Żyję zdrowo i bezpiecznie, pomagam innym

mgr Jadwiga Sychowska


PODSTAWA PRAWNA

 • Regulamin Klubu Wiewiórka zatwierdzony uchwałą nr 33/96 Krajowej Rady Reprezentantów PCK z dnia 14.12 1996 r.
 • Statut Polskiego Czerwonego Krzyża zatwierdzony Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 25 października 2004 r. /Dz.U. nr 237 poz. 2372 z dn. 3.11.2004 r./
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17).

I WSTĘP

Młodszy wiek szkolny to okres, kiedy dziecko jest najbardziej otwarte na wszelkie oddziaływania edukacyjne. Nauczyciel ma wtedy duże możliwości, jeśli chodzi o własny wpływ na ukształtowanie prawidłowych postaw, przyzwyczajeń. Warto więc ten sprzyjający czas wykorzystać na wdrożenie właściwych zachowań i nawyków zdrowotnych.

Klub Wiewiórka jest podstawową jednostką organizacyjną ruchu młodzieżowego PCK, działającą w klasach 0-III szkoły podstawowej. Dzieci, które chcą należeć do tego klubu, wiedzą, że muszą spełnić określone w regulaminie warunki, tj. codziennie myć zęby, przestrzegać zasad higieny osobistej i otoczenia, uczęszczać do stomatologa, pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują. Tak więc już na wstępie muszą zadeklarować wypełnienie zobowiązań.

Do zadań opiekuna klubu należy przede wszystkim zredagowanie programu, czyli dokumentu, który otworzy drogę do świadomego, planowego działania. Program taki trzeba dostosować do potrzeb i możliwości uczniów oraz do warunków, jakie jest w stanie zapewnić szkoła, by ten program został w pełni zrealizowany.

Pracuję w maleńkiej wiejskiej szkółce. Postanowiłam prowadzić klub "Wiewiórka", ponieważ umożliwia on propagowanie wśród dzieci podstawowych zasad oraz kształtowanie elementarnych nawyków i fundamentalnych postaw. Program, który napisałam, zakłada współdziałanie z rodzicami uczniów, a także z pracownikami miejscowego Ośrodka Zdrowia. Będzie realizowany zarówno w czasie zajęć obowiązkowych, jak i po lekcjach.

II CELE OGÓLNE (na podstawie "Regulaminu Klubu Wiewiórka")

 1. Kształtowanie podstawowych nawyków higieniczno - sanitarnych i żywieniowych.
 2. Popularyzacja zasad higieny jamy ustnej.
 3. Wdrażanie dzieci do przestrzegania zasad higieny otoczenia i środowiska.
 4. Kształtowanie humanitarnych postaw dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka oraz gotowości do niesienia pomocy innym.
 5. Nauczanie podstawowych pojęć z zakresu pierwszej pomocy.
 6. Przygotowanie do dalszej działalności w ruchu młodzieżowym PCK.

III CELE SZCZEGÓŁOWE

A.W zakresie higieny i zdrowia:

 1. Kształtowanie nawyku mycia rak po wyjściu z toalety, przed posiłkami, po powrocie do domu.
 2. Wdrażanie do dbania o codzienną higienę ciała.
 3. Kształtowanie nawyku mycia zębów po każdym posiłku.
 4. Wdrażanie do dbałości o systematyczne wietrzenie pomieszczeń.
 5. Kształtowanie nawyku codziennych ćwiczeń gimnastycznych.
 6. Kształtowanie nawyku ubierania się stosownie do warunków atmosferycznych, pory roku, temperatury powietrza.
 7. Kształtowanie nawyku przyjmowania prawidłowej postawy ciała.
 8. Uświadomienie dzieciom wartości właściwego odżywiania.
 9. Uświadomienie dzieciom wartości czynnego wypoczynku, ruchu na świeżym powietrzu, aktywności fizycznej.
 10. Uczenie sposobów radzenia sobie z takimi emocjami jak złość, strach, wstyd.
 11. Rozwijanie sprawności dziecka przez ćwiczenia gimnastyczne, biegi, gry ruchowe.

B.W zakresie bezpieczeństwa:

 1. Omawianie sytuacji i postaw zagrażających bezpieczeństwu.
 2. Omawianie sytuacji i postaw sprzyjających bezpieczeństwu.
 3. Wdrażanie do zachowanie bezpieczeństwa w czasie pobytu na placu szkolnym.
 4. Wdrażanie do zachowania bezpieczeństwa w czasie zabaw zimowych.
 5. Kształtowanie nawyku zachowania szczególnej ostrożności w ruchu drogowym.
 6. Zaznajomienie dzieci z elementarnymi przepisami ruchu drogowego.
 7. Zaznajomienie dzieci z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi oraz z zasadami ewakuacji w szkole.
 8. Zapoznanie dzieci z regulaminem klasopracowni.
 9. Przestrzeganie przed samodzielnym korzystaniem z urządzeń elektrycznych.
 10. Przestrzeganie dzieci przed braniem do rąk nieznanych przedmiotów, ostrych narzędzi, zbieraniem grzybów, zrywaniem nieznanych roślin.

C.W zakresie postaw humanitarnych:

 1. Wpajanie dzieciom elementarnych zasad kulturalnego zachowania się w kontakcie z drugim człowiekiem.
 2. Rozwijanie wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, na jego krzywdę.
 3. Kształtowanie postawy gotowości do niesienia pomocy temu, kto jej potrzebuje.
 4. Uczenie umiejętności zgodnego współżycia w grupie rówieśniczej.
 5. Uczenie właściwego zachowania się wobec ludzi niepełnosprawnych.
 6. Kształtowanie postawy tolerancji.

D.W zakresie udzielania pierwszej pomocy:

 1. Zapoznanie dzieci z ideą PCK oraz z podstawowymi pojęciami z zakresu pierwszej pomocy.
 2. Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy w przypadku lekkich urazów.
 3. Omówienie sposobu telefonicznego wzywania pogotowia ratunkowego.
 4. Zapoznanie dzieci z numerem telefonu pogotowia ratunkowego.

IV OSIĄGNIĘCIA

A.W zakresie higieny i zdrowia.

  Uczeń:
 • systematycznie i prawidłowo szczotkuje zęby,
 • utrzymuje w czystości przybory do mycia zębów,
 • myje ręce po wyjściu z toalety, przed posiłkami, bezpośrednio po powrocie do domu,
 • zna pozytywne czynniki wpływające na jego zdrowie,
 • używa chusteczek jednorazowych do oczyszczenia nosa,
 • zasłania nos i usta przy kichaniu, kaszlu,
 • dba o czystość i porządek w otoczeniu,
 • kulturalnie spożywa posiłek,
 • właściwie posługuje się sztućcami,
 • powstrzymuje się przed jedzeniem słodyczy,
 • myje owoce przed spożyciem,
 • regularnie spożywa posiłki,
 • ubiera się stosownie do pogody i temperatury w pomieszczeniu,
 • wietrzy pomieszczenie, w którym dłużej przebywa,
 • zachowuje prawidłową postawę (prostuje plecy), odrabiając zadania,
 • rozumie potrzebę ruchu, chętnie wykonuje ćwiczenia ruchowe.

B.W zakresie bezpieczeństwa.

  Uczeń:
 • rozumie, że nie należy biegać po klasie, po korytarzu, popychać innych, krzyczeć, rzucać przedmiotami,
 • rozpoznaje sygnały alarmowe,
 • wie, że nie wolno samodzielnie wychodzić poza teren szkoły,
 • informuje nauczyciela o sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu kolegi i własnemu,
 • zna miejsca, gdzie można się bezpiecznie bawić,
 • unika miejsc niebezpiecznych,
 • wie, jak bezpiecznie przejść przez drogę,
 • zna treść podstawowych znaków drogowych,
 • wie, dlaczego nie można bawić się zapałkami ani rozpalać ognisk,
 • zna numer telefonu policji i straży pożarnej,
 • wie, dlaczego nie należy brać do ręki nieznanych przedmiotów, ostrych narzędzi, zrywać nieznane owoce, rośliny,
 • wie, dlaczego nie wolno podchodzić do obcych psów i innych zwierząt.

C.W zakresie postaw humanitarnych.

  Uczeń:
 • informuje dorosłych o złym samopoczuciu kolegi,
 • pomaga młodszym i słabszym kolegom,
 • staje w obronie słabszych,
 • pomaga osobom starszym,
 • jest życzliwy wobec rówieśników i dorosłych,
 • zauważa potrzeby innych i sygnalizuje je,
 • rozumie potrzebę niesienia pomocy innym,
 • zgodnie współżyje w grupie rówieśniczej,
 • wie, czym jest niepełnosprawność,
 • wie, jak należy się zachować wobec osoby niepełnosprawnej.

D.W zakresie pierwszej pomocy.

  Uczeń:
 • wie, czym jest pierwsza pomoc,
 • zna podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy,
 • informuje dorosłych o ewentualnym skaleczeniu kolegi,
 • wie, jak chronić miejsca skaleczone,
 • potrafi wezwać pomoc.

V METODY

 • ćwiczenia praktyczne
 • inscenizacja, scenki rodzajowe, drama
 • praca z tekstem: wierszyki, opowiadania
 • wycieczka
 • pogadanka
 • konkursy: wiedzy o zdrowiu, plastyczny
 • gry i zabawy o tematyce zdrowotnej

VI TREŚCI EDUKACYJNE I PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW

TREŚCI EDUKACYJNE TEMATYKA ZAJĘĆ PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW TERMIN REALIZACJI
Zasady higieny.
Nawyki sanitarno-higieniczne.
Jestem czysty - dobrze się czuję! Wyposażenie łazienki - spis potrzebnych środków do utrzymania higieny.
Zbiorowe mycie rąk przed posiłkiem i po wyjściu z toalety.
Rozmowa: Co to znaczy być czystym? Jak wygląda czyścioszek?
Porządkowanie sali: ustawianie krzeseł, zbieranie papierków.
Rozmowa: Po co w klasie jest kosz na śmieci?
Wietrzenie klasy.
 
Higiena jamy ustnej.
Wartość zdrowia.
Chcę się pięknie uśmiechać! Instrukcja prawidłowego szczotkowania zębów.
Codzienne szczotkowanie zębów.
Okresowa wymiana szczoteczek.
Nauka piosenek i wierszyków o myciu zębów.
Wykonywanie rysunków związanych z higieną jamy ustnej.
Inscenizacje dotyczące zdrowia i higieny.
Obejrzenie filmu.
Krzyżówki, zabawy, rebusy związane z tematem zdrowia i higieny. Wystawa broszur, książeczek, czasopism poświęconych zdrowiu.
 
Kontrolowanie zębów. Z dentystą jestem za pan brat! Wycieczka do Ośrodka Zdrowia.
Gabinety lekarskie.
Pracownicy ośrodka.
Wizyta w gabinecie stomatologicznym.
 
Zdrowe odżywianie się. Jem tylko to, co zdrowe! Wspólne opracowanie jadłospisu.
Przygotowanie zdrowej sałatki, surówki.
Przygotowanie wiosennych kanapek. Prace plastyczne na temat: Owoce, warzywo - źródło zdrowia.
 
Aktywność ruchowa. Ruch to zdrowie! Pogadanka na temat znaczenia ruchu dla naszego organizmu.
Opracowanie zestawu łatwych ćwiczeń gimnastycznych do samodzielnego wykonywania w domu.
Systematyczne ćwiczenia w czasie zajęć.
 
Prawidłowa postawa ciała. Trzymam się prosto! Pedagogizacja rodziców na temat "Wady postawy, przyczyny, zapobieganie, leczenie".
Instruktaż nauczyciela: Jak należy siedzieć w czasie odrabiania lekcji i czytania?
 
Miejsca niebezpieczne.
Niebezpieczne przedmioty i sytuacje.
Unikam niebezpiecznych miejsc i sytuacji! Spacer po miejscowości. Ustalenie miejsc niebezpiecznych.
Wskazanie miejsc do bezpiecznej zabawy. Burza mózgów: niebezpieczne przedmioty, urządzenia, sytuacje.
Konieczność zachowania ostrożności.
 
Bezpieczeństwo w szkole. W szkole chcę się czuć jak w domu! Zapoznanie z regulaminami pracowni.
Zasady obowiązujące w czasie pobytu na boisku szkolnym - lista zasad.
Prawidłowe korzystanie z obiektów, urządzeń znajdujących się na boisku szkolnym.
 
Bezpieczeństwo w czasie zabawy. Bezpieczna zabawa jest dla mnie radością! "Bawię się bezpiecznie" - plakaty.
Prawidłowe korzystanie z urządzeń na placu zabaw.
Rodzaje zabaw zimowych, niebezpieczeństwo tych zabaw.
 
Bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Na drodze jestem ostrożny! Wycieczka po miejscowości.
Obserwacja znaków drogowych.
Treść znaków drogowych.
Wykonanie znaku drogowego.
Omówienie zasad bezpiecznego korzystania z dróg publicznych.
Spotkanie z policjantem.
 
Ostrożnie z ogniem. Nie igram z ogniem! Wyeksponowanie numeru telefonu na policję.
Zapoznanie dzieci z podstawowymi przepisami przeciwpożarowymi.
"Ostrożnie z ogniem" - prace plastyczne.
Rozmowa: Jak zachować się bezpiecznie w lesie?
Pogadanka na temat skutków zabawy z ogniem.
Urządzenia elektryczne w domu.
Wspólne ognisko.
Rozmowa na temat: Jak bezpiecznie rozpalić ognisko pod opieką dorosłych?
 
Zasady współżycia w grupie. W klasie uczę się, jak żyć z ludźmi i dla ludzi. Rozmowa:
- Co buduje mur między nami?
- Co buduje most między nami?
- Co mogę zrobić, żeby inni czuli się ze mną dobrze?
- W jaki sposób mogę zadbać o bezpieczeństwo własne i innych w klasie i w szkole?
 
Sposoby pomocy innym. Jak mogę pomóc innym! Ktoś potrzebuje pomocy - odgrywanie scenek.
Sytuacje, w których ludzie potrzebują pomocy.
Kto może pomóc w danej sytuacji.
Co zrobić, by skutecznie pomóc?
 
Akcje charytatywne. Nie jestem obojętny na potrzeby innych ludzi! Udział w akcji, np. "Gorączka złota" lub w innej proponowanej przez PCK.  
Wolontariat. Kiedyś będę wolontariuszem. Co to jest wolontariat? Kto może być wolontariuszem?
Rozmowa z dziećmi na temat wolontariatu.
 
Ludzie niepełnosprawni wśród nas. Jesteśmy sobie potrzebni! Rozmowa: Jaką osobę nazywamy niepełnosprawną?
Jakie bariery muszą pokonywać niepełnosprawni?
Jak mogę pomóc osobie niepełnosprawnej?
 
Idea PCK. Czym zajmuje się PCK? Znaczenie skrótowca PCK.
Ogólne zasady i cele PCK.
Rysowanie symbolu PCK.
 
Pierwsza pomoc. Zanim przyjedzie karetka pogotowia. Wzywam pomoc - ćwiczenia w korzystaniu z telefonu komórkowego i przeprowadzaniu rozmowy z pracownikiem pogotowia.
Informacje, jakich należy udzielić, gdy się wzywa pomoc - instrukcja.
 
Zasady udzielania pierwszej pomocy. Jak udzielić pierwszej pomocy? Instruktaż: Jak udzielić pierwszej pomocy w przypadku lekkiego urazu?
Ćwiczenia w udzielaniu pierwszej pomocy.
 

VII EWALUACJA

 • wnioski z obserwacji zachowania dzieci (inicjatywy, zaangażowanie dzieci, pomoc)
 • ankieta dla rodziców
 • ekspozycja prac plastycznych uczniów
 • wyniki quizu, konkursu
 • arkusz samooceny
 • sprawozdanie z działalności klubu "Wiewiórka".
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie