Działa tylko w IE - sorry!    
     

Z komputerem za pan brat

mgr inż. Krystyna Zera


Program autorski nauczania informatyki
w szkole podstawowej dla klas IV-VI

WSTĘP

Współczesna technika ma ogromny wpływ na życie i rozwój człowieka. Zmienia styl życia i poglądy ludzi na świat. Tworzy nową historię ludzkości. Już 44 lata temu, kiedy technika nabierała dopiero rozpędu Tadeusz Kotarbiński powiedział:

"Obrachujmy się z całą rozmaitością zła, które powstaje ilekroć użytkownicy dostarczanych przez technikę narzędzi i środków korzystają z nich nieumiejętnie albo w złośliwych zamiarach...
Nietrudno dodać zarzuty często rozbrzmiewające: że technika sprawcom czynów niszczycielskich daje do rąk narzędzia występku, że odbiera pracę licznym jednostkom, czyniąc ich wysiłek zbędnym wobec osiągnięć automatyzacji, że niszczy przyrodę, że stwarza warunki życia niezdrowe, gdyż nienaturalne albo wprost szkodliwe..., że deformuje ludzkie jaźnie..., że naraża na osłabienie dzielności, a pośrednio na rozkład moralny.
  Ale cóż z tego? Czy zdruzgotać maszyny tkackie i wracać do kołowrotka? A może wyrzec się ognia, żywić się surowizną, w nocy korzystać tylko z księżycowego światła.
  Przede wszystkim nie używać skarbów techniki w sposób niedbały, bezmyślny albo i złośliwy!
  Tylko coraz wspanialszą uprawą techniki można się bronić przeciw niebezpieczeństwu, które ona za sobą przynosi..."

Aby wszechstronny rozwój młodych ludzi podążał właściwym torem musimy umiejętnie nad nim pracować. Współczesna technika informacyjna ma ogromny wpływ na życie i rozwój człowieka. Bardzo szybkie tempo rozwoju tych dziedzin wymusza konieczność zapoznawania się z nimi i to już od najmłodszych lat.

Komputer w edukacji daje szanse odnajdywania i wykorzystania pojawiających się coraz to nowych informacji z zakresu różnych dziedzin. Urządzenia oparte na technice komputerowej są coraz bardziej powszechne w życiu codziennym. Udoskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem będzie prowadziło do właściwego sposobu ich wykorzystania.
Uczniowie chętnie siadają do komputera. Należy wskazać im drogę i możliwości jakie niesie z sobą umiejętne wykorzystanie współczesnej techniki.

Program ten powstał jako odpowiedź na zaistniałą sytuację. Nauczanie informatyki rozpoczyna się zazwyczaj na II etapie edukacji szkolnej. Jednakże coraz częściej zajęcia z tego przedmiotu odbywają się już od pierwszej klasy. W związku z tym, zaistniała potrzeba stworzenia programu, który połączy treści nauczania na I i II etapie kształcenia oraz pomoże w ich realizacji.

Program Z KOMPUTEREM ZA PAN BRAT część II jest kontynuacją programu o tej samej nazwie dla klas I-III i przeznaczony jest do realizacji w szkole podstawowej w klasach IV-VI.
Zawiera on podstawy programowe i zapewnia realizację zawartych w niej celów.

Mogą korzystać z niego wszyscy nauczyciele, zarówno nauczania zintegrowanego, informatyki jak i innych przedmiotów.

Program autorski NAUCZANIE INFORMATYKI w Szkole PodstawowejZ KOMPUTEREM ZA PAN BRAT jest zgodny z zapisami:

 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 5 lutego 2004 r. w sprawie dopuszczania do użytku szkolnego programów wychowania przedszkolnego, programów nauczania i podręczników oraz cofania dopuszczenia.

ZADANIA SZKOŁY

 1. Przygotowanie uczniów do posługiwania się komputerem i technologią informacyjną.
 2. Stworzenie warunków do nauczenia podstaw obsługi komputera.
 3. Stworzenie warunków do posługiwania się wybranym oprogramowaniem komputerowym.
 4. Zapewnienie warunków bezpiecznej i higienicznej pracy z komputerem.

CELE KSZTAŁCENIA

 1. Zdobywanie umiejętności prawidłowego posługiwania się sprzętem komputerowym i oprogramowaniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.
 2. Przygotowanie do korzystania z komputera jako narzędzia pracy, nauki i zabawy.
 3. Rozwijanie zainteresowań informatycznych:
  • ukazywanie potrzeby korzystania z różnych źródeł informacji,
  • kształcenie potrzeby ciągłego pogłębiania wiedzy z zakresu informatyki.
 4. Przygotowanie do posługiwania się urządzeniami opartymi na technice komputerowej, spotykanymi w otoczeniu ucznia.
 5. Kształcenie postawy ucznia otwartego na nowości techniczne.
 6. Uwrażliwienie na zagrożenia płynące z niewłaściwego wykorzystywania możliwości komputera.
 7. Umacnianie wiary we własne siły, możliwości i umiejętności.

CELE WYCHOWANIA

 1. Uwrażliwienie uczniów na zagrożenia wychowawcze związane z niewłaściwym korzystaniem z komputerów i ich oprogramowania, np. z gier;
 2. Planowanie i organizowanie procesu nauczania oraz przyjmowanie odpowiedzialności za własne wykształcenie;
 3. Rozwijanie możliwości poznawczych uczniów w stopniu pozwalającym łagodnie przejść od dziecięcego sposobu widzenia świata do bardziej dojrzałego;
 4. Tworzenie podstaw do osiągnięcia sukcesu w dalszej edukacji szkolnej;
 5. Odnoszenie zdobytej wiedzy do praktyki oraz tworzenie potrzebnych doświadczeń i nawyków;
 6. Poszukiwanie i wykorzystanie informacji z różnych źródeł, w tym rozważne korzystanie z szerokiej oferty internetowej;
 7. Efektywne posługiwanie się nowoczesną technologią informacyjną;
 8. Racjonalne gospodarowanie czasem;
 9. Kształtowanie nawyków prozdrowotnych, ekologicznych.

SZCZEGÓŁOWY MATERIAŁ NAUCZANIA

1.Poznajemy komputer i jego zastosowanie w życiu człowieka

Szczegółowe cele kształcenia
 1. umienie i stosowanie zasad bezpiecznej i higienicznej pracy przy komputerze.
 2. Poznanie komputera i jego części składowych - ich przeznaczenie i sposoby wykorzystania.
 3. Poznanie podstawowych zasad pracy z komputerem.
 4. Poznanie zastosowania komputera w najbliższym otoczeniu.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Bezpieczeństwo, higiena i reguły pracy z komputerem.
 2. Główne części składowe komputera i ich przeznaczenie.
 3. Urządzenia wejścia i wyjścia, podział i zastosowanie.
 4. W jaki sposób pracuje komputer:
 5. Zastosowanie komputerów w życiu codziennym.

2.Sposoby porozumiewania się z komputerem

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Poznanie zasad prawidłowego uruchamiania i zamykania komputera.
 2. Zapoznanie ze standardowym interfejsem użytkownika i umiejętność manipulowania jego elementami.
 3. Umiejętność posługiwania się myszą
 4. Zasady prawidłowego otwierania i zamykania programów komputerowych.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Uruchamianie i wyłączanie komputera.
  • logowanie, komunikowanie przy pomocy klawiatury.
 2. Standardowy interfejs użytkownika:
  • pulpit, ikony jako symbole graficzne, pasek startu, pasek zadań, okno.
 3. Porozumiewanie się z komputerem przy pomocy myszy
  • ćwiczenia usprawniające koordynację wzrokowo-ruchową przy manipulowaniu myszą,
  • gry zręcznościowe z wykorzystaniem myszy,
  • manipulowanie na elementach okna WINDOWS.
 4. Uruchamianie i zamykanie programów.

3.Tworzenie elektronicznych rysunków za pomocą edytora grafiki Paint

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Poznanie różnorodnych narzędzi w edytorze graficznym, ich zastosowania i sposobów wykorzystania do tworzenia plików graficznych.
 2. Doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej przy manipulowaniu myszą podczas tworzenia pliku graficznego.
 3. Rozwijanie aktywności poznawczej i twórczej.
 4. Poznanie zasad łączenia grafiki z tekstem.
 5. Właściwy dobór narzędzi do przedstawienia własnych pomysłów twórczych.
 6. Poznanie zasad zapisywania pracy w pliku.
 7. Zapoznanie ze sposobem otwierania zapisanego pliku.
 8. Zapoznanie z opcją drukowania.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Zapoznanie z paskiem narzędzi i funkcją poszczególnych ikon w palecie.
 2. Kreślenie wzorów literopodobnych przy użyciu pędzla i ołówka, użycie gumki.
 3. Kreślenie linii prostych różnej grubości i koloru, ustawienia w palecie kolorów.
 4. Kolorowanie powierzchni ograniczonych konturami.
 5. Malowanie dowolnych form przy użyciu ołówka i pędzla.
 6. Kreślenie czworokątów i kół, wypełnianie kolorem zamkniętego obszaru.
 7. Kreślenie kompozycji z wykorzystaniem poznanych figur geometrycznych.
 8. Tworzenie kompozycji z wykorzystaniem opcji kopiuj Ž wklej
 9. Malowanie aerografem.
 10. Łączenie rysunku z prostym tekstem.
 11. Zapisywanie swoich prac w pliku i otwieranie zapisanych plików.
 12. Drukowanie swojej pracy.

4.Praca z edytorem tekstu

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Poznanie klawiatury i sposobu pisania wielkich liter, oraz znaków polskich.
 2. Poznanie wybranych klawiszy funkcyjnych i sposobu ich wykorzystania.
 3. Poznanie sposobu wstawiania gotowego obiektu graficznego.
 4. Kształcenie umiejętności operowania obiektem graficznym i modyfikowania go.
 5. Zastosowanie funkcji edytora do formatowania tekstu.
 6. Umiejętność tworzenia dokumentów okazjonalnych i użytkowych.
 7. Wdrażanie do ortograficznego pisania i dokonywania samokontroli, oraz autokorekty.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Układ klawiatury - pisanie małych i wielkich liter, oraz liter z polskimi znakami diakrytycznymi, poznanie wybranych klawiszy funkcyjnych.
 2. Pisanie prostych, krótkich tekstów wg podanego wzoru.
 3. Rodzaje i wielkość czcionek.
 4. Wykorzystanie funkcji pogrubienia, pochylenie i podkreślenia liter.
 5. Wstawianie rysunków z galerii ClipArt.
 6. Wykonywani ozdobnych napisów z wykorzystaniem obiektów galerii WordArt.
 7. Proste operacje na wybranym fragmencie tekstu - zaznaczanie, kopiowanie, wklejanie, wycinanie, przesuwanie, wyrównywanie.
 8. Pisanie krótkich tekstów z pamięci i ze słuchu - wykorzystanie funkcji sprawdzania pisowni.
 9. Wstawianie prostych tabel i ich formatowanie.
 10. Wykorzystanie funkcji specjalnych - wypunktowanie, numerowanie.
 11. Łączenie poznanych elementów w zadaniach użytkowo-okolicznościowych.
 12. Zapisywanie pracy na dyskietce.
 13. Drukowanie pliku - korzystanie z podglądu wydruku.

5. Arkusz kalkulacyjny na przykładzie programu Microsoft Excel

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Zapoznanie z arkuszem kalkulacyjnym Excel.
 2. Wykorzystywanie arkusza kalkulacyjnego do rozwiązywania zadań.
 3. Poznanie sposobów sporządzania wykresów.
 4. Kształcenie umiejętności wykorzystania arkusza kalkulacyjnego w zadaniach użytkowych.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Poznanie podstawowych pojęć związanych z programem: komórka, adres, formuła - wzór.
 2. Wprowadzanie danych, tworzenie tabel.
 3. Sporządzanie wykresów i ich edycja.
 4. Wykonywanie działań na wpisanych danych.

6. Multimedialne źródła informacji i korzystanie z oprogramowania edukacyjnego

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Zapoznanie z różnymi programami edukacyjnymi dla dzieci i sposobami ich wykorzystania.
 2. Rozumienie zasad działania programów edukacyjnych.
 3. Wykorzystywanie programów edukacyjnych i ich możliwości do rozwiązywania różnych problemów.
 4. Rozwijanie aktywności poznawczej uczniów.
 5. Wykorzystanie Internetu jako bogatego źródła informacji.
 6. Poznanie zasad korzystania z Internetu.
 7. Poznanie zasad budowy i wpisywania adresu internetowego.
 8. Poznanie funkcji przeglądarki internetowej.
 9. Zapoznanie ze sposobami poszukiwania informacji w zasobach internetowych - rola wyszukiwarki.
 10. Kształcenie umiejętności poruszania się po linkach i odnośnikach.
 11. Wdrażanie do świadomego kulturalnego i odpowiedzialnego korzystania z zasobów internetowych.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Programy edukacyjne dla dzieci i ich wykorzystanie.
 2. Praca z wybranymi programami edukacyjnymi obejmującymi naukę czytania i pisania, oraz zabawy matematyczne.
 3. Sposoby korzystania z Encyklopedii Multimedialnych na płytach CD.
 4. Przeglądanie wybranych Encyklopedii Multimedialnych.
 5. Pojęcie i zastosowanie INTERNETU.
 6. Części składowe adresu internetowego.
 7. Łączenie się z INTERNETEM z wykorzystaniem podanych adresów internetowych.
 8. Zasady korzystania z wyszukiwarek internetowych.
 9. Zagrożenia związane z wykorzystywaniem INTERNETU.

7. Tworzenie prezentacji komputerowych

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Poznanie funkcji i wybranych elementów składowych programu do tworzenia prezentacji multimedialnych;
 2. Kształcenie umiejętności tworzenia pojedynczego slajdu prezentacji z użyciem wybranego szablonu;
 3. Kształcenie umiejętności łączenia tekstu z odpowiednim obiektem graficznym w obrębie jednego slajdu;
 4. Wdrażanie do umiejętnego doboru elementów graficznych i efektów wypełnienia w slajdzie;
 5. Wdrażanie do czytelnego i ciekawego prezentowania treści;
 6. Kształcenie umiejętności łączenia slajdów w kilkuelementową prezentację;
 7. Kształcenie umiejętności wzbogacania prezentacji efektami animacji;
 8. Kształcenie umiejętności uruchamiania pokazu utworzonej prezentacji.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Pokaz prezentacji elektronicznych utworzonych w programie PowerPoint.
 2. Tworzenie pojedynczego slajdu łączącego rysunek z tekstem.
 3. Tworzenie pojedynczego slajdu z animacją.
 4. Projektowanie i wykonanie ciągu slajdów jako prezentacji elektronicznej.
 5. Zapisywanie utworzonej prezentacji w pliku i uruchamianie pokazu.

8. Komunikowanie się z wykorzystaniem poczty elektronicznej

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Kształcenie umiejętności redagowania i przesyłania i odbierania wiadomości elektronicznych.
 2. Poznanie zasad funkcjonowania poczty elektronicznej.
 3. Poznanie elementów adresu e-mail.
 4. Wdrażanie do prawidłowego adresowania przesyłek elektronicznych.
 5. Wdrażanie do prawidłowego i kulturalnego korzystania z poczty elektronicznej.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Funkcje i układ programu do obsługi poczty elektronicznej.
 2. Adresowanie i wysyłanie wiadomości elektronicznej.
 3. Odbieranie wiadomości i przesyłanie odpowiedzi.

9. Prawne i etyczne aspekty informatyki

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Poznanie prawnych aspektów posługiwania się programami komputerowymi.
 2. Poznanie pojęć: licencja, prawo autorskie, piractwo komputerowe, nielegalne oprogramowanie.
 3. Wdrażanie do przestrzegania obowiązków użytkownika.
 4. Wdrażanie do poszanowania własności intelektualnej.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Prawa i obowiązki użytkownika szkolnej pracowni komputerowej.
 2. Rodzaje programów nielicencjonowanych: public domain, freeware, shareware, demo.
 3. Pojęcia licencja, prawo autorskie.
 4. Poznanie przejawów piractwa komputerowego i sposobów zapobiegania temu zjawisku.

10. Komputer jako źródło rozrywki

Szczegółowe cele kształcenia
 1. Wykorzystanie gier jako rozrywki z komputerem.
 2. Uświadamianie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.
 3. Kształtowanie umiejętności oceny pożyteczności lub szkodliwości gry.
Szczegółowe treści nauczania
 1. Uruchamianie wybranych gier komputerowych i korzystanie z nich.
 2. Poznanie zasad zabawy, korzystanie z instrukcji (opisu gry).
 3. Poznanie zagrożeń dla zdrowia i rozwoju wynikających z niewłaściwego wyboru gier komputerowych.

OCENIANIE UCZNIÓW

Podstawą do dokonania oceny powinny być następujące formy kontroli pracy uczniów:

 • Obserwowanie uczniów w czasie zajęć,
 • Szacowanie wytworów ich pracy,
 • Analiza zgodności działań z poleceniem do wykonania,
 • Aktywność przy omawianiu zagadnień i problemów informatycznych.

Ocena pracy uczniów uwzględnia ich samodzielność, wykazywane umiejętności, dokładność wykonania ćwiczeń i zaangażowanie.

Podstawowym narzędziem dokonywania oceny pracy ucznia jest skala stopniowa od 1do 6, ze wskazaniem na zastosowanie przede wszystkim ocen pozytywnych.

Nauczyciel poza tym może także wyróżnić ucznia pochwałą ustną, wystawą najlepszych prac na gazetce ściennej, dyplomem lub nagrodą rzeczową na zakończenie roku szkolnego za szczególne osiągnięcia w nauce.

Stosowanie oceniania pozytywnego wzmacnia motywacje poznawcze, zainteresowania informatyczne, eliminując stres wynikający z kontaktu ze skomplikowanym i często nieznanym urządzeniem.

OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW

Uczniowie kończąc drugi etap edukacji, czyli szkołę podstawową, powinni posiadać następujące umiejętności:

 1. Bezpiecznie posługiwać się zestawem komputerowym i jego oprogramowaniem w środowisku przystosowanym do potrzeb ucznia, w tym:
  • umieć przedstawić budowę jednostki centralnej;
  • umiejętnie posługiwać się systemem operacyjnym;
  • poprawnie korzystać z urządzeń wejścia i wyjścia.
 2. Prawidłowo korzystać z programów graficznych i edytorów tekstu.
 3. Samodzielnie tworzyć tekst, rysunek, motyw graficzny, pokaz multimedialny w zależności od potrzeb i przeznaczenia pracy.
 4. Wykonywać obliczenia matematyczne i proste konstrukcje geometryczne oraz korzystać z arkusza kalkulacyjnego.
 5. Świadomie i celowo korzystać z różnych źródeł, środków i sposobów przetwarzania i przekazu informacji.
 6. Właściwie wykorzystywać możliwości programów edukacyjnych i narzędzi technologii informacyjnych wspomagających proces uczenia się.
 7. Wskazywać urządzenia oparte na technice informatycznej i tłumaczyć ich zastosowanie.
 8. Rozumieć i stosować normy prawne dotyczące ochrony danych i praw autorskich.
 9. Dostrzegać korzyści wynikające z zastosowań komputerów i technologii informatycznej.
 10. Dostrzegać i rozumieć zagrożenia dla zdrowia psychicznego i fizycznego płynące z niekontrolowanego dostępu do gier komputerowych i niewłaściwych programów.
 11. Wykorzystywać możliwości internetu do zdobywania informacji i komunikowania się z innymi osobami.

METODY, FORMY I PROCEDURY OSIĄGANIA ZAMIERZONYCH CELÓW

Program przeznaczony jest do realizacji w klasach, które edukację informatyczną rozpoczęły już w pierwszym etapie kształcenia. Z tego względu realizacja treści przewidziana dla klas IV-VI bazuje na wiedzy jaką dzieci już posiadają. W kolejnym etapie ma miejsce utrwalanie umiejętności i wiadomości oraz stopniowe poznawanie nowych treści. Jest to bardzo ważne, ponieważ umożliwia płynne przejścia od zagadnień znanych do nowych. Dzieci systematycznie rozszerzają swoje wiadomości, tym samym nie zniechęcają się. Są otwarte na stawiane przed nimi problemy, wyzwania. Dzięki doświadczeniu z lat poprzednich, dzieci wiedzą, że komputer to urządzenie przyjazne, które posłużyć może im nie tylko do zabawy, ale także do nauki.

Wykorzystując naturalną ciekawość dziecka przedstawiane są nowe treści, które samodzielnie uczniowie mogą odkrywać korzystając z zestawu komputerowego. Nowe umiejętności są przez nich bardzo szybko opanowywane. Każde ponowne uruchomienie zestawu komputerowego, przejście do kolejnego programu czy dokumentu to ciąg czynności, które uczniowie utrwalają i sprawnie wykorzystują przy realizacji kolejnych bloków tematycznych. Tym samym nowe wiadomości są utrwalane w sposób naturalny bez żmudnych ćwiczeń i powtórzeń. Rozbudzanie jeszcze większej ciekawości do pracy z komputerem osiągamy u dzieci poprzez wprowadzanie zadań, które przynoszą im radość, są zabawą, czy też mogą być wykorzystane na innych lekcjach.

Ćwiczenia wykorzystywane na zajęciach są bardzo obrazowe, a zarazem praktyczne, niejednokrotnie mogą stanowić podstawę dalszej pracy na innych przedmiotach. Treści jakie są realizowane na spotkaniach, przedstawiane powinny być w sposób prosty z wykorzystaniem zwykłych przykładów zasięgniętych z życia codziennego, najbliższego otoczenia ucznia.

Do realizacji materiału zawartego w tym programie nie musi być wykorzystywany podręcznik. Jednakże, jeśli zaistnieje potrzeba to można skorzystać z ogólno dostępnych podręczników dla klas 4-6.

Treści powyższego programu nie zostały rozbite na klasy, co pozwala nauczycielowi na większą swobodę w doborze treści w poszczególnych rocznikach. Jest to ważne dla samych uczniów. Zespoły klasowe reprezentują różny poziom i zdolności edukacyjne. Z tego względu nauczyciel może dobierać kolejność realizowanych treści i ich zakres w poszczególnych latach w zależności od zespołu klasowego z jakim pracuje. Dobór proponowanych treści jest tak dokonany, że dopuszczalne jest redukowanie niektórych zagadnień lub poszerzenie proponowanych informacji, w zależności od ilości godzin przeznaczonych na nauczanie w poszczególnych klasach.

EWALUACJA

Powstały program, aby prawidłowo funkcjonował i spełniał swoją rolę powinien podlegać monitoringowi. Najbardziej zainteresowanymi osobami są sami uczniowie, którzy w oparciu o powstały program będą poznawać zawarte w nim treści kształcenia. To właśnie dzieci mają korzystać z edukacji informatycznej, więc ich opinia i ocena jest bardzo istotna dla autora i realizatora programu.

Uczniowie są bezpośrednimi uczestnikami zajęć, dlatego też obserwacja ich pracy i rozmowy z nimi dadzą odpowiedź na pytanie: czy i w jakim stopniu zamierzone w programie cele kształcenia są osiągnięte oraz czy metody i formy wykorzystywane do ich realizacji są skuteczne. Jednakże, aby informacja zwrotna była pełna, uczniowie po każdym roku nauki wypełniają ankietę, która pozwoli odpowiedzieć na postawione pytanie w szerszym aspekcie.

Przy modyfikacji programu istotna jest również opinia rodziców, którą nauczyciel otrzyma po każdym roku nauki także w formie ankiety. (Załączniki 3 i 4) .

Analiza tak zgromadzonych informacji oraz uwagi Grona Pedagogicznego i Dyrekcji placówki pozwolą na rzetelną i wnikliwą ocenę programu. Pozytywny wynik ewaluacji będzie świadczył o poprawności programu i jego wartościach edukacyjnych.

LITERATURA

 1. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół z dnia 26 lutego 2002 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 51, poz. 458) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 listopada 2003 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół;
 2. Białowąs Janusz i współautorzy, "Informatyka 2000", Bydgoszcz, wyd. Czarny Kruk.
 3. Jaskuła B. "Kształtowanie kultury informatycznej uczniów szkół podstawowych", Rzeszów, wyd. FOSZE.
 4. Koba G. "Internet nie tylko dla gimnazjum", Warszawa, wyd. PWN.
 5. Kowalczyk E. i współautorzy, "Z komputerem na ty", Warszawa, wyd. JUKA.
 6. Furmanek W. i Walat W., "Technika - informatyka w szkole podstawowej", Rzeszów, wyd. FOSZE.
 7. Szymacha I. "Ćwiczenia z Word '97", Warszawa, wyd. MIKOM.
 8. Widmowska T. "Technika i informatyka", Toruń, wyd. BEA.

W załączeniu (zal.doc - 105KB):

 • Zastosowanie programu Microsoft Excel;
 • Zastosowanie programu Microsoft Word;
 • Ankieta dla ucznia;
 • Ankieta skierowana do rodziców po roku nauki w oparciu o realizowany program.