Działa tylko w IE - sorry!    
     

O dysleksji rozwojowej

mgr Bożena Janina Brzozowska


CO TO JEST DYSLEKSJA?

Dysleksja nazywana bywa ukrytym kalectwem, gdyż trudno jest dostrzec i przyjąć do wiadomości istnienie zaburzeń, które nie są tak oczywiste i widoczne jak kalectwo fizyczne. Określenie ukryte kalectwo wskazuje, iż przyczyny trudności w uczeniu się leżą wewnątrz dziecka i niełatwo je zdiagnozować. Dla określenia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania używano wielu różnych terminów, m.in. ślepota słowna, aleksja, legastenia. Obecnie najczęściej używanym terminem jest   d y s l e k s j a   r o z w o j o w a .  Pod tym pojęciem rozumie się specyficzne zaburzenia manifestujące się trudnościami w nauce czytania i pisania mimo stosowania prawidłowych metod nauczania u dzieci o normalnej inteligencji i o prawidłowym rozwoju umysłowym.

TERMINOLOGIA

Najczęściej stosuje się termin dusleksja rozwojowa dla określenia specyficznych trudności w nauce czytania i pisania. Wyróżnia się kilka postaci tych trudności:

 • dysleksja - trudności w czytaniu
 • dysortografia - trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
 • dysgrafia - tzw. "brzydkie" pismo
 • dyskalkulia - trudności w liczeniu

PRZYCZYNY

Przyczyny tych zaburzeń są wielorakie:

 1. Koncepcja genetyczna Morgana mówi o dziedziczeniu trudności po dziadkach lub rodzicach tzn. dziadek lub babcia mieli kłopoty z czytaniem i pisaniem bądź rodzice i dzieci też je mają.
 2. Koncepcja organiczna. Zwolennicy tej teorii uważają, że przyczyny trudności w uczeniu się czytania i pisania są spowodowane rozległymi uszkodzeniami centralnego układu nerwowego powstałymi w okresie płodowym, podczas porodu lub we wczesnym rozwoju
 3. Teoria o zmianach strukturalnych. Bardzo ważny jest okres między 16-tym a 24-tym tygodniem rozwoju życia płodowego. Jeśli w tym czasie wystąpi choroba lub uraz to struktury mózgu nie będą funkcjonowały normalnie
 4. Koncepcja opóźnionego dojrzewania Centralnego Układu Nerwowego. Zwolennicy tej teorii uważają, iż przyczyna trudności tkwi w zwłoce rozwojowej CUN. Dziecko idące do szkoły nie jest w stanie nauczyć się. Po pewnym czasie układ nerwowy wróci do normy
 5. Zaniedbania środowiskowe
 6. Opóźnienie rozwoju języka
 7. Kłopoty z orientacją
 8. Zaburzeniami w postrzeganiu wzrokowym i słuchowym

Przyczynami trudności w nauce czytania i pisania mogą być:

 • ogólny brak zdolności, wynikający z obniżonego poziomu rozwoju umysłowego
 • wadliwa metoda nauczania
 • zaniedbania
 • zła sytuacja rodzinna dziecka
 • brak motywacji do nauki
 • nie korygowanie wad wzroku, słuchu, wymowy

CZĘSTOŚĆ WYSTĘPOWANIA DYSLEKSJI

W literaturze europejskiej podaje się, że dzieci te stanowią 10-15% uczniów. Badania przeprowadzone w Polsce określają odsetek przypadków dysleksji na 9-10%, a dysortografii - na 13-16%. W rozgraniczeniu na płeć stosunek chłopców do dziewczynek wynosi 1:4.

OBJAWY

Trudności w czytaniu i pisaniu dostrzegane są dopiero u dzieci w okresie nauczania zintegrowanego, a mogą być zauważone już w przedszkolu. Już u przedszkolaka można bowiem stwierdzić objawy, które cechują dzieci "ryzyka dysleksji".

1.WIEK PPRZEDSZKOLNY (3-5 lat)

 • opóźniony rozwój mowy tj. długo utrzymujące się nie wymawianie, bądź zniekształcanie niektórych głosek,
 • słabe umiejętności językowe w wypowiadaniu złożonych wyrazów
 • opóźniony rozwój ruchowy
 • mała sprawność ruchowa i koordynacja ruchów podczas czynności samoobsługowych, rysowania, czy zabaw ruchowych, bądź budowania z klocków

2.KLASA "0" (6-7 lat)

 • wadliwa wymowa, błędy gramatyczne
 • trudności z zapamiętaniem wiersza czy piosenki
 • trudności z różnicowaniem głosek podobnych (zaburzenia słuch fonemowego) oraz z wydzielaniem z wyrazów i głosek i z ich syntetyzowaniem (zaburzenia analizy i syntezy głoskowej i sylabowej)
 • niechęć do rysowania, trudności z odtwarzaniem wzorów graficznych i szlaczków
 • niechęć do układanek
 • oburęczność, mylenie prawej i lewej ręki, trudności z używaniem określeń: prawo-lewo, nad-pod, itp.
 • trudności w nauce czytania
 • globalne opóźnienie w rozwoju

3.WIEK SZKOLNY (powyżej 7-go roku życia)

 • trudności z zapamiętaniem nazw, nazwisk (przekręcanie), szeregów nazw, dni tygodnia, miesięcy, tabliczki mnożenia, dat, szeregów cyfrowych (numery telefonów, numery autobusów), błędne zapisywanie liczb wielocyfrowych
 • brzydkie pismo, nieudany rysunek
 • trudności z opanowaniem poprawnej pisowni (w tym błędy ortograficzne)
 • mylenie liter podobnych pod względem kształtu (p-b , d-g, t-ł, m-n, w-u)
 • mylenie liter odpowiadających głoskom podobnym fonetycznie (d-t, z-s, w-f)
 • opuszczanie, dodawanie, przestawianie liter,
 • trudności ze zmiękczeniami
 • zaburzona lateralizacja, słaba orientacja w schemacie ciała, kierunkach i przestrzeni
 • zaburzenia sfery emocjonalnej, oraz w kontaktach z rówieśnikami, rodzicami i nauczycielami

Objawy specyficznych trudności w nauce czytania i pisania zależą od rodzaju zaburzonych funkcji, jak również od głębokości deficytu każdej z tych funkcji.

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ? Lista pytań:

Czy dziecko potrafi:

 • posługiwać się przyborami do rysowania, kolorowania, malowania, pisania?
 • ciąć nożyczkami?
 • grupować przedmioty wg zasady?
 • wyróżniać dźwięki z otoczenia?
 • dzielić wyraz na głoski i sylaby?
 • liczyć?
 • uważnie słuchać?
 • zgodnie się bawić?
 • siebie obsłużyć?
 • powiedzieć gdzie mieszka, jak się nazywa, czym zajmują się rodzice?

GDZIE SZUKAĆ POMOCY?

 • przebadać dziecko w poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu ustalenia diagnozy
 • w Polskim Towarzystwie Dysleksji
 • u pedagoga szkolnego

W związku z tym należy zwiększyć czujność i troskę, pomóc dziecku w nauce nie wyręczając go. Wielu rodziców odrabia za ucznia lekcje: rozwiązuje zadania, pisze wypracowania, wykonuje rysunki. Jeśli wykonujemy za dziecko wszystkie prace, to w efekcie intelektualnie rozwija się ono wolniej i nie na miarę swoich możliwości. Dlatego bardzo ważne jest wczesne zdiagnozowanie trudności dziecka w nauce, określenie rodzaju i stopnia trudności oraz pomoc.


LITERATURA

 1. Bogdanowicz M., O dysleksji, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu. Odpowiedzi na pytania rodziców i nauczycieli, Wydawnictwo Popularnonaukowe LINEA, Lublin 1995
 2. Gąsowska T., Stępkowska Z Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, WSiP, Warszawa 1994
 3. Sawa B., Jeżeli dziecko źle czyta i pisze, WSiP, Warszawa 1987
 4. Zakrzewska B., Koncepcja procesu reedukacji uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu w młodszym wieku szkolnym, WSiP 1994
 5. MEN, O dysleksji czyli specyficznych trudnościach w nauce, Warszawa 1999