Działa tylko w IE - sorry!    
     

Ankieta dla rodziców

mgr Beata Danuta Badziąg


Pracując z sześciolatkami, każdego roku obejmuję nową grupę. Staram się jak najszybciej poznać grupę, zaobserwować jej problemy i ocenić możliwości. Każdego roku poznaję także nowych rodziców, z jakimi przychodzi mi współpracować. Nasze kontakty często ograniczają się do spotkań w trakcie wywiadówek i innych rozmów dotyczących dziecka. Chcąc lepiej poznać wymagania rodziców dotyczące szkoły i możliwości naszej dwustronnej współpracy, opracowałam i wdrożyłam ankietę dla rodziców dzieci z oddziału przedszkolnego.

Ankieta była anonimowa i zawierała szereg pytań w formie testu oceniającego wymianę informacji pomiędzy szkołą a rodzicami. Zawierała również pytanie otwarte umożliwiające zaproponowanie przez rodzica formy współpracy ze szkołą.

Ankiety przeprowadziłam dwukrotnie: w roku 2003 i 2004, a następnie opracowałam je. Wyniki przeprowadzonych ankiet potwierdziły zadowolenie rodziców z ilości i rodzaju spotkań z rodzicami, jakie przeprowadzam w ciągu roku szkolnego.

Na podstawie otrzymanych wyników mogłam ocenić, czy wystarczająca jest ilość informacji, które docierają do rodziców. Ankieta dała mi też odpowiedź na temat formuły spotkań w szkole, jaką preferują rodzice. Dzięki niej zebrałam propozycje współpracy rodziców ze szkołą, co potem wykorzystałam w swojej pracy.

Opracowanie ankiety umożliwiło mi szybszy i efektywniejszy kontakt z rodzicami. Przyniosło mi odpowiedź na bardzo ważne pytania dotyczące współpracy, czyli polepszyło z nimi kontakt. Dzięki czemu przyczyniłam się do podniesienia jakości pracy szkoły.


 

ANKIETA DLA RODZICÓW DZIECI Z ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO

Ankieta jest anonimowa. Proszę podkreślić wybrane odpowiedzi.

 1. Czy według Pana(i) ilość wywiadówek w zerówce jest:
  a.wystarczająca,
  b.jest ich za dużo,
  c.jest ich za mało.
 2. Jak Pan(i) ocenia ilość informacji uzyskiwanych w szkole na temat dziecka:
  a.są one wystarczające,
  b.jest ich za mało,
  c.jest ich za dużo.
 3. Czy informacje te powinny być według Pana(i) przekazywane:
  a.tak jak dotychczas - słownie,
  b.powinny być pisemne.
 4. W jakich spotkaniach poza wywiadówkami chętnie by Pan(i) w szkole uczestniczył:
  a.zajęciach otwartych,
  b.warsztatach zajęciowych,
  c.spotkaniach szkoleniowych,
  d.innych (jakich) ...............................................................................
 5. W jaki sposób może Pan(i) włączyć się do współpracy ze szkołą:
  a.wykonując pomoce naukowe dla dzieci,
  b.zapraszając na wycieczkę do swojego zakładu pracy,
  c.pomagając w przygotowaniu imprez dla dzieci (w jaki sposób?)
  ...........................................................................................................
  d.inne (jakie?)....................................................................................

Dziękuję za wypełnienie ankiety.