Działa tylko w IE - sorry!    
     

Gospodarka i kultura II Rzeczpospolitej

mgr Agata Grzybek


Konspekt lekcji historii do realizacji w kl. VI

Temat: Gospodarka i kultura II Rzeczpospolitej

Treści programowe: Życie codzienne lat 1918-1939

Cele operacyjne:

  uczeń
 • zna przyczyny trudności gospodarczych II Rzeczpospolitej
 • analizuje motywy budowy COP-u
 • sytuuje wydarzenia i daty w odpowiednim wieku i okresie
 • rozumie znaczenie symboli występujących w opisach map
 • odczytuje dane z wykresu kołowego oraz odpowiada na proste pytania z nim związane

Środki dydaktyczne:

 • mapa "X wieków państwowości Polski"
 • foliogramy
 • oś czasu
 • utwory wybranych pisarzy i poetów literatury 20-lecia międzywojennego
 • kolorowe kartki
 • flamastry
 • papiery

Metody i techniki pracy:

  Pogadanka, praca indywidualna, zbiorowa, praca w grupach, praca z mapą i podręcznikiem, mapa mentalna

TOK LEKCJI:

 1. Nawiązując do poprzednich lekcji nauczyciel wspólnie z uczniami ustala sytuację państwa polskiego po odzyskaniu niepodległości (kształtowanie granic, różnice gospodarcze, problem mniejszości narodowych)
   
 2. Uczniowie określają kształt terytorialny państwa, sytuują wydarzenia na osi czasu.
   
 3. Uczniowie odczytują z mapy, jakie narodowości zamieszkiwały określone tereny.
   
 4. Uczniowie odczytują dane z wykresu kołowego i obliczają procenty poszczególnych mniejszości narodowych stanowiących ówczesny ogół ludności.
   
 5. Nauczyciel ilustruje sylwetki prezydentów II Rzeczpospolitej przy pomocy foliogramu.
   
 6. Nauczyciel dzieli klasę na grupy, przydziela im zróżnicowane zadania:
ETAPY LEKCJI PRZEBIEG LEKCJI UMIEJĘTNOŚCI
Zaangażowanie Rozdaje im arkusze z instrukcjami i poleca wykonanie zadań. Organizowanie i planowanie
Badanie Uczniowie zapoznawają się z treścią poleceń  
Przekształcanie Wszystkie grupy przystepują do pracy i rozwiązują otrzymane zadania Rozwiązywanie problemów w twórczy sposób
Skuteczne komunikowanie się
Prezentacja Sprawozdawcy odczytuja zadania. Efektywne współdziałanie w zespole
 1. Podsumowanie (załącznik nr 1)
   
 2. Ewaluacja zajęć (załącznik nr 2)

 

ZAŁĄCZNIK NR 1

INSTRUKCJA
Dokonajcie podsumowania wiadomości z zakresu
"Oświata i kultura 20-lecia międzywojennego".
Uczyńcie to w przy pomocy mapy mentalnej (na zasadzie skojarzeń).
Macie na to 7 minut.
Powodzenia!
INSTRUKCJA
Dokonajcie podsumowania wiadomości z zakresu
"Sytuacja gospodarcza młodej Rzeczpospolitej".
Uczyńcie to w przy pomocy mapy mentalnej (na zasadzie skojarzeń).
Macie na to 7 minut.
Powodzenia!
INSTRUKCJA
Przedstawcie za pomocą stop-klatek wybraną postać z książki
Kornela Makuszyńskiego, a następnie je zaprezentujcie.
Pamiętajcie o stopniowaniu trudności klatek.
Pozostałe grupy będą odgadywać owo hasło.
Powodzenia!
INSTRUKCJA
Przedstawcie za pomocą stop-klatek wybraną postać z utworów
Juliana Tuwima, a następnie je zaprezentujcie.
Pamiętajcie o stopniowaniu trudności klatek.
Pozostałe grupy będą odgadywać owo hasło.
Powodzenia!
INSTRUKCJA
Wyjaśnij znaczenie terminu: mniejszość narodowa.
Wypisz państwa graniczące z II Rzeczpospolitą.
Powodzenia!

 

ZAŁĄCZNIK NR 2
EWALUACJA ZAJĘĆ

Proszę oceń dzisiejsze zajęcia poprzez dokończenie następujących zdań:
 1. W czasie zajęć więcej nauczyłam się o ...............................................
 2. Zdziwiło mnie .......................................................................................
 3. Podobało mi się ....................................................................................
 4. Nie podobało mi się ..............................................................................
 5. Zajęcia mogłyby być lepsze, gdyby ......................................................