Działa tylko w IE - sorry!    
     

Rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego - ćwiczenia

mgr Honorata Kępa


Konspekt zajęć edukacyjnych dla klasy szóstej szkoły podstawowej

Opracowanie: Honorata Kępa - nauczyciel Szkoły Podstawowej w Drawsku Pomorskim

Przedmiot: matematyka

Program: Matematyka 2001

Temat: Rozwinięcie dziesiętne ułamka zwykłego - ćwiczenia

Cel ogólny zajęć: doskonalenie umiejętności zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne

Cele szczegółowe zajęć - po zajęciach uczeń powinien umieć:

- wymienić metody zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne
- zastosować rozszerzanie lub skracanie do zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne
- zastosować dzielenie do zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne
- prawidłowo zapisać rozwinięcie dziesiętne nieskończone
- prawidłowo wyróżnić okres nawiasem w zapisie rozwinięcia okresowego

Czas trwania: 45 minut

Forma i metody:

- praca z całą klasą, indywidualna praca uczniów, praca w grupach dwuosobowych
- rozmowa dydaktyczna
- prezentacje

Do prowadzenia zajęć niezbędne będą:

- 40 karteczek "ułamek zwykły - litera" (załącznik 3)
- arkusz (np. szarego papieru) z tabelą do uzupełnienia hasłem (załącznik 4)
- markery, magnesy

W celu przygotowania się do zajęć należy:

- przeanalizować materiał o metodach zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne w podręczniku "Matematyka dla klasy 6, Matematyka 2001, WSiP"
- zapoznać się z materiałami dla nauczyciela - załącznik 1 i załącznik 2 (można zastosować własne przykłady ułamków lub własne hasło)
- przygotować rozmowę dydaktyczną
- przygotować materiały według wykazu jak wyżej

PRZEBIEG ZAJĘĆ

 1. Rozpoczęcie zajęć (ok. 5 minut)
  Zapoznanie uczniów z celami lekcji, jej przebiegiem i formami pracy
  (dyżurny zapisuje temat na tablicy).
   
 2. Rozmowa dydaktyczna wprowadzająca (10 minut)
  Uczniowie wymieniają metody zamiany ułamka zwykłego na rozwinięcie dziesiętne. Prezentują zastosowanie tych metod na własnych przykładach.
   
 3. Praca w grupach (15 minut)
  Nauczyciel rozdaje karteczki z ułamkami do zamiany (załącznik 3). Liczbę karteczek dobiera do umiejętności matematycznych danej pary uczniów. Na tablicy mocuje magnesami arkusz z tabelą na hasło.
  Każda para rozwiązuje przykłady wybraną metodą bez stosowania kalkulatora.
  Następnie odszukuje "swoje" rozwinięcia w tabeli (załącznik 4) i uzupełnia ją odpowiednimi literami.
   
 4. Prezentacja wykonanych zadań (10 minut)
  Uczniowie wspólnie odczytują hasło i zapisują je do zeszytu.
  Nauczyciel zachęca uczniów do rozmowy mającej na celu analizę treści odczytanego hasła. "Odkryte znaczenie hasła" uczniowie zapisują do zeszytu.
   
 5. Podsumowanie (5 minut)
  Rozmowa o wkładzie pracy poszczególnych członków grupy. O napotkanych trudnościach i sposobach radzenia sobie z nimi.
  Nauczyciel sprawdza wybraną liczbę rozwiązań i wpisuje oceny do dziennika.
  Zadanie pracy domowej - Zadanie ................., strona ..................

Załączniki 1-4 (zal.doc - 136KB).