Działa tylko w IE - sorry!    
     

Program autorski

mgr Lidia Gucwa


Program dydaktyczno-wychowawczy
z zakresu dodatkowych zajęć katechetycznych dla klas drugich

Informacje wstępne
 • Autor programu: mgr Lidia Gucwa
 • Wdrażający program: mgr Lidia Gucwa
 • Miejsce realizacji programu: Zespół Szkół w Obornikach, Szkoła Podstawowa nr 4
 • Przedmiot: religia
 • Liczba godzin: 10
Struktura programu
 1. Założenia programowe
 2. Cele edukacyjne
 3. Treści programowe.
 4. Przewidywane osiągnięcia
 5. Zadania szkoły i nauczyciela
 6. Propozycja metod kontrolowania i oceniania
 7. Ewaluacja programu
 8. Załącznik w postaci kart pracy
I. Założenia programowe

Dzieci klas II przygotowując się do inicjacji w sakramenty pokuty i Eucharystii czują się bardzo często zagubione w trudnych do przyjęcia treściach. Liczba godzin dotyczących tych dwu ważnych sakramentów jest znacznie ograniczona.

Dzieci często zadają nauczycielowi dodatkowe pytania, budzące wiele wątpliwości, a na wyjaśnienie ich przeznacza się wiele czasu. Biorąc pod uwagę czas, który poświęca się tym uczniom, zrodziła się potrzeba wprowadzenia dodatkowych zajęć poza lekcyjnych w wymiarze 10 godzin zegarowych.

Zajęcia prowadzone będą przez nauczyciela w II semestrze roku szkolnego. Proponowany program tych spotkań katechetycznych daje szansę pogłębienia treści religijnych i wzbudzenia postawy dziękczynnej za dar sakramentu pokuty i Eucharystii. Możliwość stosowania różnych form organizacyjnych i technik wychowawczych pozwala na rozwój osobowości uczniów.

Realizacja tego programu pozwoli katechecie podzielić się z uczniami wiedzą wykraczającą poza program obowiązujący w klasie II. Umożliwi kształtowanie wrażliwości Eucharystycznej i moralnej, wytworzy przekonanie, że sakrament pokuty to więcej niż oczyszczenie z grzechu. Umożliwi aktywny udział w Uroczystości I-ej Komunii św. i w drodze krzyżowej. Pokaże dziecku na przykładzie św. Dominika Savio, że można żyć dobrze i łączyć to dobro z przyjmowaniem Komunii św. Uwrażliwi dziecko na potrzebę dzielenia się z potrzebującymi. Program pozostawia dużo swobody nauczycielowi w zakresie wyboru treści i organizacji zajęć w zależności od zainteresowań i pytań zadawanych przez uczniów.

W programie przyjmuje się koncepcję, iż sakrament pokuty prowadzi zawsze do pokoju i życia w zgodzie z sobą, z bliźnimi i oczywiście z Bogiem.

Program został opracowany w oparciu o następujące dokumenty:

 • "Podstawa programowa katechezy" - Konferencja Episkopatu Polski;
 • "Tworzenie programu nauki religii" - artykuł w miesięczniku" Katecheta", nr 3/1999;
 • Rozporządzenie MEN z dn. 15.02.1999 r.;
 • Program katechezy dla klas II - szkoła podstawowa (nr AZ-1-01/1).

II. Cele edukacyjne
 1. Cel główny:
  Przygotowanie dzieci do przyjęcia sakramentu pokuty i Eucharystii oraz do Uroczystości I-ej Komunii św. przez uczestnictwo w dodatkowych zajęciach katechetycznych.
 2. Cele operacyjne programu:
  • wskazanie na III przykazanie Boże jako przykazanie, które nakazuje świętować niedzielę;
  • wskazanie na Mszę św. jako na Ucztę chrześcijan (w centrum gospodarz - Chrystus);
  • dokładne omówienie poszczególnych części Mszy św.;
  • uwrażliwienie dzieci na częstość przyjmowania Komunii św.;
  • ukazanie Chrystusa podczas sakramentu pojednania jako miłosiernego Ojca, który z otwartymi ramionami przyjmuje swoje dziecko;
  • wzbudzenie praktykowania "pierwszych piątków miesiąca";
  • przedstawienie św. Dominika Savio, jako chłopca, który został świętym ze względu na zażyłość za życia z Chrystusem;
  • projekcja i omówienie filmu pt. "Marcelino - chleb i wino";
  • wzbudzenie w dziecku wrażliwości na potrzeby bliźnich;
  • przygotowanie dzieci do czynnego udziału w Uroczystości I-ej Komunii św.;
  • wyznaczenie i przygotowanie dzieci do udziału w drodze krzyżowej.
III. Treści programowe
 1. W podstawie programowej:
  • Bóg do nas mówi - zaprasza do przyjaźni, jest zawsze blisko, obdarza łaską;
  • Eucharystia - centrum życia Kościoła, sakrament jedności i miłości zbawczej;
  • podczas każdej Mszy św. Jezus daje nam swoje Ciało i Krew;
  • modlitwa rozmową ze spotkanym Jezusem;
  • postawy wdzięczności, przeproszenia i przebaczenia;
  • nabożeństwa okresowe wyrazem pobożności Kościoła;
  • świętowanie Wielkanocy - świętowanie niedzieli.
 2. W programie autorskim:
  • świętowanie niedzieli na podstawie III przykazania Bożego i I przykazania kościelnego;
  • praca wykonywana w niedzielę;
  • Msza św. ucztą ofiarną - pojęcie uczty ofiarnej;
  • znajomość przypowieści o miłosiernym Ojcu;
  • dobry Ojciec czeka na nas w sakramencie pokuty;
  • miłosierny Ojciec przygarnia nas do Siebie;
  • znajomość II przykazania kościelnego;
  • praktykowanie comiesięcznej spowiedzi świętej;
  • na czym polega pomoc bliźnim, (na podstawie filmu "Marcelino, chleb i wino);
  • wypełnienie przykazania miłości.
IV. Przewidywane osiągnięcia

Uczeń powinien:

 • znać treść III przykazania Bożego i wyjaśnić, kiedy to przykazanie jest zachowywane przez ludzi;
 • umieć powiązać to przykazanie z I przykazaniem kościelnym;
 • wiedzieć, że każda Msza św. jest zaproszeniem Jezusa do udziału w niej;
 • regularnie uczestniczyć we Mszy św.;
 • znać treść przypowieści o miłosiernym Ojcu;
 • wskazać na Ojca miłosiernego, który czeka na niego w sakramencie pojednania;
 • wskazać na siebie jako na syna, który potrzebuje przebaczenia;
 • wykazać chęć naśladowania św. Dominika Savio;
 • rozumieć, których momentach życia powinien szczególnie go naśladować;
 • wzbudzić chęć praktykowania "pierwszych piątków miesiąca";
 • potrafi opowiedzieć historię Marcelina (na podstawie filmu pt. "Marcelino, chleb i wino);
 • przejawiać właściwą postawę wobec potrzebujących;
 • nauczyć się tekstów zadanych przez katechetę na Uroczystość I-ej Komunii św.;
 • znać zasady zachowania na Mszy św.;
 • wiedzieć, że Uroczystość I-ej Komunii św. to bardzo ważny moment w ich życiu;
 • wzbudzić chęć uczestnictwa w drodze krzyżowej;
 • starannie nauczyć się czytać przydzielonej stacji drogi krzyżowej;
 • samodzielnie wykonać prace plastyczne związane z tą tematyką.

V. Zadania szkoły i nauczyciela
 1. Ukształtowanie wrażliwości na obecność na każdej Mszy św., na częste przyjmowanie Komunii św., na regularne przystępowanie do spowiedzi św.
 2. Dostarczenie motywacji do zmiany swego postępowania.
 3. Udostępnienie sali (świetlicy) na czas projekcji filmu.
 4. Tworzenie warunków do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych z katechezy.
VI. Propozycje metod kontrolowania i oceniania

Osiągnięcia uczniów będą oceniane na bieżąco w formie sprawdzania kart pracy, ustnego komentarzu do wykonanego zadania. Prace plastyczne, które dzieci wykonają zostaną zaprezentowane na forum ogólnym w postaci gazetek szkolnych i tematycznych, oraz w postaci gazetki zaprezentowanej w kościele parafialnym. Wśród dzieci uczestniczących w zajęciach odbędzie się konkurs.

VII. Ewaluacja programu

Po zakończeniu cyklu zajęć zostanie przeprowadzona ankieta, w której dzieci (metodą wyboru odpowiedzi) będą miały okazję podsumować i wyrazić swoje zdanie na temat zajęć: co podobało im się najbardziej, czego nie rozumieli, nie potrafili wykonać, co chcieliby powiedzieć.

Ankieta posłuży nauczycielowi do:

 • ulepszenia struktury programu,
 • usunięcia i wprowadzenia metod pracy ciekawszych,
 • ewentualnej zmiany zakresu treści zajęć,
 • ewentualnej zmiany kart pracy.

Kompleksowa ewaluacja programu zostanie dokonana po trzech latach wdrażania programu. Zadaniem jej będzie ostateczna i całościowa ocena programu.


W załączeniu (zal.doc - 199KB):

 • Harmonogram spotkań katechetycznych w II semestrze roku szkolnego 2003/04
 • Lista obecności uczniów uczestniczących w spotkaniach katechetycznych w roku szkolnym 2004/05
 • Zestaw pytań konkursowych
 • Ankieta ewaluacyjna dla ucznia po zakończeniu wdrażania programu dydaktyczno-wychowawczego
 • Ewaluacja programu w roku szkolnym 2003/2004