Działa tylko w IE - sorry!    
     

Program Edukacyjny - Historia Sportu i Olimpizmu

mgr Leonarda Adamska
mgr Teresa Sztejman-Zaręba


Program realizowany jest w formie ścieżki międzyprzedmiotowej o charakterze dydaktyczno-wychowawczym i jest zgodny z podstawą programową (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dn. 26.02.2002) przewidziany do realizacji w liceach profilowanych i technikach.

Realizowany przez młodzież z ZS Nr 4 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Warszawie.

I. WSTĘP

Olimpijskie Igrzyska - w tych dwóch słowach przywołanych do życia przez starożytnych Greków mieści się rozległa, wspaniała historia działalności człowieka, który co 4 lata sprawdza swą dzielność na stadionie i walczy o pierwszeństwo w szlachetnej rywalizacji bez rozlewu krwi i szczęku broni.

Twórca nowożytnego olimpizmu Pierre de Coubertin mówił: "Najważniejszym w Igrzyskach jest udział, nie zwycięstwo" i dalej "gdyż podstawą życia nie jest triumfować, lecz walczyć".

Sprzeczność jest tylko pozorna. Coubertin nie występował przeciw medalom i rekordom, upragnionym owocom każdej rywalizacji, przestrzegał jednak przed medalomanią i gromadzeniem rekordów. Dlatego w swym kanonie olimpijskiej idei tak silnie podkreślał istotę etosu walki, która jako walka "bez rozlewu krwi i szczęku broni" powinna odbywać się pod hasłami szlachetności, uczciwości i poszanowania dla przeciwnika.

Różnie układały się stosunki między sportem i polityką. Polskich olimpijczyków zabrakło na starcie pierwszych nowożytnych igrzysk rozegranych w 1896r. w Atenach. Później występowali w barwach państw zaborczych (W. Ponurski, K. Rómmel, S. Zaborski). Dopiero uzyskanie niepodległości stworzyło Polakom szanse rywalizacji na olimpijskiej arenie. Zobaczyliśmy ich po raz pierwszy na Igrzyskach VIII Olimpiady w Paryżu w 1924r. w niecałe pięć lat po utworzeniu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

I od tego momentu piszemy kartę polskiego udziału w gronie usportowionych narodów świata. Zawiera ona chwile wzniosłe i dramatyczne, zawsze jednak piękne i drogocenne, szczególnie dla młodzieży, która czerpie i czerpać będzie z księgi olimpijskiej przy obieraniu własnej, sportowej drogi. Dlatego warto przybliżyć, zapoznać młodzież z przesłaniami, ideami tego zjawiska. Należy również zwrócić uwagę na rozległy związek olimpizmu, a tym samym sportu z treściami nauczania innych przedmiotów takich jak język polski, języki obce, historia, geografia, biologia, godzina wychowawcza.

Realizowanie ścieżki edukacyjnej wiąże się z poszerzeniem, zgłębieniem i przekazywaniem wiedzy z zakresu olimpizmu. Poprzez wiedzę humanistyczną możemy podnieść rangę wychowania fizycznego i umocnić swój prestiż w oczach uczniów.

Program ten proponujemy realizować w cyklu jednorocznym na lekcjach wychowania fizycznego, języka polskiego, historii, biologii, geografii, językach obcych i godzinie wychowawczej.

II. CELE SZCZEGÓŁOWE

 1. Przybliżenie kultury i historii starożytnej Grecji.
 2. Zapoznanie uczniów z ideami starożytnej olimpiady.
 3. Zaznajomienie uczniów z historią starożytnych i nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.
 4. Kształtowanie postaw "fair play" w sportowej rywalizacji.
 5. Rozwijanie własnej osobowości i aktywności, kształcenie umiejętności pracy w zespole.
 6. Kształtowanie postaw moralnych i społecznych w oparciu o wartości tkwiące w sporcie olimpijskim.
 7. Dostrzeganie znaczenia ogólnospołecznego olimpiad, poznawanie innych kultur.
 8. Troska o zdrowie własne i innych.
 9. Rozwijanie sprawności fizycznej poprzez udział w zawodach sportowych.
 10. Zapoznanie się z przepisami i zasadami obowiązującymi w konkurencjach olimpijskich.
 11. Kształtowanie umiejętności sędziowania konkurencji sportowych.
 12. Rozwijanie umiejętności w poszukiwaniu informacji, docieraniu do źródeł, opracowaniu danych.
 13. Rozwijanie i rozbudzanie aktywności artystycznej i zdolności twórczych.
 14. Wskazanie możliwości ciekawego i aktywnego spędzania czasu wolnego.
 15. Wykształcenie umiejętności potrzebnych do kontroli stanu własnego zdrowia (pomiar, tętna, ciśnienia, pojemności płuc).

III. ZADANIA SZKOŁY

 1. Uzupełnienie i utrwalenie wiedzy na temat historii olimpizmu i jej powiązania z życiem współczesnym.
 2. Wdrażanie do samodzielnego działania na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego i intelektualnego.
 3. Przygotowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w różnych formach sportowych.
 4. Organizowanie różnorodnych imprez o tematyce olimpijskiej.
 5. Rozbudzenie zainteresowań uczniów w zakresie poznawania kultury i języków europejskich.
 6. Uczenie o Polsce w powiązaniu z historią, kulturą Europy.
 7. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur.
 8. Krzewienie praw człowieka, poszanowania odmienności, solidarności społecznej, współpracy, przyjaźni i pokoju.
 9. Wyposażenie ucznia w umiejętności komunikacji: znajomość języków obcych oraz umiejętność korzystania z technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

IV. TREŚCI PROGRAMOWE

- realizowane są w ramach poszczególnych przedmiotów dla określonego pionu klasy
Wychowanie fizyczne
1. Poznanie dyscyplin olimpijskich.
2. Gimnastyka jako dyscyplina olimpijska - nauczanie i doskonalenie umiejętności.
3. Gry zespołowe jako dyscypliny olimpijskie
4. Zasady "fair play" w sporcie.
Godzina wychowawcza
1. Cele i zadania ruchu olimpijskiego.
2. Idea wznowienia igrzysk olimpijskich - postać barona Pierre'a Coubertin.
3. Udział Polaków w olimpiadach.
4. Olimpijczycy Regionu Mazowsza. Postać Janusza Kusocińskiego.
Język Polski
1. Analiza wybranej lektury o tematyce olimpijskiej.
2. Sztuka w sporcie - omówienie i dyskusja obejrzanej wystawy w Muzeum Sportu i Turystyki.
3. "Janusz Kusociński" reż. K. Szmagier - obejrzenie i dyskusja na temat filmu.
Historia
1. Historia starożytnych i nowożytnych Igrzysk Olimpijskich.
2. Historia wybranych dyscyplin sportowych w różnych epokach historycznych.
Biologia
1. Odżywianie w sporcie - składniki pokarmowe.
2. Doping w sporcie i jego skutki uboczne.
3. Skutki kontuzji i urazów - paraolimpiady.
Geografia
1. Zaznaczanie na mapie państw i miast olimpijskich.
2. Obliczanie różnic czasowych pomiędzy miejscem rozgrywania olimpiady a jej odbiorem.
Język obcy
1. Dyscypliny olimpijskie - charakterystyczne słownictwo dla danego sportu.
2. Dyscypliny sportowe - opis
3. Wypracowanie o tematyce olimpijskiej.

V. FORMY REALIZACJI

Treści programowe są realizowane na poszczególnych lekcjach przedmiotowych. Zawierają określone imprezy w czasie realizacji programu.

 1. Konkurs z wiedzy olimpijskiej - etap I
 2. Zwiedzanie Muzeum Sportu i Turystyki
  - udział młodzieży w lekcji muzealnej
  - projekcja filmu
 3. Konkurs z wiedzy olimpijskiej - etap II
 4. Rajd pieszy Truskaw - Palmiry
  - złożenie kwiatów i zapalenie zniczy na grobie wielkiego Olimpijczyka i Polaka Janusza Kusocińskiego
  - zwiedzenie muzeum martyrologii w Palmirach
 5. Szkolne Igrzyska Olimpijskie

VI. ŚRODKI DYDAKTYCZNE

- magnetowid, telewizor, rzutnik, aparat fotograficzny, mapy, sprzęt sportowy.

VII. ŹRÓDŁA INFORMACJI

- biblioteka, czasopisma popularno-naukowe, internet, podręczniki szkolne, nauczyciele: wychowania fizycznego, języka polskiego, historii, biologii, geografii, języka obcego.

VIII. METODY I ZASADY NAUCZANIA

- pokaz, dyskusja, praca z tekstem, pokaz multimedialny, reportaż, referat, plakat, wiersz, film.

IX. OCZEKIWANE OSIĄGNIĘCIA

 1. Uczeń zna historię starożytnych i nowożytnych Igrzysk Olimpijskich
 2. Umie stosować zasady obowiązujące w olimpizmie w życiu codziennym.
 3. Uczeń żyje w poszanowaniu człowieka jako wartości nadrzędnej z wykorzystaniem moralnych zasad idei olimpijskiej.
 4. Potrafi ocenić swoje możliwości ruchowe i intelektualne.
 5. Uczeń posiada wiadomości i umiejętności potrzebne do realizacji własnych celów i zainteresowań.
 6. Uczeń wie jak pomóc słabszym, współpracować w zespole.

X. EWALUACJA

 1. Ocena przez nauczycieli w formie pisemnej bądź ustnej.
 2. W trakcie realizacji programu prowadzona będzie ocena programu o jego przydatności w pracy z uczniem.
 3. Ocena przez zespół ekspertów (nauczyciele, uczniowie) danych fotograficznych, ich prawdziwości, prezentacji.

Przygotowali i opracowali program edukacyjny nauczyciele z ZS nr 4: Teresa Sztejman-Zaręba, Leonarda Adamska, Agnieszka Osakowicz, Irena Konieczna, Agnieszka Szelenberg, Janina Mizak.

BIBLIOGRAFIA

 • "Wychowanie fizyczne z elementami edukacji olimpijskiej" - program nauczania dla liceów i techników. Michał Bronikowski - Poznań 2003.
 • "Do ostatniego tchu", Bohdan Tomaszewski
 • "Historia sportu", W. Konrad Osterloff
 • "Olimpiady ery nowożytnej", Grzegorz Młodzikowski.
 • "Polscy olimpijczycy XX wieku", tom I, II - Bogdan Tuszyński.
               
     
 
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje E-learning E-sklep O stronie