Działa tylko w IE - sorry!    
     

Scenariusze lekcji przyrody

mgr Anna Bekalarz


Lekcja przyrody w klasie czwartej

Dział programowy: Przyroda i jej elementy

Temat: Z czego składa się przyroda?

Cele nauczania:

 • uczeń wymieni elementy przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • uczeń poda cechy przyrody ożywionej,
 • uczeń wyjaśni wprowadzone pojęcia przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • uczeń potrafi wyjaśnić, co nazywamy przyrodą,
 • uczeń wyszuka na podstawie podręcznika i ilustracji poszczególne elementy przyrody i dokona podziału na ożywione i nieożywione,
 • uczeń dostrzeże związek pomiędzy występowaniem jednocześnie wody, powietrza i skorupy ziemskiej a istnieniem życia,
 • uczeń potrafi dostrzec zmiany zachodzące w przyrodzie ożywionej i nieożywionej.

Postawy:

 • ukazanie, że człowiek jest cząstka przyrody ożywionej,
 • przekonanie o konieczności poszanowania przyrody,
 • wdrażanie do aktywnej pracy na lekcjach.

Metody:

 • burza mózgów,
 • praca z podręcznikiem,
 • pokaz,
 • dyskusja.

Formy pracy:

 • zbiorowa,
 • indywidualna.

Środki dydaktyczne:

 • zdjęcia,
 • ilustracje z elementami przyrody ożywionej i nieożywionej,
 • podręcznik.

Tok lekcji

 1. Sprawy organizacyjne.
 2. Pokazanie dzieciom ilustracji, na których widać rośliny, zwierzęta, glebę.
 3. Nauczyciel wyjaśnia uczniom cel lekcji i zapisuje temat.
 4. Burza mózgów-uczniowie wyliczają elementy przyrody i zapisują je na tablicy.
 5. Nauczyciel prezentuje ilustracje z różnymi elementami przyrody.
 6. Uczniowie dzielą elementy na ożywione i nieożywione, dokonują podziału w określony sposób:
  Przyroda          
  Ożywiona Nieożywiona
 7. człowiek
 8. * woda
 9. zwierzęta
 10. * powietrze
 11. rośliny
 12. * gleba
 13. grzyby
 14. * zjawiska przyrodnicze
 15. bakterie
 16. * obłoki
 17. Uczniowie zapisują powyższy schemat do zeszytów.
 18. Dyskusja na temat: Dlaczego jedne elementy zaliczamy do przyrody ożywionej, a inne do przyrody nieożywionej?
 19. Uczniowie na podstawie podręcznika wyliczają cechy istot żywych i zapisują w zeszycie.
  Cechy istot żywych:
  • oddychają
  • odżywiają
  • rozmnażają
  • poruszają się
  • wydalają
  • wzrastają
 20. Uczniowie odpowiadają na pytanie: Które z elementów przyrody nieożywionej są konieczne do istnienia przyrody ożywionej?
 21. Ocena pracy uczniów.
Praca domowa
 1. Dla wszystkich:
  Wyjaśnij, na czym polegają zmiany wśród przyrody nieożywionej?
 2. Dla chętnych:
  Wyszukaj po trzy nazwy nauk przyrodniczych zajmujących się przyroda ożywioną i nieożywioną.

 

Lekcja przyrody w klasie czwartej

Dział programu: Poznajemy nasze otoczenie

Temat: Płynie, wije się rzeczka. Bieg górny, środkowy i dolny

Cele lekcji:

  Uczeń:
 • wyjaśni główne elementy rzeki,
 • określi warunki panujące w biegu górnym,
 • określi warunki panujące w biegu dolnym,
 • nazywa organizmy żyjące w poszczególnych odcinkach rzek,
 • poda występujące różnice w danych biegach.
 • wyjaśni różnice między wodami stojącymi i płynącymi,
 • wyjaśni konieczność posiadania przez organizmy specjalnych,
 • przystosowań do życia w biegu górnym,
 • wyjaśni, w jaki sposób rzeka rzeźbi krajobraz.
 • przyporządkuje organizmy do poszczególnych odcinków rzeki.

Metody i formy pracy: Dominująca jest praca w grupach, rozmowa, pogadanka, burza mózgów.

Środki dydaktyczne: Fragmenty tekstu z podręcznika, wiersz J. Tuwima pt.: "Rzeczka", plansze, ilustracje, rysunki organizmów, pocztówki.

Przebieg lekcji

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
 2. Odczytanie wiersza.
 3. Krótka rozmowa na temat utworu.
 4. Podanie tematu lekcji.
 5. Krótka pogadanka (podział wód).
 6. Przedstawienie dzieciom zasad pracy na lekcji.
  Na kolorowych karteczkach wpisujemy numery od 1 do 4. W pierwszej fazie pracy grupowej uczniowie są podzieleni wg numerów tzn. 1 żółta, 1 zielona, 1 różowa - tworzą jedną grupę. W drugiej fazie grupy tworzymy wg kolejności cyfr; 1, 2, 3, 4.
 7. Każdy uczestnik grupy otrzymuje fragment tekstu z podręcznika, kartkę z rysunkiem rzeki oraz instrukcję. Uczniowie czytają tekst, selekcjonują informacje i na kartkach wykonują polecenia. Po zakończeniu pracy krótka rozmowa na temat przebiegu pracy, a także pytanie; Czy możecie powiedzieć, że już poznaliście tajemnice rzeki?
 8. Uczestnicy nowych grup tworzą całościowy obraz rzeki, uzupełniają go nazwami organizmów żyjących w danych odcinkach rzek.
 9. Po zakończeniu pracy grup następuje prezentacja plansz i kontrola wykonanej pracy.
 10. Podsumowanie, utrwalenie pojęć.
 11. Rozmowa o lokalizacji pola namiotowego. Gdzie jest więcej organizmów do obserwacji, w którym biegu, gdzie się osiedlić, na którym odcinku?
Praca domowa

Wklej lub narysuj rzekę i zaznacz wybrane miejsce wypoczynku.

 

Lekcja przyrody w klasie czwartej

Dział: Tajemnice ciała

Temat: Czym się odżywiamy?

Cele lekcji:

  Wiadomości - uczeń:
 • wymieni składniki odżywczy,
 • opisze funkcje: białek, cukrów, tłuszczów, witamin, wody, soli mineralnych,
 • określi różnice miedzy substancjami organicznymi a nieorganicznymi,
  Umiejętności - uczeń:
 • wymieni pojęcie odżywianie, skalkuluje pokarmy roślinne i zwierzęce,
 • wskaże pokarmy bogate w poszczególne składniki odżywcze,
 • przeprowadzi analizę składników odżywczych, które spożywa,
 • poprawnie wykona polecenia i rozwiąże zadania w karcie pracy.
  Postawy - uczeń:
 • jest przekonany o wpływie prawidłowego odżywiania na zdrowie,
 • dąży do aktywnego udziału w lekcji,
 • współpracuje w grupie.

Metody nauczania:

 • słowna: pogadanka, gry dydaktyczne, praca w oparciu o analizę tekstu z czasopisma i podręcznika,
 • obserwacja: obserwacja produktów spożywczych, porównywanie składu wypisanego na opakowaniach przyniesionych na lekcje.

Formy pracy: indywidualna, grupowa, zbiorowa.

Środki dydaktyczne i materiały pomocnicze:

 • podręcznik,
 • ćwiczenia,
 • opakowania produktów,
 • karta pracy,
 • ilustracje.

Przebieg zajęcia

 1. Czynności organizacyjno-porządkowe.
 2. Wprowadzenie do działu "Tajemnice ciała".
 3. Rozwiazywanie krzyżówki, której hasło brzmi: Odżywianie.
 4. Podanie celów lekcji:
  • Dlaczego się odżywiamy?
  • Jakie są podstawowe składniki odżywcze?
  • Jaką rolę odgrywają cukry, białka, witaminy, sole mineralne, tłuszcze w organizmie każdego człowieka?
  • Jak możemy przechowywać żywność, aby była zdatna do spożycia?
 5. Uczniowie odszukują odpowiedzi na pytanie co to jest odżywianie?
 6. Nauczyciel czeka na podanie odpowiedzi przez lidera grupy.
 7. Nauczyciel podaje definicję pojęcia,, Odżywianie".
 8. Uczniowie w grupach dokonują podziału organizmów pod względem odżywiania na podstawie ilustracji roślin, zwierząt i człowieka.
 9. Po namyśle wybrana osoba odczytuje prawidłowo rozwiązane zadania.
 10. Nauczyciel przypomina łańcuchy pokarmowe występujące w przyrodzie.
 11. Uczniowie na podstawie informacji podanych przez nauczyciela o łańcuchach, dokonują podziału pokarmów na roślinne i zwierzęce.
 12. Uczniowie dokonują podziału znanych produktów spożywczych na roślinne i zwierzęce. Podziału dokonują również w oparciu o ćwiczenie z podręcznika.
 13. Każda grupa rozkłada na swoim stoliku opakowania zebrane i wcześniej przyniesione na lekcje. Dokonują wymiany pomiędzy stolikami, opakowaniami powtarzającymi się.
 14. Uczniowie dokonują wstępnej analizy, sprawdzają skład artykułów.
 15. Uczniowie dokonują wymiany, w skutek której maja dokonać podziału na grupy:
  1. przetwory zawierające cukier: czekolada, miód, cukierek,
  2. produkty z dużą ilością witamin: soki, kompoty, przecier pomidorowy.
 16. Uczniowie dokonują analizy, którego składnika odżywczego w podanych produktach jest najwięcej.
  Po omówieniu problemu przechodzą do uzupełniania kart pracy.
 17. Nauczyciel sprawdza poprawność wykonanego polecenia.
 18. Następuje wyjaśnienie pojęć:
  1. substancje organiczne,
  2. substancje nieorganiczne.
 19. Nastepuje podsumowanie lekcji na podstawie udzielania odpowiedzi przez uczniów, na pytania zadawane przez nauczyciela.
  Pytania są tematycznie opracowane do treści wprowadzonych na zajęciu.
 20. Uczniowie zapisują do zeszytu notatkę, wyjaśniając znaczenie pojęć:
  • definicja odżywiania,
  • pokarmy pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
 21. Składniki odżywcze:
  • tłuszcze, białka, cukry, witaminy - substancje organiczne,
  • woda i sole mineralne - substancje nieorganiczne.
 22. Rola składników odżywczych.
 23. Nauczyciel podaje następne polecenie, jest to tekst z luką do samodzielnego uzupełnienia.
 24. Następuje analiza pracy uczniów.
 25. Zapis do zeszytu hasła o odżywianiu:
  "Odżywiamy się po to, aby żyć, a nie żyjemy po to, żeby się odżywiać".
 26. Ocena aktywności uczniów.
Praca domowa

Podane nazwy produktów wpisz do odpowiedniej tabeli:
mąka żytnia, marchew, masło, olej, ryba, ryż, sałata, groch,
schab, sok, wędlina, kisiel, fasola, makaron, cebula, kotlet,
pieczeń, jajko, burak, parówka, rzodkiewka, pasztet.

Produkty roślinne Produkty zwierzęce
1. 1.
2. 2.
3. 3.
4. 4.
5. 5.