Działa tylko w IE - sorry!    
     

Turniej wiedzy ekologicznej dla uczniów gimnazjum

mgr Elżbieta Sroka
mgr Joanna Kotlarz


REGULAMIN KONKURSU:


   
 1. CELE KONKURSU:

    
  • wyrabianie emocjonalnego stosunku do przyrody
  • kształtowanie odpowiedzialności za jej stan.
  • poznanie zwierząt chronionych, parków i rezerwatów
  • propagowanie wśród uczniów literatury związanej z ochroną środowiska.
  • kształtowanie postawy odpowiedzialności za wyniki osiągane przez klasę (integracja klasowa).

   
 2. ORGANIZACJA KONKURSU

  Konkurs przeprowadzony z okazji "Dnia Ziemi" wśród uczniów klas: I,II w dniu 23.04 2004 roku na sali gimnastycznej.

  Forma przeprowadzenia konkursu: Trzech przedstawicieli z każdej klasy przygotowuje się do turnieju na podstawie otrzymanych wcześniej zagadnień. Konkurs zostanie przeprowadzony w formie ustnych odpowiedzi na wylosowane przez uczniów pytania. Uczestnikom kibicują ich rówieśnicy.

  Skład Jury: biolog, chemik, geograf, fizyk.

  Punktacja: za prawidłową odpowiedź uczniowie otrzymują po 2 piłeczki wrzucane do szklanych naczyń, jeśli odpowiedź nie jest wyczerpująca jedną, za brak odpowiedzi nie otrzymują piłeczek. Dodatkowo wśród pytań znajdują się szczęśliwe pytania, wylosowanie których jest równoznaczne z uzyskaniem 2 piłeczek.

  Środki: zestaw pytań do losowania, mapa Polski, kolorowe piłeczki.

  KONKURS WIEDZY EKOLOGICZNEJ - ZAGADNIENIA

  1. Formy prawnej ochrony przyrody w Polsce - krótka ich charakterystyka.
  2. Parki narodowe w Polsce - ilość, nazwy, najmniejszy - największy powierzchnią, najmłodszy - najstarszy, uznany za Światowy Rezerwat Biosfery, włączony do Listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości ich położenie na mapie Polski.
  3. Krótka charakterystyka parków narodowych: Białowieskiego, Biebrzańskiego, Babiogórskiego, Tatrzańskiego, Słowińskiego, Kampinowskiego.
  4. Gatunki chronionych roślin i zwierząt w Polsce, przyczyny ochrony gatunkowej.
  5. Gatunki zagrożone wyginięciem.
  6. Przyczyny i skutki kwaśnych deszczy, dziury ozonowej, efektu cieplarnianego, smogu.
  7. Alternatywne i tradycyjne źródła energii - wymienić i krótko scharakteryzować pod kątem szkodliwości dla środowiska.
  8. Pojęcia: recykling, rekultywacja, monokultura, ekologia, sozologia, DDT, czerwona księga, endemit, relikt, erozja.
  9. Nazwy metali ciężkich i szkody przez nie wywoływane.
  10. Wpływ dwutlenku siarki na drzewa.
  11. Skala porostowa- co to jest i do czego służy. Pojęcie "pustyni porostowej".
  12. Tytuły czasopism ekologicznych.
  13. Zagrożenia wynikające z użytkowania energii jądrowej.
  14. Przykłady działań sprzyjających ochronie środowiska.
  15. Zagrożenia wynikające z niszczenia lasów.
  16. Ozon czy może być szkodliwy i kiedy?
  17. Substancje powodujące zanieczyszczenie środowiska.
  18. Kalendarium ekologiczne.
  19. Przykłady surowców wtórnych.
  20. Rozpoznawanie znaków ekologicznych.

   
 3. NAGRODY

  Najlepsza drużyna w kategorii klas I i II otrzymuje nagrody rzeczowe i cząstkowe oceny celujące z biologii. Wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy za udział i cząstkowe oceny bardzo dobre z biologii w drugim semestrze. Życzymy Wam powodzenia.

Zestaw pytań do losowania:

 1. Gazem powodującym powstawanie efektu cieplarnianego jest ................
   
 2. Jak powstają kwaśne deszcze?
   
 3. Wymień dwa przykłady szkód wywoływanych przez kwaśne deszcze.
   
 4. Podaj 5 przykładów zwierząt objętych ochroną gatunkową w Polsce.
   
 5. Rozpoznaj zaprezentowany gatunek zwierzęcia chronionego.
   
 6. Rozpoznaj zaprezentowany gatunek zwierzęcia chronionego.
   
 7. Rozpoznaj zaprezentowany gatunek rośliny chronionej.
   
 8. Rozpoznaj zaprezentowany gatunek rośliny chronionej.
   
 9. Podaj 5 przykładów roślin objętych ochroną gatunkową w Polsce.
   
 10. Wymień prawne formy ochrony przyrody stosowane w Polsce.
   
 11. Co to jest park narodowy?
   
 12. Jakie obiekty przyrodnicze mogą być uznane za pomniki przyrody?
   
 13. Wymień co najmniej 5 parków narodowych istniejących w Polsce.
   
 14. Podaj nazwy polskich parków narodowych uznanych za Światowy Rezerwat Biosfery.
   
 15. Polskim parkiem narodowym włączonym do listy Światowego Dziedzictwa Ludzkości jest ...................
   
 16. Podaj nazwę i rok utworzenia pierwszego parku narodowego w Polsce.
   
 17. Jakie zwierzę uznane jest za symbol Światowego Funduszu na Rzecz Dzikich Zwierząt.
   
 18. Podaj nazwę największego pod względem powierzchni parku narodowego w Polsce.
   
 19. Podaj nazwę najmniejszego pod względem powierzchni parku narodowego w Polsce.
   
 20. Przed czym chroni nas ozonosfera.
   
 21. Wymień nazwy 5 gatunków zagrożonych wyginięciem w Polsce.
   
 22. Jakie znaczenie dla przyrody i człowieka ma wycinanie lasów.? Podaj trzy przykłady.
   
 23. Co to jest recykling?
   
 24. Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi?
   
 25. Wymień tytuły trzech czasopism o tematyce ekologicznej.
   
 26. Jaki to park narodowy, wskaż go na mapie Polski: "objęte są w nim ochroną najlepiej zachowane pozostałości pierwotnych lasów liściastych niżowej Europy.Tam też udało się uchronić przed wyginięciem żubry"
   
 27. Jaki to park narodowy, wskaż go na mapie Polski: "obejmuje duży obszar mokradeł, wilgotnych łąk i lasów z ciekawą florą i fauną, szczególnie ptactwem bagiennym"
   
 28. Co oznacza termin sozologia?
   
 29. Jaki to park narodowy, wskaż go na mapie Polski: "charakterystyczną dla niego cechą są wybrzeża z wędrującymi wydmami, na których spotyka się rzadki już gatunek mikołajka nadmorskiego".
   
 30. Co oznacza termin ekologia?
   
 31. Jednym ze sposobów zmniejszania ilości odpadów jest .....................
   
 32. Wymień trzy substancje przyczyniające się do zanieczyszczania środowiska.
   
 33. Podaj nazwy pięciu rezerwatów przyrody położonych na terenie byłego województwa ostrołęckiego.
   
 34. Wyjaśnij do czego służy skala porostowa.
   
 35. Jakie drzewa są bardziej narażone na zanieczyszczenia tlenkiem siarki i dlaczego?
   
 36. Co oznacza termin rekultywacja.
   
 37. Wymień alternatywne źródła energii.
   
 38. Jakie są wady i zalety energetyki jądrowej?
   
 39. Do czego używano DDT i dlaczego zaprzestano go stosować?
   
 40. Co oznacza pojęcie smog?
   
 41. Jakie działania (3) każdy z nas może podejmować na rzecz ochrony środowiska?
   
 42. Szczęśliwe - otrzymujecie dwa punkty
   
 43. Szczęśliwe - otrzymujecie dwa punkty
   
 44. Szczęśliwe - otrzymujecie dwa punkty
   
 45. Szczęśliwe - otrzymujecie dwa punkty
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie