Działa tylko w IE - sorry!    
     

Aktywne metody nauczania

mgr Jolanta Trzuskowska


Przed współczesną szkołą polską stoją obecnie nowe zadania. Jednym z nich jest zmiana roli nauczyciela i ucznia oraz upowszechnienie i wykorzystanie metod nauczania kształtujących praktyczne umiejętności, służących twórczemu rozwojowi ucznia. Współcześnie podkreśla się, iż zadaniem procesu uczenia się i nauczania jest rozwijanie u ucznia następujących kompetencji: planowania, organizowania, oceniania własnego uczenia się, skutecznego komunikowania się w różnych sytuacjach, efektywnego współdziałania w zespole, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, sprawnego posługiwania się komputerem i techniką informacyjną (Program Edukacyjny Kreator. 1998). Zdania te można realizować stosując np. metody aktywizujące tj. gry dydaktyczne, metoda przypadku, gry symulacyjne, np. "techniką drzewka decyzyjnego", "za i przeciw", dyskusja dydaktyczna prowadzona techniką "okrągłego stołu", "śnieżnej kuli', "debaty", "metaplanu", "burzy mózgów" itd., metody aktywnego opisu.

Praca z wykorzystaniem aktywnych metod i technik aktywizuje uczniów i przynosi im wiele korzyści np.:

 • wiarę we własne możliwości
 • wzajemne uczenie się
 • możliwość dzielenia się pomysłami i doświadczeniami
 • umiejętność współpracy i współdziałania w grupie
 • poczucie odpowiedzialności
 • konieczność przestrzegania przyjętych zasad
 • samokrytyczne ocenianie dotyczące udziału i rezultatów pracy

Korzyści płynące dla nauczyciela ze stosowania omawianych metod:

 • zwiększają skuteczność nauczania
 • inspiracją do innowacji i eksperymentu
 • podnoszą atrakcyjności zajęć
 • wzbudzają zaufanie uczniów do nauczyciela
 • dają możliwość pogłębiania wiedzy merytorycznej i metodycznej
 • motywują do doskonalenia

Poniżej przedstawiono konspekt lekcji, na której wykorzystano aktywne metody nauczania.
 

Scenariusz lekcji do tematu: Działalność wiatru i morza

Cele lekcji:

 • uczeń rozumie na czym polega działalność wiatru (akumulacja, deflacja, korazja)
 • uczeń potrafi podać formy powstające w wyniku działalności wiatru oraz przykłady ich występowania
 • uczeń rozumie na czym polega działalność morza (akumulacja, abrazja)
 • uczeń potrafi wymienić elementy wybrzeża
 • uczeń umie wyjaśnić powstawanie wybranych typów wybrzeży
 • uczeń potrafi podać przykłady występowania wskazanych wybrzeży

Metoda pracy:

  operatywna - praca z mapą, podręcznikiem

Forma pracy:

  praca w grupach techniką "puzzle",
  mapa mentalna

Środki dydaktyczne:

  podręcznik - "Geografia, część 1" dla szkół ponadgimnazjalnych zakres podstawowy J. Kop, M. Kucharka, E. Szkurłat PWN;
  atlas geograficzny;
  kartki ksero przedstawiające formy działalności wiatru i morza

Przebieg lekcji:

 1. Omówienie organizacji pracy na lekcji - nauczyciel wyjaśnia zasady pracy techniką "puzzli" oraz tworzenia mapy mentalnej
   
 2. Nauczyciel dzieli klasę na 5-osobowe zespoły i rozdaje zadania do wykonania, wyznacza czas realizacji pracy w grupach

   
   Grupa I   Działalność akumulacyjna wiatru

  Na podstawie treści, fotografii, rysunków z podręcznika str.62-63 wykonaj polecenia:

  1. Wyjaśnij, jak odbywa się ruch wydmy
  2. Przedstaw różnice między barchanem, a wydmą paraboliczną
  3. Znajdź na mapie w atlasie przykłady ergów

  Grupa II   Korazja i deflacja

  Na podstawie treści, fotografii, rysunków z podręcznika str. 63-65 oraz dołączonego ksero przedstawiającego formy działalności wiatru wykonaj polecenia:

  1. Przedstaw formy rzeźby eolicznej powstałe w wyniku korazji i deflacji
  2. Pokaż na mapie w atlasie serriry i hamady

  Grupa III   Abrazyjna działalność morza

  Na podstawie treści, fotografii, rysunków z podręcznika str. 66 wykonaj polecenia:

  1. Opisz, jak przebiega proces niszczenia klifu
  2. Opisz elementy wybrzeża wysokiego (rys. 58) str. 66

  Grupa IV   Wybrzeża wysokie

  Na podstawie treści, fotografii, rysunków z podręcznika str. 67-68 wykonaj polecenia:

  1. Wymień typy wybrzeża wysokiego
  2. Opisz powstanie wybrzeża riasowego, dalmatyńskiego i fiordowego
  3. Opisz wygląd wybrzeży na podstawie mapek str. 67

  Grupa V   Wybrzeża niskie

  Na podstawie treści, fotografii, rysunków z podręcznika str. 68 wykonaj polecenia:

   Opisz powstawanie wybrzeży niskich:
  1. Mierzejowo-zalewowego (jako konsekwencję akumulacyjnej działalności prądów przybrzeżnych) - używając zwrotów: kos, mierzeja, zatoka, zalew, jezioro przybrzeżne
  2. Lagunowego (jako skutek akumulacyjnej działalności fal morskich) - przy pomocy terminów: lido, laguna
  3. Koralowego (jako wynik akumulacyjnej działalności koralowców) - zwróć uwagę na powstanie atolu


   
 3. Po upływie 15 minut uczniowie zmieniają grupy tak, aby w każdej nowo utworzonej zalazł się przedstawiciel z poprzednich zespołów, omawiają zagadnienia które przygotowywali - "uczą" swoich kolegów
   
 4. Po upływie 10 minut chętni lub wyznaczeni uczniowie referują zagadnienia wg wzoru pytań i jednocześnie tworzą mapę mentalną:
Mapa mentalna