Działa tylko w IE - sorry!    
     

Analiza testu kompetencji

mgr Bogusław Kutryba


Przedstawiam Państwu analizę zewnętrznego, próbnego testu kompetencji w Gimnazjum w Janowicach Wielkich pt. "Razem w parze", przeprowadzonego 2 marca 2004 przez zespół nauczycieli bloku humanistycznego w klasach trzecich Gimnazjum. Egzamin pisało 21 uczniów - jedna osoba była nieobecna.

Analizę wyników wykonałem 14.03.2004 w oparciu o testy sprawdzone przez panie Ewę Bartosiewicz, Joannę Faber i Mariolę Smektałę.

Maksymalna ilość punktów - 50 - (100%). Dolną granicą wystarczającej rozwiązywalności testu było przekroczenie 45%.

Punktacja i procent rozwiązywalności w rozbiciu na uczniów klasy III B:

ZZ - zadania zamknięte; ZKO - zadania krótkiej odpowiedzi; ZO - zadania otwarte

   Razem %ZZ %ZKO ZO Miejsce w klasie
1. Bielińska Kamila76 8570752
2. Ciastko Marcin 64855056 8
3. Dembicz Dariusz5680404011
4. Dranka Ewa306020519
5. Engiel Paweł4065302017
6. Kaczoch Marcin56804040 11
7. Kołodziej Agnieszka24555020
8. Krzeszowska Kamila648540558
9. Kudelska Kamila709060554
10. Kurczyński Dawid3245202518
11. Olender Michał669040556
12. Paluch Przemysław4260203516
13. Piestrzyńska Agnieszka5675404511
14. Pluciński Michał24 25202520
15. Poniatowski Adam5275403515
16. Proniewicz Andrzej668040656
17. Puszyk Kamila689050605
18. Sawicki Piotr5870206510
19. Świątecki Paweł7210060503
20. Wesołowicz Wioletta8085701001
21. Zięba Katarzyna5465405014
22. Kołodziejska Elżbieta xxxxxxxx
 Razem % 55%74%39%46% 

Poniżej 45% rozwiązywalności co jest wynikiem niedostatecznym zdobyło 6 uczniów.

Między 46% a 55% rozwiązywalności co jest wynikiem dopuszczającym zdobyło 2 uczniów.

Między 56% a 65% rozwiązywalności co jest wynikiem dostatecznym zdobyło 6 uczniów. Między 66% a 75% rozwiązywalności co jest wynikiem dobrym zdobyło 4 uczniów.

Ponad 75% rozwiązywalności zdobyło tylko 2 uczniów co jest wynikiem bardzo dobrym.

Analiza powyższej tabeli pozwala stwierdzić, którzy z uczniów mają problemy i jaki rodzaj zadań stwarza im największe kłopoty.

Wyniki wskazują, że uczniowie potrafią rozwiązywać zadania zamknięte (test wyboru) - czyli potrafią wyszukiwać informacje w tekście i poddawać je analizie - 74% wynik dobry ale zadania krótkiej odpowiedzi sprawiają im bardzo dużą trudność - 39% - wynik niedostateczny. Niestety również poziom zadań otwartych pozostawia wiele do życzenia - tylko 46%. Wynik dopuszczający. Tradycyjnie problemem są błędy ortograficzne, stylistyczne i językowe. Zdarzają się powtórzenia.

Ogólny wynik testu świadczy o tym, że test został rozwiązany przez klasę III B na poziomie dopuszczającym - 55% rozwiązywalności - co stanowi przyczynek do wytężonej pracy z klasą (zabrakło tylko jednego punktu procentowego do wyniku dostatecznego).

Analiza rozwiązywalności poszczególnych zadań testu:

Poniżej opisane są tylko te zadania, które zostały przez uczniów wykonane w stopniu niewystarczającym i stanowią podstawę budowy programu naprawczego (poniżej 50%).

Zadania zamknięte:
(Nr i treść zadania oraz % rozwiazywalności)
13 - nieznajomość sposobu wyrażanie emocji za pomocą czasowników zaprzeczonych - 43%
Zadania krótkiej odpowiedzi:
21 - nieumiejętność zakończenia wypowiedzenia, trudność w kojarzeniu różnych faktów historycznych - 10%
22 - niewystarczająca umiejętność dostrzegania sytuacji problemowych w tekstach źródłowych - 50%
24 - trudności w rozumieniu dosłownego i przenośnego sensu wiersza - 19%
25 - brak umiejętności prawidłowego odczytywania tekstów kultury - uczniowie nie zauważyli wspólnego motywu otwartych dłoni w wierszu i na obrazie - 33%
27 - niska umiejętność odczytywania tekstu kultury - w tym przypadku obrazu Jana van Eycka - "Portret małżonków Arnolfini" - uczniowie nie potrafili dostrzec co jest źródłem światła na obrazie
28 - fatalna znajomość charakterystycznych cech kompozycji obrazu - 14%
29 - bardzo niska znajomość mitologii i symboliki z nią związanej - 5%
Zadania otwarte:

Notatka:

 • niska poprawność językowa, problemy z budową zdań złożonych i pojedynczych - 14%
 • niska znajomość zasad ortografii i interpunkcji - 29%

Artykuł:

 • trudności w stworzeniu właściwej kompozycji - 33%
 • liczne błędy językowe i stylistyczne - 46%
 • niska znajomość zasad ortografii i interpunkcji - 40%

Elementy programu naprawczego:

 • modyfikacja programów nauczania poprzez odpowiednie aneksy (wszystkie przedmioty)
 • wracanie w trakcie bieżących lekcji do poprzednich treści, które sprawiają uczniom kłopoty (wszystkie przedmioty)
 • dodatkowe zadania z zakresu polskich powstań narodowych, upadku państwa polskiego i jego nieobecności na mapie świata przez 123 lata (historia)
 • dodatkowa praca z tekstami źródłowymi ich analiza i kształtowanie umiejętności wyszukiwania właściwych informacji - (historia i język polski)
 • ćwiczenia w tworzeniu zakończeń niedokończonych wypowiedzeń, dotyczących przeczytanych tekstów literackich - (język polski)
 • dodatkowa praca z uczniami nad szlifo waniem środków stylistycznych - (język polski)
 • zadawanie prac domowych zmuszających do pracy z tekstami źródłowymi - (historia i język polski)
 • podjęcie działań służących upowszechnianiu czytelnictwa ( praca na rzecz powiększania się zasobu słownictwa) - (historia i język polski)
 • zachęcanie do oglądania tekstów kultury ( choćby w postaci albumów malarstwa) i do wizyt w muzeach oraz zapoznawania się z przesłaniem poszczególnych dzieł sztuki ( sztuka)
 • praca na rzecz prawidłowego odczytywania poetyckich przesłań i pojęć abstrakcyjnych oraz znaczenia pojęć zakorzenionych w naszej kulturze -(historia i język polski)
 • dodatkowa praca z uczniami słabymi na zajęciach wyrównawczych - (język polski)
 • wyjaśnianie znaczenia pojęć "cudowny uczynek" i "kresy" - (religia, historia)
 • wyjaśnianie za pomocą jakich środków stylistycznych w literaturze przedstawia się ludzkie emocje - (język polski)
 • powtarzanie środków stylistycznych w wierszach i trenowanie prawidłowego odczytywanie tekstów kultury w sensie dosłownym i przenośnym - (język polski, sztuka)
 • powtarzanie tematu lekcji dotyczących kompozycji obrazu i jego cech (sztuka)
 • powtórzenie najważniejszych kanonów, postaci i symboliki mitologii greckiej (historia, język polski, sztuka)