Działa tylko w IE - sorry!    
     

Rysujemy za pomocą komputera portret Lampo

mgr Beata Scharfenstein-Kapuścińska


1.Wstęp

Żyjemy w czasach bardzo szybkiego rozwoju techniki komputerowej i nowych zastosowań komputerów. Obecnie umiejętność posługiwania się komputerem, nawet w podstawowym zakresie, staje się nie tyle luksusem, co niezbędną koniecznością. Komputery stosowane są nie tylko jako "inteligentne" maszyny do pisania, źródło gromadzenia i przechowywania informacji, elementy systemu zarządzania i wspomagania przedsiębiorstw, ale w coraz większym stopniu stosowane są w urządzeniach powszechnego użytku. Wobec powyższego zadanie wyposażenia dzieci i młodzieży w wiadomości i umiejętności związane z obsługą komputera i technologią informacyjną stoi przed szkołą, której celem jest przygotowanie swych wychowanków do funkcjonowania w określonych warunkach społecznych.

Praca z komputerem w szkole podstawowej skupia się zatem na ukazaniu wszelkich możliwości zastosowań i wykorzystania komputera w różnych dziedzinach życia szkolnego i pozaszkolnego oraz wykorzystania go w urządzeniach spotykanych w miejscach publicznych. Nauczenie uczniów podstawowych zasad posługiwania się komputerem i technologią informacyjną ma pomóc także w przygotowaniu ich do świadomego wyboru zawodu, zgodnie z zainteresowaniami i możliwościami.

Stosowanie komputera w szkolnictwie jako środka dydaktycznego jeszcze do niedawna nie było powszechne. Powodem był i jest nadal brak sprzętu i oprogramowania służących temu kształceniu, jak również brak wykwalifikowanej kadry i fachowej literatury. Samo pojawienie się komputera na lekcji nie może być znacznikiem walorów tej lekcji. Rola nauczyciela jest tu niezmiernie ważna i wymaga od niego dobrej znajomości zarówno przedmiotu nauczania, jak i oprogramowania.

Komputer w szkole podstawowej może spełniać nie tylko funkcję środka dydaktycznego, ale także przyboru szkolnego wnoszącego nową jakość dydaktyczną do szkoły. Może bowiem zastąpić kartkę papieru, kredki i farby, stanowiąc przy tym twórczy impuls uruchamiający wyobraźnię ucznia. Komputer może być wreszcie wykorzystany przez każdego nauczyciela w trakcie przygotowania materiałów pomocniczych do lekcji, do tworzenia testów i opracowywania ich wyników.

2.Odniesienie do podstawy programowej

2.1.Programy nauczania

 • kształcenie zintegrowane:
  "Moja szkoła. Program zintegrowanej edukacji w klasach I-III" C. Cyrański, J. Faliszewska, A. Gierczak-Macek, I. Mężyńska, E. Misiorowska, PW "MAC" S.A., Kielecka Oficyna Wydawnicza, Kielce 2001, numer dopuszczenia: DKW-4014-129/99.
 • informatyka:
  "Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej" E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WSiP Warszawa 1999, numer dopuszczenia: DKW-4014-5/99.

2.2.Szczegółowe treści z zakresu edukacji

 • polonistycznej:
  -swobodne wypowiedzi na temat treści książki,
  -czytanie dalszego ciągu książki R. Pisarskiego "O psie, który jeździł koleją",
  -formułowanie wypowiedzi oceniających postępowanie bohatera książki,
  -ustalenie kolejności zdarzeń,
  -czytanie ciche tekstu, podkreślanie zdań opisujących wygląd psa Lampo,
  -redagowanie zdań opisujących psa Lampo,
 • plastycznej:
  -wykonanie ilustracji do książki (portret psa Lampo)
  • malowanie kredkami lub farbami,
  • wycinanka z papieru kolorowego,
  • modelowanie z masy solnej postaci psa,
 • informatycznej:
  -praca z dokumentami zawierającymi tekst i grafikę,
  -praca z programem graficznym Microsoft Paint,
  -wspomaganie zdobywania wiadomości z innych przedmiotów poprzez wykorzystanie dostępnych programów edukacyjnych.

3.Opis merytoryczny materiałów

Zajęcia odnoszą się do działu programu nauczania "Czym można podróżować po lądzie?" Literatura stanowi tutaj uzupełnienie wiadomości zdobytych na innych zajęciach i odwrotnie. Mają one również rozwinąć edukację regionalną poprzez zwiedzanie dworców: kolejowego i autobusowego znajdujących się w najbliższej okolicy oraz obserwowanie środków komunikacji miejskiej. Dodatkowo mają one oddziaływać wychowawczo, kształcąc umiejętności zachowania się w środkach lokomocji.

4.Opis techniczny materiałów

4.1.Wymagania sprzętowe i programowe

Uczniowie pracują w grupach po dwóch przy jednym komputerze.

 • 15 stanowisk,
 • drukarka kolorowa,
 • system operacyjny Microsoft Windows 98,
 • program graficzny Microsoft Paint.

4.2.Pozostałe wymagania

 • egzemplarze lektur "O psie, który jeździł koleją" Romana Pisarskiego,
 • podręcznik "Moja szkoła dla klasy III", część IX,
 • kredki, farby, papier kolorowy oraz masa solna.

5.Wskazówki dydaktyczne dla nauczyciela

Jak już wspomniałam we wstępie praca z komputerem bardzo uatrakcyjnia zajęcia i czyni je ciekawszymi. Są to kolejne lekcje realizujące założenia programowe "Czym można podróżować na lądzie". Uczniowie, dzięki znajomości lektury poznają środek lokomocji jakim jest pociąg pasażerski oraz kształtują umiejętności zachowania się w tych środkach lokomocji. Wykonują różnymi technikami portret psa Lampo, wykorzystując również do tego program graficzny Microsoft Paint. Najlepsze prace zostaną wydrukowane. Polecam wykorzystywanie tego programu również na innych zajęciach, ponieważ dzięki niemu uczniowie mogą:

 • rysować i pisać na komputerze, tworząc ilustrowane kartki,
 • poprzez zabawę nabyć umiejętności posługiwania się myszką i klawiaturą oraz korzystać z innych programów działających w systemie operacyjnym Windows.

6.Konspekt zajęć z języka polskiego

6.1.Typ szkoły

Szkoła podstawowa.

6.2.Klasa

Trzecia.

6.3.Temat

"Rysujemy za pomocą komputera portret Lampo".

6.4.Czas realizacji

2 godziny lekcyjne.

6.5.Cele lekcji

Zapoznanie uczniów z treścią książki R. Pisarskiego "O psie, który jeździł koleją". Rozwijanie sprawności w czytaniu, wzbogacanie biernego i czynnego słownika ucznia, doskonalenie umiejętności gromadzenia wyrazów wokół określonego tematu, doskonalenie umiejętności opisywania postaci ludzkich i zwierzęcych według planu, kształcenie umiejętności plastycznych oraz odpowiedniego wykorzystania poznanych narzędzi komputerowych, stosowanie zasad bezpiecznej pracy z komputerem.

6.6.Przygotowanie ucznia z zakresu informatyki

 • obsługuje program graficzny Microsoft Paint,
 • sprawnie posługuje się myszą (wskazuje i wybiera na ekranie, np. kolory z palety lub elementy obrazka),
 • otwiera i zapisuje plik we wskazanym miejscu na dysku komputera lub dyskietce.

7.Przebieg zajęć

 • wprowadzenie do tematu lekcji,
 • przypomnienie miejsca akcji i głównych postaci książki,
 • słuchanie czytanych przez nauczyciela dalszych rozdziałów lektury,
 • wypowiedzi uczniów na temat ilustracji zamieszczonych w lekturze,
 • zorganizowanie 2-osobowych zespołów uczniów,
 • przedstawienie środkami plastycznymi dowolnej sceny z książki lub portretu psa Lampo,
 • praca z komputerem:
  -uruchomienie programu Microsoft Paint;
  -wykonanie portretu psa Lampo;
  -wydrukowanie pracy;
 • podsumowanie zajęć:
  -prezentacja prac uczniów, tych wykonanych środkami plastycznymi oraz przy pomocy edytora graficznego;
  -podsumowanie i ocena prac uczniów.

8.Bibliografia

 • R. Pisarski "O psie, który jeździł koleją",
 • "Moja szkoła. Program zintegrowanej edukacji w klasach I-III" C. Cyrański, J. Faliszewska, A. Gierczak-Macek, I. Mężyńska, E. Misiorowska, PW "MAC" S.A., Kielecka Oficyna Wydawnicza, Kielce 2000.
 • "Informatyka. Technologia informacyjna. Program nauczania dla szkoły podstawowej" E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, WSiP Warszawa 1999.
 • Elementy informatyki. Poradnik metodyczny dla nauczyciela, pod redakcją M. M. Sysły, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997.
 • E. Gurbiel, G. Hardt-Olejniczak, E. Kołczyk, H. Krupicka, M. M. Sysło, "Poradnik dla nauczyciela szkoły podstawowej", WSiP S.A., Warszawa 2000.
 • Program nauczania zintegrowanego "ABC J. Korzańska".
 • Program graficzny Microsoft Paint.

9.Załącznik