Działa tylko w IE - sorry!    
     

Nasza planeta Ziemia

mgr Teresa Wyrostek


WSTĘP

METODA PROJEKTU

Życie we współczesnym świecie wymaga przygotowania informatycznego. Zadania tego podejmuje się współczesna szkoła poprzez wdrożenie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
O powodzeniu podejmowanych działań w znacznej mierze decyduje uświadomienie obecności komputerów i technologii informacyjnej w najbliższym otoczeniu i podkreślenie ich wpływu na jego kształt i płynące stąd korzyści. Zadanie to realizowane jest na zajęciach z informatyki, a następnie poprzez wykorzystanie technologii informacyjnej na zajęciach z różnych przedmiotów, na wszystkich etapach kształcenia. - zapis w Podstawie programowej kształcenia ogólnego - "przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym".

Zajęcia z informatyki mogą być doskonałą okazją do pracy zespołowej i komunikacji innymi uczniami przez wykonywanie wspólnych zadań.
Do realizacji tego celu szczególnie godną uwagi wydaje się metoda projektu.
Stawia ona uczniów przed koniecznością podejmowania decyzji i dokonywania wyborów przy poszukiwaniu najlepszego rozwiązania.
Zadany do przygotowania projekt powinien być bliski uczniom i mieć ścisły związek z ich życiem w szkole lub poza nią.

Biorąc pod uwagę różne kryteria, wyróżniamy następujące typy projektów:

 1. Ze względu na rezultaty pracy i możliwości ich prezentacji:
  • projekty badawcze - polegające na zebraniu i uporządkowaniu informacji o pewnym zagadnieniu; efektem są np.: referaty, albumy, reportaże, wywiady, przedstawienia
  • projekty działania lokalnego - polegające na podjęciu jakiegoś działania w środowisku lokalnym np. w szkole; efektem może być organizacja imprezy szkolnej (akademii, wycieczki)
 2. Ze względu na podział pracy:
  • indywidualny
  • grupowy
 3. Ze względu na samodzielność uczniów:
  • słabo ustrukturyzowane - prawie wszystkie dane dotyczące projektu ustala sam uczeń
  • silnie ustrukturyzowane - samodzielność ucznia jest ograniczona narzuconymi z góry wymaganiami
 4. Ze względu na zakres materiału:
  • przedmiotowy
  • międzyprzedmiotowy
  • ścieżka edukacyjna

Projekt jest metodę pracy realizowaną na kilku jednostkach lekcyjnych. Przy jego tworzeniu wyróżnia się:


planowaniem
monitorowaniem
ocenianiem

Żeby osiągnąć zamierzone cele przy pracy z projektem niezwykle ważne jest przejrzyste przedstawienie uczniom stawianych zadań i oczekiwanych rezultatów pracy. Muszą być, zatem spełnione następujące warunki:

 • znane są cele i metody pracy
 • zadanie podzielone jest na etapy i podzadania
 • znane są terminy realizacji całości oraz poszczególnych etapów
 • ustalone są osoby odpowiedzialne za realizację zadania
 • podane są kryteria oceny
 • uczniowie pracują indywidualnie lub w zespołach
 • efekty pracy są prezentowane publicznie

CEL PRACY

W pracy tej podejmuję próbę stworzenia cyklu lekcji w oparciu o metodę projektu. Projekt ten ma być projektem międzyprzedmiotowym, w którym uczniowie wykonując opracowanie zadanej partii materiału z biologii będą zmuszeni wykorzystać i poszerzyć swoje umiejętności informatyczne. Postawione przed nimi zadanie sprowokuje wykonanie szeregu zadań i czynności z zastosowaniem różnych aplikacji (MS Worda, MS Excela, MS Power Pointa, Painta, Internet Explorer) i urządzeń (skaner, drukarka).
Jako zadanie do wykonania uczniowie będą mieli przygotowanie w grupach kilkustronicowych dokumentów tekstowych lub prezentacji w MS Power Point. Będzie to doskonałą formą realizacji materiału z biologii.

PROJEKT MIĘDZYPRZEDMIOTOWY INFORMATYKA - BIOLOGIA

INFORMACJE OGÓLNE

Temat: Nasza planeta Ziemia

Poziom nauczania: szkoła podstawowa, klasa szósta

Czas: pięć jednostek lekcyjnych

Przedmiot: biologia

ODNIESIENIE DO PODSTAWY PROGRAMOWEJ

Program nauczania: "Przyroda", DKW 4014 - 165/99
                                           "Informatyka", DKW 4014 - 5/99

Cele edukacyjne:

 • Zainteresowanie światem, jego różnorodnością, bogactwem i pięknem.
 • Rozumienie zależności istniejących w środowisku przyrodniczym.
 • Wyrobienie poczucia odpowiedzialności za środowisko.
 • Nauczenie podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

Zadania szkoły:

 • Przeprowadzanie ćwiczeń kształtujących umiejętność orientowania się w terenie i na mapie.
 • Pobudzanie wrażliwości uczniów na piękno świata i wartość życia.
 • Kształtowanie postawy szacunku do zwierząt i przyrody oraz odpowiedzialności za ich stan.
 • Umożliwienie uczniom dostępu do komputera.
 • Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.

Treści:

 • Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa.
 • Wybrane krajobrazy świata: lądy i kontynenty, oceany.
 • Ziemia w Układzie Słonecznym, obserwacje astronomiczne.
 • Podróże i odkrycia geograficzne.
 • Zasady bezpiecznego posługiwania się komputerem.
 • Komputer jako źródło wiedzy i komunikowania się. Zastosowania komputera w życiu codziennym.
 • Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków i motywów.
 • Korzystanie z elementarnych zastosowań komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin wiedzy.

Osiągnięcia:

 • Całościowe postrzeganie rzeczywistości przyrodniczej.
 • Gromadzenie i integrowanie wiedzy koniecznej do opisywania zjawisk przyrody.
 • Dostrzeganie zależności między czynnikami środowiska przyrodniczego i kulturowego.
 • Dostrzeganie wpływu działalności człowieka na środowisko przyrodnicze.
 • Orientowanie się w terenie.
 • Czytanie i interpretowanie map, wykresów, tabel.
 • Posługiwanie się komputerem w przystosowanym dla ucznia środowisku sprzętowym i programistycznym.
 • Opracowywanie za pomocą komputera prostych tekstów, rysunków, motywów.
 • Korzystanie z różnorodnych źródeł i sposobów zdobywania informacji oraz jej przedstawiania i wykorzystania.
 • Stosowanie komputerów do wzbogacania własnego uczenia się i poznawania różnych dziedzin.

WYMAGANE PRZYGOTOWANIE UCZNIÓW

 • redagują teksty w edytorze tekstu
 • tworzą rysunki w edytorze grafiki
 • posługują się arkuszem kalkulacyjnym do analizy danych, wykonywania zestawień i obliczeń rachunkowych oraz tworzenia wykresów
 • korzystają z sieci Internet do wyszukiwania informacji i posługiwania się nią
 • pamiętają o prawach autorskich przy tworzeniu pracy
 • potrafią zmieniać rozmiary rysunków
 • potrafią łączyć teksty z grafiką
 • pracują z programem, posługując się ikonami i przyciskami
 • umieją zapisać i odczytać wyniki pracy
 • potrafią wydrukować przygotowane prace

METODY PRACY

 • pogadanka
 • dyskusja
 • praktyczna działalność ucznia - praca z mapą, globusem, podręcznikiem, Internetem, płytami CD
 • burza mózgów
 • praca w grupach

FORMY PRACY

 • praca zespołowa
 • praca indywidualna

POMOCE

 • komputer z oprogramowaniem (edytor MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, MS Power Point, galeria ClipArt, WordArt, Paint, Internet Explorer) i dostępem do Internetu
 • urządzenia: skaner, drukarka

ORGANIZACJA ZAJĘĆ

Zajęcia będące realizacją projektu "Nasza planeta Ziemia" odbywać się będą w pracowni komputerowej w ramach lekcji przyrody pod kierunkiem nauczyciela przyrody. W pracowni do dyspozycji uczniów jest 10 komputerów ze stałym łączem z Internetem oraz drukarka i skaner. Zadaniem do wykonania przez uczniów będzie przygotowanie w grupach kilkustronicowych dokumentów tekstowych lub prezentacji w MS Power Point na powyższy temat. W opracowaniu uczniowie maja posłużyć się materiałami przygotowanymi wcześniej przez nauczyciela lub wybranymi samodzielnie. Do dyspozycji uczniów będą:

 • wykaz adresów internetowych związanych z tematem lekcji
 • atlasy geograficzne i encyklopedie (wydanie książkowe)
 • podręcznik biologii
 • encyklopedie multimedialne
 • globusy

Projekt realizowany będzie w trzech fazach:

 1. Poszukiwanie i gromadzenie informacji i materiałów.
 2. Tworzenie projektu w grupie. vPrezentacja projektu na forum klasy.

Wskazówki dla nauczyciela:
Praca nad projektem wymaga od nauczyciela starannego zaplanowania i przygotowania.
Nauczyciel powinien dyskretnie czuwać nad sposobem i tempem realizacji zadań.
Powinien być także pomocny w przypadku pojawienia się trudności przy wykorzystywaniu nowych technik proponowanych przez uczniów.

KRYTERIA OCENIANIA

Praca w grupie:

 • organizacja pracy w grupie
 • ustalanie i akceptacja ustalonych zasad pracy
 • planowanie pracy
 • podejmowanie decyzji
 • odpowiedzialność
 • stosunki między członkami grupy
 • podejmowanie i akceptowanie powierzonych ról
 • akceptowanie funkcji pełnionych przez innych członków grupy
 • podejmowanie i akceptowanie decyzji grupowych
 • aktywny udział w rozwiązywaniu konfliktów
 • porozumiewanie i komunikowanie się
 • zadawanie pytań
 • udział w dyskusji
 • uzasadnienie własnych racji
 • słuchanie argumentów innych
 • dochodzenie do kompromisu
 • unikanie agresji w wypowiedziach i zachowaniu

Samoocena pracy w grupie

Praca indywidualna:

 • informatyka:
  -zbieranie i opracowywanie materiału
  -selekcja informacji
  -krytyczna ocena tej informacji
  -przetwarzanie informacji - wykorzystanie różnorodnych technik pracy
  -prezentacja wyników
  -wykorzystanie czasu prezentacji
  -atrakcyjność prezentacji - zainteresowanie innych uczniów
  -sposób prezentacji- precyzja wypowiedzi, akcentowanie najważniejszych fragmentów w wystąpieniu
 • biologia:
  -znajomość położenia Ziemi w Układzie Słonecznym
  -znajomość pojęć: kontynent, ocean
  -znajomość nazw i położenia kontynentów i oceanów
  -znajomość wielkości kontynentów i oceanów
  -znajomość najważniejszych odkryć geograficznych
  -umiejętność tworzenia czytania i interpretowania map, wykresów, tabel

Estetyka

Zaangażowanie ucznia

SCENARIUSZE LEKCJI

Zakres treści:

 • nazwy kontynentów i oceanów
 • położenie kontynentów i oceanów na Ziemi
 • wielkie odkrycia geograficzne

Cele: (uczeń)

 • wyjaśnia pojęcia: kontynent, ocean
 • wymienia nazwy kontynentów i oceanów na Ziemi
 • wymienia oceany i kontynenty od największego do najmniejszego
 • pokazuje na mapie i globusie kontynenty i oceany
 • posługuje się różnymi źródłami informacji
 • wie kim był Krzysztof Kolumb i czego dokonał
 • pokazuje na mapie trasę pierwszej wyprawy Kolumba
 • dostrzega znaczenie wyprawy Krzysztofa Kolumba i jego odkryć w dziejach ludzkości
 • pracuje z zaangażowaniem na lekcji
 • współpracuje z innymi członkami grupy

Metody pracy:

 • pogadanka
 • dyskusja
 • praktyczna działalność ucznia - praca z mapą, globusem, podręcznikiem, Internetem, płytami CD
 • burza mózgów
 • praca w grupach

Formy pracy:

 • praca zespołowa
 • praca indywidualna

Środki dydaktyczne:

 • podręczniki do przyrody i informatyki dla klasy VI
 • encyklopedie - tradycyjne i multimedialne
 • atlasy do przyrody
 • globusy
 • komputer z dostępem do Internetu

Lekcja 1

Temat: Nasza planeta Ziemia

 1. Zapoznanie uczniów z tematem i stawianymi oczekiwaniami.
 2. Wprowadzenie podstawowych pojęć.
  • położenie Ziemi w układzie Słonecznym
  • pojęcia: kontynent, ocean
  • położenie i wielkość kontynentów i oceanów
  • największe odkrycia geograficzne
 3. Podział na grupy.
  Klasę dzielimy na 4 grupy czteroosobowe.
  Wyznaczamy osoby odpowiedzialne za projekt: przewodniczącego grupy (osobę która połączy otrzymane materiały w jeden dokument) i sprawozdawcę (osobę która zaprezentuje stworzony dokument).
  Należy wyznaczyć osoby odpowiedzialne za opracowanie stron dodatkowych: tytułowej, spisu treści.
 4. Przedstawienie i omówienie instrukcji do projektu.
 5. Przygotowanie planu pracy.
 6. Analiza zadań do wykonania uwzględnionych w instrukcji.
 7. Przedstawienie propozycji i sugestii do zadań i omówienie możliwych sposobów ich realizacji.
 8. Przydział prac każdemu członkowi grupy.

Na kolejnych lekcjach uczniowie pracują samodzielnie nad przydzielonymi przez grupę zadaniami według instrukcji. Nauczyciel jest jedynie doradcą i obserwatorem.
Pomaga w rozwiązaniu powstałych problemów natury technicznej.
Na ostatniej lekcji uczniowie ostatecznie "wygładzają" opracowywany dokument.
Pod koniec pracy zapisują go w swoim pliku, a następnie za pośrednictwem sieci także w folderze WSPÓLNE.

Lekcja 2, 3

Temat: Tworzymy przewodnik "Nasza planeta Ziemia"

 1. Uczniowie wykonują samodzielnie zadania zgodnie z instrukcją.
 2. Pracę swoją zapisują w osobnym pliku, który poprzez sieć kopiują do folderu WSPÓLNE
Lekcja 4

Temat: Tworzymy przewodnik "Nasza planeta Ziemia"

 1. Uczniowie oceniają zebrane materiały pod względem merytorycznym i estetycznym i wybierają najlepsze.
 2. Grupy wykonują z wybranych materiałów jeden przewodnik - zapisują go w postaci pliku.
 3. Wydrukowanie prac.
Lekcja 5

Temat: Prezentowanie przewodnikan "Nasza planeta Ziemia"

 1. Nauczyciel przypomina kryteria oceny projektu.
 2. Grupy przedstawiają swoje projekty.
 3. Dyskusja na temat przedstawionych prac.
 4. Samoocena.
 5. Omówienie prezentacji przez nauczyciela.
 6. Ocenianie.
 7. Ewaluacja.

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Książki:

 1. Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. M., INFORMATYKA. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2000
 2. Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. M., INFORMATYKA. Poradnik dla nauczycieli szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2000
 3. Czerny A., Mnich K., Lach H., Przyroda dla klasy szóstej, NOWA ERA, Warszawa 2001
 4. Przyroda w klasie szóstej. Poradnik metodyczny, praca zbiorowa, NOWA ERA, Warszawa 2001
 5. ATLAS DO PRZYRODY. Szkoła Podstawowa IV-VI, WIKING
 6. Encyklopedie:
  • Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2001
  • Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1992

Globusy

Mapa Ziemi

Strony www:

Multinedia:

 • Multimedialna Encyklopedia PWN
 • Multimedialny pakiet encyklopdyczno-edukacyjny Omnia 2001

ZAŁĄCZNIKI

 1. Instrukcja dla ucznia w pliku INSTRUKCJA
 2. Ankieta ewaluacyjna w pliku ANKIETA
 3. Źródła informacji w pliku ŹRÓDŁA
 4. Przykład realizacji projektu

INSTRUKCJA DLA UCZNIA

Temat: "Nasza planeta Ziemia"

Twoim zadaniem będzie wykonanie przewodnika na powyższy temat w formie dokumentu tekstowego lub prezentacji w MS Power Point

Pracować będziesz w grupie.
Na wykonanie zadania masz pięć godzin lekcyjnych. Na piątej lekcji grupy zaprezentują przewodniki klasie.
Przed przystąpieniem do pracy przeczytaj uważnie instrukcję i zaplanuj pracę.
Wykorzystać możesz szereg pomocy i źródeł informacji (patrz na koniec instrukcji).

Przewodnik musi zawierać następujące elementy:

 • dokument rozpoczyna się strona tytułową zawierającą:
  -tytuł projektu
  -nazwiska autorów projektu
  -miejsce i datę wykonania
 • druga strona zawiera spis treść
 • każde zagadnienie rozpoczyna się na nowej stronie

Wykonaj następujące zadania: (pamiętaj o prawach autorskich)

 1. Poszukaj informacji o miejscu Ziemi w Układzie Słonecznym.
 2. Znajdź i zeskanuj mapę kuli ziemskiej z zaznaczonymi kontynentami.
 3. Korzystając z dowolnego źródła odszukaj hasła: Kontynenty, Ziemia, Świat...
 4. Wypisz nazwy kontynentów i dla każdego odszukaj następujące dane:
  • powierzchnia
  • położenie
  • średnia wysokość
  • długość linii brzegowej
  • powierzchnia półwyspów i wysp
  • zaludnienie
 5. Wypisz nazwy oceanów i dla każdego odszukaj następujące dane:
  • powierzchnia
  • średnia głębokość
  • objętość
 6. Utwórz tabelę i wypełnij ją powyższymi danymi.
 7. Korzystając z zebranych danych utwórz wykresy:
  • przedstawiający udział poszczególnych kontynentów w powierzchni Ziemi
  • przedstawiający udział poszczególnych kontynentów w zaludnieniu Ziemi
 8. Wstaw do pracy wykresy i wyszukane rysunki lub zdjęcia.
 9. Opisz każdy z kontynentów.
 10. Umieść informacje o historii odkryć geograficznych.
 11. Korzystając z wybranych programów wykonaj ozdobne napisy tytułowe.
 12. Podpisz swoją pracę. vZapisz pracę na komputerze w folderze WSPÓLNE. vRazem z grupą wykonajcie z zebranych materiałów jeden przewodnik - wydrukujcie go i zapiszcie w postaci pliku w folderze WSPÓLNE.

OCENIANIE
Przy ocenie pracy będą brane pod uwagę:

 • zgodność wykonania z instrukcją
 • wartość merytoryczna - trafność w wyborze materiałów
 • praca w grupie
 • atrakcyjność
 • estetyka wykonania pracy

POMOCE

komputer z oprogramowaniem (edytor MS Word, arkusz kalkulacyjny MS Excel, MS Power Point, galeria ClipArt, WordArt, Paint, Internet Explorer) i dostępem do Internetu
urządzenia: skaner, drukarka

ŹRÓDŁA INFORMACJI

Książki:
 1. Gurbiel E., Hardt-Olejniczak G., Kołczyk E., Krupicka H., Sysło M. M., INFORMATYKA. Podręcznik dla ucznia szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa 2000
 2. Czerny A., Mnich K., Lach H., Przyroda dla klasy szóstej, NOWA ERA, Warszawa 2001
 3. ATLAS DO PRZYRODY. Szkoła Podstawowa IV-VI, WIKING
 4. Encyklopedie:
  • Wielka encyklopedia PWN, Warszawa 2001
  • Encyklopedia popularna PWN, Warszawa 1992
Globusy
Mapa Ziemi
Multinedia:
 1. Multimedialna Encyklopedia PWN
 2. Multimedialny pakiet encyklopdyczno-edukacyjny Omnia 2001
Adresy stron www (znajdziesz je także w pliku ŹRÓDŁA na pulpicie):

ANKIETA EWALUACYJNA