Działa tylko w IE - sorry!    
     

Test pierwszoklasisty

mgr Anna Paniączyk


TEST WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI BADAJĄCY POZIOM GOTOWOŚCI DO NAUKI CZYTANIA I PISANIA
DZIECI WSTĘPUJĄCYCH DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Nauka czytania i pisania jest czynnością długofalową, przy tym skomplikowaną i wymagającą pełnej mobilizacji sił dziecka i dużego zaangażowania w pracę, której nie zawsze i nie wszystkie dzieci mogą podołać.

Dziecko jest gotowe do podjęcia nauki czytania i pisania nie umiejąc jeszcze czytać i pisać, ale w pełni będąc zorientowane na czym te umiejętności polegają.

W celu sprawdzenia poziomu gotowości do nauki czytania i pisania dzieci wstępujących do szkoły opracowałam test wiadomości i umiejętności badający następujące umiejętności:

-poziom analizy i syntezy słuchowej
-poziom analizy i syntezy wzrokowej
-znajomość liter
-kojarzenie grafemów i fonemów
-sprawność manualną

Stopień opanowania powyżej wymienionych umiejętności, niezbędnych do podjęcia nauki czytania i pisania, będzie decydował o tym czy właściwa nauka czytania i pisania będzie przebiegała bez przeszkód, czy dziecko napotka na pierwsze trudności szkolne.

Aby temu zapobiec możemy sami zdiagnozować dziecko i na podstawie uzyskanych informacji wyrównywać poziom nieopanowanych w pełni umiejętności.

Test wiadomości i umiejętności badający poziom gotowości do nauki czytania i pisania dzieci wstępujących do kl. I szkoły podstawowej jest przeznaczony do indywidualnego przeprowadzenia z każdym dzieckiem.

Nauczyciel objaśnia zadanie bezpośrednio przed wykonaniem go przez ucznia. Uzyskane odpowiedzi uczniów notowane są na indywidualnych kartach testu (załącznik - zal.doc).

Czas przeprowadzenia testu jest indywidualny w zależności od potrzeb każdego dziecka.

W teście obowiązuje następująca punktacja:

 1. Określ jaki słyszysz dźwięk:     0-3 pkt.
  - klaskanie w dłonie     1 pkt.
  - szelest miętej kartki     1 pkt.
  - stukanie palcami o ławkę     1 pkt.
 2. Masz przed sobą rozcięty obrazek spróbuj go złożyć według podanego wzoru:     0-1 pkt.
  a) za złożenie z pomocą     0 pkt.
  b) za samodzielne złożenie     1pkt.
 3. Posłuchaj uważnie i powiedz, co słyszysz na początku słowa i na końcu:     0-6 pkt.
            Kot           mak           rak
  - za usłyszane poprawnie dźwięki w każdym słowie po 2 pkt.
 4. Wybierz z tych liter wszystkie, które znasz i nazwij je:     0-9 pkt.
            A, B, C, D, N, P, T, U, W
  - za każdą poprawnie wybraną i nazwaną literę 1 pkt.
 5. Powiedz jaką słyszysz głoskę. Dobierz literę do usłyszanej głoski:     0-8 pkt.
            A, M, T, D, G, S, R, N
  - za każdą prawidłowo usłyszaną głoskę i odpowiednio dobraną do niej literę 1 pkt.
 6. Narysuj obiema rękoma ślimaka:     0-2 pkt.
  - za poprawne narysowanie ślimaka 2 pkt.
 7. Dokończ wzór na szaliku:     0-3 pkt.
  - za utrzymanie się w liniaturze 1 pkt.
  - za zachowanie kierunku 1 pkt.
  - za prawidłowe powtórzenie wzoru 1 pkt.

Poprzez kolejne zadania testu możemy zbadać poziom opanowania przez poszczególne dzieci następujących umiejętności:

- zadanie 1 - pozwala nam sprawdzić poziom syntezy słuchowej
- zadanie 2 - pozwala nam sprawdzić poziom analizy i syntezy wzrokowej
- zadanie 3 - pozwala nam sprawdzić poziom analizy słuchowej
- zadanie 4 - pozwala nam sprawdzić znajomość liter
- zadanie 5 - pozwala nam sprawdzić poziom kojarzenia grafemów i fonemów
- zadanie 6 i 7 - pozwala nam sprawdzić sprawność manualną

Za prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań dziecko otrzymuje 32 pkt.

Uzyskane wyniki można usystematyzować w postaci 4 poziomów:

  I poziom - 25-32 pkt.
 II poziom - 17-24 pkt.
III poziom -   9-16 pkt.
IV poziom -     0-8 pkt.

W załączniku (zal.doc - 120KB) kartoteka, plan, klucz punktowania oraz tekst źródłowy testu - przeznaczony do wydruku dla ucznia.