Program zajęć pozalekcyjnych koła historycznego

mgr Irena Konieczna


Program zajęć pozalekcyjnych koła historycznego
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 4 W WARSZAWIE
1 godzina lekcyjna w tygodniu w okresie X 2007-VI 2008 r.
planowana liczba godzin lekcyjnych: 28-30
nauczyciel prowadzący: Irena Konieczna

 1. CELE EDUKACYJNE
   kształcenia:
  • pogłębienie zainteresowań historycznych uczniów, budzenie ciekawości poznawczej dotyczącej przeszłości;
  • kształtowanie umiejętności syntetyzowania wiedzy w czasie i przestrzeni historycznej oraz w ciągach problemowych;
  • rozumienie zjawisk i procesów historycznych w wymiarze polskim, europejskim i powszechnym;
  • poszerzenie wiedzy o przeszłości, etapach rozwoju ludzkości, procesach historycznych;
  • pogłębienie myślenia historycznego, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych i czasowo-przestrzennych;
  • uświadomienie historycznych korzeni Polski w Europie;
  • doskonalenie korzystania z różnych źródeł wiedzy historycznej, w tym z Internetu;
   wychowania:
  • kształtowanie postaw obywatelskich i patriotycznych, szacunku dla tradycji narodowej;
  • przygotowanie do świadomego, odpowiedzialnego i aktywnego życia w demokratycznym społeczeństwie;
  • umiejętność współdziałania i współpracy w zespole;
  • kształtowanie postaw tolerancji i szacunku wobec innych religii, kultur i poglądów;
  • kształcenie krytycyzmu poznawczego, umiejętności oddzielenia faktów od ocen i wniosków;
  • zachęcenie do samodzielnej pracy intelektualnej.

   
 2. OPIS ZAŁOŻONYCH OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW:
   Uczeń umie, zna i rozumie:
  • umie dokonać analizy porównawczej dokonań władców piastowskich okresu wczesnego średniowiecza;
  • zna strukturę społeczeństwa, kierunki rozwoju gospodarki, charakterystyczne cechy sztuki i literatury, rolę Kościoła w średniowieczu;
  • zna przyczyny i następstwa przemian w kościele katolickim od jego początków do XVII w.;
  • rozumie podział Polski na dzielnice i etapy jej jednoczenia w XIII - XIV w.;
  • zna przyczyny i skutki związku Polski z Litwą, dynastyczną politykę Jagiellonów i jej konsekwencje dla Polski;
  • umie omówić przyczyny, przebieg i skutki wojen polsko- krzyżackich w XIV - XVI w.;
  • umie dokonać analizy porównawczej osiągnięć i porażek polskich królów elekcyjnych;
  • umie omówić wojny Polski z Rosją, Szwecją i Turcją oraz zna konsekwencje polityczne i społeczno- ekonomiczne wojen Rzeczypospolitej w XVII w.;
  • rozumie kontrowersyjność oceny S.A. Poniatowskiego oraz wpływ Rosji, Prus i Austrii na likwidację państwa polskiego w XVIII w.;
  • umie,pracując przy mapach historycznych, omówić zmiany terytorialne Polski;
  • zna okoliczności powstania i rozwoju USA, przyczyny i przebieg wojny secesyjnej;
  • zna przyczyny, etapy rewolucji francuskiej i jej następstwa dla Francji i Europy;
  • rozumie wpływ epoki napoleońskiej na losy Francji i Europy oraz powstanie Księstwa Warszawskiego;
  • umie dokonać analizy porównawczej polskich powstań w XIX w., ocenić ich szanse na zwycięstwo;
  • umie przedstawić cele i metody działań zaborców wobec Polaków w XIX w.;
  • zna przyczyny i etapy I wojny światowej, postanowienia Traktatu Wersalskiego oraz etapy umiędzynarodowienia sprawy polskiej;
  • rozumie przyczyny trudności z ustaleniem granic państwa polskiego, zna etapy kształtowania się granic II Rzeczypospolitej oraz znaczenie dziejowe "Cudu nad Wisłą";
  • umie omówić kształtowanie się ustroju II Rzeczypospolitej oraz wpływ J. Piłsudskiego na politykę;
  • zna okoliczności przejęcia władzy przez B. Mussoliniego, A. Hitlera i J. Stalina, metody działania i cele państw totalitarnych;
  • umie porównać potencjał militarny, gospodarczy Polski, III Rzeszy i ZSRR we wrześniu 1939 r., analizować przyczyny klęski Polaków w kampanii wrześniowej, porównać cele i metody okupantów niemieckich i radzieckich na ziemiach polskich;
  • umie omówić momenty przełomowe II wojny światowej, zna przyczyny klęski III Rzeszy, Włoch i Japonii, rozumie wkład polskich sił zbrojnych w pokonanie Niemców;
  • zna podział polityczno- wojskowy świata w okresie zimnej wojny, wybrane konflikty zbrojne na Bliskim i Dalekim Wschodzie w II poł. XX w.;
  • umie omówić momenty przełomowe PRL i ich wpływ na upadek socjalizmu w Polsce oraz wydarzenia "Jesieni Narodów" w Europie Środkowo-Wschodniej.

   
 3. ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
  mapy ścienne, atlasy historyczne, teksty źródłowe, filmy dokumentalne na DVD, plansze, płyty multimedialne, tablice, ilustracje, itp.
   
 4. METODY NAUCZANIA:
  rozmowa nauczająca (pogadanka), wykład, praca z mapą, praca z materiałem źródłowym, burza mózgów, analiza SWOT, metaplan, itp.
   
 5. ROZKŁAD MATERIAŁU:

   
 6. EWALUACJA:
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie