Działa tylko w IE - sorry!    
     

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela

Piotr Hebda


PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O UZYSKANIE STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Piotr Hebda

Miejsce zatrudnienia: Zespół Szkół w Kościelisku. Szkoła Podstawowa i Gimnazjum

Nauczany przedmiot: HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Data rozpoczęcia stażu na nauczyciela dyplomowanego: 01.09.2003

Data zakończenia stażu: 31.05.2006

Okres stażu: 2 lata 9 miesięcy

Podstawy prawne:

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli)
  • Ustawa z dnia 18 lutego 2000r. o zmianie ustawy Karta Nauczyciela i zmianie niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2000r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

Opracowując swój plan rozwoju wziąłem pod uwagę, iż nauczyciel ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego powinien w okresie odbywania stażu realizować w szczególności zadania wynikające z rozporządzenia MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku §5.1:

  1. podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy,
  2. uczestniczyć w realizacji zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe,
  3. uczestniczyć w różnych formach doskonalenia, służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu poziomu pracy szkoły, w której nauczyciel jest zatrudniony - z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.

Tworząc plan swojego rozwoju zawodowego opierałam się na założeniach planu pracy szkoły, planu wychowawczego, oraz potrzebach i oczekiwaniach uczniów, rodziców i grona pedagogicznego.

Przy tworzeniu planu pomocne okazały się także materiały zamieszczone na stronach internetowych oraz czasopismach pedagogicznych, np. "Głos Nauczycielski" - wkładka "Plan Rozwoju Zawodowego Nauczycieli - propozycje rozwiązań".

1 września 2003 roku rozpocząłem staż zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego Stworzony przeze mnie plan rozwoju miał w swym założeniu stanowić kontynuację realizowanych wcześniej zadań dydaktyczno - wychowawczych, a zarazem podstawę do podejmowania nowych działań w ramach pełnionych obowiązków zawodowych.

Plan rozwoju zawodowego jest dokumentem, który będzie podlegał modyfikacjom w czasie trwania stażu, jednak główne założenia będą stałe. Zmianie mogą ulegać terminy oraz nałożone sobie zadania, jednak w taki sposób, aby wypełnić zalecenia MEN z 3.08.2000r. w sprawie realizacji stażu przez nauczyciela mianowanego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego.

W załączeniu (plan.doc - 80KB) tekst źródłowy, zawierający wymagania kwalifikacyjne, zadania, terminy i sposoby dokumentowania.