Działa tylko w IE - sorry!    
     

Promocja zdrowia w przedszkolu

mgr Wanda Grzelak


Wszyscy rodzice, którzy zdecydowali się by ich dziecko uczęszczało do przedszkola pragną najlepszej opieki dla swojej pociechy. Przeprowadzają wśród siebie swoisty ranking, który ma wyłonić przedszkole wspomagające i ukierunkowujące rozwój dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym. Ważnym elementem dla każdego rodzica jest zdrowie i zapewnienie bezpieczeństwa. Prowadzenie edukacji prozdrowotnej ma za zadanie kształtowanie nawyków i zachowań prozdrowotnych oraz nauczenia postępowania zgodnego z zasadami warunkującymi bezpieczeństwo.

Wprowadzenie reformy służby zdrowia spowodowało wiele niezbyt korzystnych zmian dla placówek oświatowych. Już od grudnia 1992r. obowiązywał w Polsce zmodyfikowany system opieki zdrowotnej nad uczniami, według którego odpowiedzialność za zdrowie dzieci zostało rozłożone na rodziców, szkołę (przedszkole) i służbę zdrowia. W ramach tego systemu profilaktykę i oświatę zdrowotną prowadziła wykwalifikowana pielęgniarka medycyny szkolnej według wytycznych Instytutu Matki i Dziecka.

Wprowadzona w życie reforma zdrowia z dniem 1 stycznia 2000r. uniemożliwiła podstawę prawną dotyczącą systemu opieki zdrowotnej w zakładach nauczania i wychowania. Obecnie brak jest szczegółowych przepisów określających zakres profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi w przedszkolach i innych placówkach oświatowo-wychowawczych. W związku z wprowadzeniem tej ustawy, przedszkola zostały pozbawione gabinetów lekarskich i obsady personelu medycznego, który ściśle współpracował z personelem pedagogicznym.

Uzupełniając lukę wynikającą z wprowadzanych ustaw pozbawiających dzieci pierwszej pomocy i opieki medycznej, nauczyciele podejmują działania z zakresu profilaktyki prozdrowotnej. W swojej pracy szczególną uwagę poświęcają na realizację obszaru edukacyjnego, który zawiera kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych. Zakres ten obejmuje odżywianie, korzystanie ze świeżego powietrza i słońca, dbanie o czystość osobistą i otoczenia oraz ochrona narządów zmysłowych i układu nerwowego.

W Przedszkolu Nr 1 im. "Kubusia Puchatka" w Sieradzu został opracowany program profilaktyki zdrowotnej "Kubuś i jego przyjaciele dbają o czystość i higienę". Realizacja programu była złożonym procesem jakim jest edukacja zdrowotna dzieci. Głównym celem podjętych działań było dostarczenie właściwych wzorców oraz podniesienie świadomości rodziców i dzieci w zakresie higieny osobistej i otoczenia. W tym zakresie postawiono zadania, które miały poprawić higienę toalet dziecięcych wyposażając je w środki higieny (dozowniki mydła, ręczniki papierowe lub suszarki elektryczne, lustra, kolorowy papier toaletowy, odświeżacze powietrza). Trudnym zadaniem było pozyskanie środków finansowych oraz materiałów remontowych na realizację programu. Mimo trudności zostały wyremontowane łazienki, w których zostały zamontowane prysznice, wymieniono armaturę sanitarną oraz glazurę i terakotę. Zajęcia koleżeńskie, warsztaty dla nauczycieli oraz zorganizowanie tablicy dla rodziców zawierająca informacje z życia przedszkola podniosła zaangażowanie pracowników w celu poprawy estetyk i warunków higieniczno-sanitarnych. Pracę z wychowankiem ukierunkowano, by dostarczyć właściwych wzorców oraz podnieść świadomość na temat higieny. Dzieci i rodzice uczestniczyli w konkursach o czystości. Cykliczne spotkania z pielęgniarką miały podnieść świadomość dzieci na temat wpływu higieny na zdrowie ludzi. We wszystkich grupach wiekowych odbywały się zajęcia związane z czystością i higieną przy współudziale zaproszonych gości: fryzjerki i kosmetyczki. Wprowadzono podczas posiłków serwetki jednorazowe, a także segregowanie przez dzieci odpadów z podziałem na: papier, plastik i szkło.

Realizację programu zakończono raportem i w tym momencie realizatorzy tego programu poczuli niedosyt. Kreatywność, inicjatywę i zaangażowanie Rady Pedagogicznej oraz personelu pomocniczego autorzy programu postanowili wykorzystać w dalszych działaniach, które jednocześnie były realizacją II części programu.

W tym roku szkolnym program profilaktyki zdrowotnej był w dalszym ciągu realizowany. Zorganizowany został "Dzień Czyściocha", w którym wzięły udział dzieci z całego przedszkola. Poszczególne grupy wiekowe zaprezentowały program artystyczny, zorganizowane zostały konkursy dla dzieci z nagrodami. Na tę uroczystość zaproszeni zostali przedstawiciele SANEPID-u, Kuratorium, władz Urzędu Miasta i oczywiście rodzice. Placówka zaprezentowała częściowy dorobek edukacji zdrowotnej w ogólnopolskiej akcji "Domestos - Tu byłem", gdzie został przesłany "Album z przebiegu uroczystości Dnia Czyściocha". Dzieci 5,6 -letnie miały okazję wykorzystać książeczki - ćwiczenia "Domestos - Tu Byłem". W przedszkolu odbywały się konkursy promujące zdrowy styl życia jak: zjadanie marchewki, bandażowanie ręki, dmuchanie balonów, wspólne szczotkowanie zębów we wszystkich grupach wiekowych. Aktywnie włączyli się również rodzice do wspólnych działań na rzecz promocji zdrowia wychowanków. Zachęcani oni byli do aktywnego uczestnictwa w zajęciach otwartych, wspólny udział w konkursach przedszkolnych, oraz współdziałanie w zakresie przekazywania dzieciom właściwych wzorców higienicznego trybu życia.

Efekty tych działań zostały ocenione na podstawie ankiet i obserwacji, rozmów i informacji zwrotnej oraz aktywności rodziców.

Program zaowocował zwiększeniem liczby rodziców uczestniczących w realizacji działań wynikających z programu i ich zaangażowanie w sprawy przedszkola.

Tego typu programy są potrzebne ponieważ sprzyjają kształtowaniu właściwych postaw u dzieci, angażują rodziców w działania wychowawcze oraz integrują dom rodzinny i przedszkole.