Kiedy emerytura nauczycielska jest liczona
wg starych, a kiedy wg nowych zasad?

Portal Oświatowy

Pytanie:Czy emerytura nauczyciela, który spełnił warunki do otrzymania emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek do końca 2008 r. i chce w 2010 r. przejść na emeryturę, będzie już liczona częściowo wg starych i częściowo wg nowych zasad?

Odpowiedź Eksperta Portalu Oświatowego:

Jeżeli nauczyciel rozwiąże stosunek pracy i przejdzie na emeryturę nauczycielską z art. 88 Karty Nauczyciela w 2010 r. przed ukończeniem 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mężczyzna), wysokość emerytury będzie obliczona z zastosowaniem dotychczasowych zasad (art. 24 i art. 183 ustawy z 17 grudnia 1998 r., dalej jako: o emeryturach i rentach z FUS).

Nabycie prawa do emerytury nauczycielskiej bez względu na wiek po spełnieniu warunków do 31 grudnia 2008 r.

Nauczyciele mający 30-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze, zaś nauczyciele szkół, placówek, zakładów specjalnych oraz zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich - 25-letni okres składkowy i nieskładkowy, w tym 20 lat wykonywania pracy w szczególnym charakterze w szkolnictwie specjalnym, mogą przejść na emeryturę bez względu na wiek, po rozwiązaniu stosunku pracy na swój wniosek (art. 88 KN). Nauczyciele urodzeni po 31 grudnia 1948 r., a przed 1 stycznia 1969 r. mogą również przejść na emeryturę bez względu na wiek, jeżeli wymienione wyżej warunki dotyczące okresu składkowego i nieskładkowego, w tym okresu pracy w szczególnym charakterze, czyli pracy nauczycielskiej spełnili do dnia 31 grudnia 2008 r. oraz jeżeli nie przystąpili do otwartego funduszu emerytalnego albo złożyli wniosek o przekazanie środków zgromadzonych na rachunku w otwartym funduszu emerytalnym, za pośrednictwem ZUS.

Rozwiązanie stosunku pracy i przejście na emeryturę nauczycielską może nastąpić później

Nauczyciel spełniający do 31 grudnia 2008 r. warunki dotyczące wymaganego stażu pracy, w tym pracy nauczycielskiej, może uzyskać emeryturę bez względu na wiek po rozwiązaniu stosunku pracy, z tym że warunek rozwiązania stosunku pracy nie musiał być spełniony do 31 grudnia 2008 r. Zatem rozwiązanie stosunku pracy, jak również zgłoszenie wniosku o emeryturę może nastąpić po tej dacie.

Emerytura nauczycielska wg starych zasad, jeżeli pracownik złoży wniosek o emeryturę przed osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego

Emerytura nauczycielska przyznana na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela będzie obliczona według dotychczasowych, czyli starych zasad, o ile wniosek o jej przyznanie zostanie zgłoszony przed ukończeniem przez kobietę 60 lat, przez mężczyznę zaś 65 lat. Zgłoszenie wniosku o emeryturę po ukończeniu tego wieku, nawet jeżeli warunki do tej emerytury bez względu na wiek zostały spełnione do końca 2008 r., będzie oznaczało przyznanie powszechnej emerytury, czyli wysokość emerytury będzie obliczona w części wg starych zasad i w części wg nowych zasad lub też w całości wg nowych zasad.

W latach 2009-2013 emerytura mieszana, czyli obliczana częściowo wg starych, a częściowo wg nowych zasad

W przypadku osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego w latach 2009-2013 emerytura będzie obliczona częściowo wg starych, a częściowo wg nowych zasad. Proporcje te są różne i zależą od roku, w którym osiągnięty zostanie wiek emerytalny, a nie od roku, w którym zostanie zgłoszony wniosek o emeryturę (art. 183 ustawy o emeryturach i rentach z FUS).

Osiągnięcie wieku emerytalnego w 2014 r. lub później - emerytura liczona wg nowych zasad

Jednakże mieszane zasady obliczania emerytury mają zastosowanie do tych osób, które 60 lat (kobiety) lub 65 lat (mężczyźni) osiągną w latach 2009-2013. Jeżeli natomiast wiek ten osiągną w 2014 r. i w latach następnych i zgłoszą wniosek o emeryturę - wówczas wysokość emerytury będzie w całości obliczona według nowych zasad.

Podstawa prawna

Ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) - art. 24 i 183;
Ustawa z 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) - art. 88.

Portal Oświatowy
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie