fruwające ptaki, zbieranie nasion z podłogi. Wysłuchanie tekstu "Pomogą im" - omówienie treści opowiadania oraz wyszukanie ilustracji i kartoników z nazwami ptaków występujących w czytance - wklejenie ich do zeszytu.
  3. Uzupełnianie kalendarza
   - nazwy pór roku, zbiorowa recytacja nazw w kolejności;
   - ustalenie, jaka pora jest teraz i powtarzanie nazwy kolejno przez dzieci;
   - próba wspólnego nazywania kolejnych dni tygodnia;
   - nauczyciel wymienia nazwę dnia i pokazuje kartonik z nazwą;
   - głośne zbiorowe powtarzanie nazwy dnia przez uczniów.
  4. Ćwiczenia porządkowe
   - wieszanie teczek;
   - ułożenie zeszytów i piórników (w miarę możliwości samodzielne.
  5. przygotowanie do zajęć

   
 2. USTALENIE CELU PRACY
  Wykreślanka literowa - wykreślanie co drugiej litery:
  DAOBKCAHRNMOIBAJMKYK PLTDANKMIP
  hasło: DOKARMIAMY PTAKI

   
 3. PRACA POZNAWCZA
  a) obserwacja całościowa
  losowanie ilustracji z ptakiem, opisanie jego charakterystycznych cech w wyglądzie (wielkość, kolor, upierzenie), znalezienie etykiety z jego nazwą
  b) obserwacja ukierunkowana
  - przeliczanie ptaków na ilustracji;
  - porównywanie liczebności zbiorów;
  - rozwiązywanie prostych zadań tekstowych.

   
 4. EKSPRESJA
  Praca w grupach
  I - zawieszanie słoninki na gałązkach
  II - wycinanie otworów w pojemniku po jogurcie, wypełnianie go nasionami zbóż.
  Zabawa muzyczno-ruchowa do wiersza "Ptaki" Hanny Łochockiej przy muzyce i odgłosach ptaków.

   
 5. ZAKOŃCZENIE
  - podsumowanie wiadomości,
  - ocena pracy,
  - wyjście przed szkołę i zawieszenie na gałęziach drzew wykonanych prac.

Literatura:

 1. M.A. Szymańska "Już w szkole" - Wydawnictwo Nowa Era - Warszawa 2000r.
 2. J. Białobrzeska - "Ja, Ty - My" - Poznaję świat i wyrażam siebie. Didasko Warszawa 2000r.