Działa tylko w IE - sorry!    
     

Program zajęć pozalekcyjnych

mgr Mariola Piotrowska


 1. Charakterystyka programu:
  Program ten zawiera treści, które pozwolą na utrwalenie i pogłębienie wiedzy matematycznej zdobytej w szkole podstawowej. Celem zajęć pozalekcyjnych jest wdrożenie uczniów do samodzielnego i logicznego myślenia, wyciągania i formułowanie wniosków, związania teorii z praktyką, korelacja z innymi przedmiotami, rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz popularyzacja matematyki.
  Program ten został opracowany na podstawie programu nauczania matematyki w klasie szóstej szkoły podstawowej, numer w wykazie DKW-4014-138/99.
   
 2. Cel ogólny:
  Rozwijanie zdolności i zainteresowań matematycznych oraz popularyzacja matematyki.
   
 3. Cele szczegółowe:
  1. Poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia w jej nowoczesnym ujęciu poprzez odpowiednio dobraną problematykę, wykraczającą poza program nauczania jako podstawowy cel kształcenia uczniów uzdolnionych matematycznie.
  2. Postrzeganie matematyki jako podstawy innych nauk np. fizyki, geografii.
  3. Kształcenie umiejętności wykorzystywania wiedzy matematycznej do rozwiązywania problemów z zakresu różnych dziedzin kształcenia oraz życia codziennego.
  4. Kształtowanie umiejętności logicznego myślenia, analizowania i wnioskowania.
  5. Rozwijanie umiejętności współpracy w grupie.
  6. Przygotowanie uczniów do konkursów matematycznych.
  7. Upowszechnianie idei Międzynarodowego Konkursu "Kangur Matematyczny".

   
 4. Sposoby realizacji celów:
  1. Rozwiązywanie zadań o podwyższonym stopniu trudności,.
  2. Rozwiązywanie zadań trudnych i nietypowych.
  3. Realizacja tematów wykraczających poza program obowiązkowy.
  4. Zapoznanie z różnego rodzaju ciekawostkami matematycznymi.
  5. Wykorzystywanie zintegrowanej wiedzy i stosowanie jej do rozwiązywania zadań z różnych dziedzin.
  6. Rozwijanie wyobraźni przestrzennej.

   
 5. Metody pracy:
  • praca w grupach,
  • praca indywidualna,
  • turniej,
  • liga zadaniowa,
  • projekt,
  • krótki wykład,
  • konsultacje.

   
 6. Treści zajęć:
  1. Ciekawostki matematyczne.
  2. Liczby wymierne.
  3. Obliczenia procentowe:
   • obliczenia bankowe,
   • lokaty i kredyty,
   • przykłady procentów z otoczenia człowieka,
   • diagramy procentowe.
  4. Liczby na co dzień:
   • kalendarz i czas,
   • skala na planach i mapach,
   • odczytywanie informacji.
  5. Równania i nierówności.
  6. Figury na płaszczyźnie.
  7. Figury przestrzenne.
  8. Diagramy, rebusy i inne łamigłówki.
  9. Rozwiązywanie zadań konkursowych z lat ubiegłych.

   
 7. Ewaluacja podejmowanych działań:
  Na zakończenie roku szkolnego zostanie przeprowadzona ewaluacja założonych celów (Ankieta dla ucznia).

ANKIETA DLA UCZNIA

 1. Jak oceniłbyś swoją wiedzę matematyczną zdobytą na zajęciach pozalekcyjnych?
  Skala: 1, 2, 3, 4, 5, 6?
   
 2. W jakim stopniu pomagałam Ci zdobyć i zrozumieć zagadnienia matematyczne?
  Skala: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
   
 3. Czy wykorzystywałeś wiedzę matematyczną w zadaniach, ćwiczeniach i zabawie?
  Skala: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
   
 4. Jak oceniasz moje zainteresowanie Twoimi postępami w uczeniu się matematyki?
  Skala: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
   
 5. Czy zadania na zajęciach kółka były dla Ciebie trudne?
  Skala: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Dziękuję

Bibliografa:
"Olimpiady i konkursy matematyczne. Zadania dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów", Henryk Pawłowski, Oficyna Wydawnicza "Tutor", Toruń 2002r.