Działa tylko w IE - sorry!    
     

Pojęcie i problemy bezrobocia

mgr Iwona Piętka


Propozycja konspektu lekcji wiedzy o społeczeństwie

Problem bezrobocia występuje w wielu krajach. W Polsce jest on nowym zjawiskiem, co sprawia trudności w rozpoznaniu jego przyczyn oraz znalezieniu skutecznych sposobów rozwiązania. Opracowywano wiele programów zwalczania bezrobocia. Współczesny obywatel powinien poznać problemy związane ze zjawiskiem bezrobocia. Lekcja ta omawia jego źródła i następstwa oraz formy pomocy państwa dla bezrobotnych.

Cele

  Po zajęciach uczniowie powinni umieć:
 • zdefiniować pojęcie bezrobocia i wymienić jego rodzaje
 • określić źródła i następstwa bezrobocia
 • przedstawić formy pomocy państwa dla bezrobotnych
 • znać strukturę przestrzenną i wiekową bezrobocia w Polsce

Środki dydaktyczne

 1. Referaty uczniowskie na temat:
  • Pojęcie i rodzaje bezrobocia
  • Przyczyny bezrobocia i jego następstwa
 2. Mapa dotycząca bezrobocia w Polsce - przygotowana przez nauczyciela z dowolnego źródła.
 3. Tabelka o formach pomocy państwa dla bezrobotnych
 4. Rocznik statystyczny
 5. Ankieta diagnozująca wiedzę uczniów

Przebieg zajęć

 1. Zajęcia rozpocznij od wprowadzenia uczniów do nowego tematu. Omów krótko problematykę bezrobocia we współczesnym świecie.
   
 2. Wysłuchajcie krótkich referatów przygotowanych wcześniej przez wyznaczonych uczniów. Referaty powinny mieć charakter informacyjny i obejmować zagadnienia dotyczące pojęcia bezrobocia, rodzajów bezrobocia oraz źródeł i następstw tego zjawiska.
   
 3. Poproś uczniów by teraz w toku rozmowy z tobą postarali się zdefiniować bezrobocie i określić jego rodzaje. Zapiszcie w formie notatki lub zagadnień do zeszytu, że bezrobocie jest to zjawisko polegające na niemożności zatrudnienia wszystkich ludzi zdolnych do pracy i poszukujących jej. Jest to istnienie rezerwy w zatrudnianiu pracowników. Rozróżniamy bezrobocie strukturalne, koniunkturalne, przejściowe, sezonowe, utajone, globalne. Wyjaśnijcie te określenia.
   
 4. Zastanówcie się teraz z uczniami, posiłkując się drugim referatem uczniowskim oraz relacją uczniów z obserwacji własnego otoczenia, jakie mogą być źródła bezrobocia (np. transformacja systemowa w kraju, ogólna zła sytuacja w kraju, bankructwo kluczowych zakładów i firm), a potem jakie mogą być jego następstwa (ubóstwo, głód, analfabetyzm, przestępczość, konflikty i agresja społeczna - demonstracje). Zapiszcie wnioski do zeszytu.
   
 5. Podziel teraz uczniów na grupy, w których analizować będą informacje z rocznika statystycznego i mapki dotyczące struktury bezrobocia i zatrudnienia w Polsce.
   
 6. Zinterpretujcie z uczniami uzyskane informacje, wyciągnijcie wnioski i dokonajcie porównań np.:
  • w jakich województwach jest największe i najmniejsze bezrobocie
  • ludzie z jakim wykształceniem najczęściej nie mogą znaleźć pracy
  • jakie grupy wiekowe cierpią najbardziej z powodu bezrobocia
  • jak zmieniała się stopa bezrobocia w ciągu ostatnich dziesięciu lat

   
 7. Zastanówcie się i wyjaśnijcie wspólnie, jak państwo może pomagać bezrobotnym (pomóżcie sobie tabelką - FORMY POMOCY PAŃSTWA).
   
 8. Poleć uczniom, aby napisali w domu krótkie wypracowanie na temat - "Jakie formy pomocy stosuje państwo wobec ludzi pozostających bez pracy? Które z tych form są aktywne, a które pasywne?" lub na temat "Czy w naszej klasie są dzieci bezrobotnych? Jak możemy im pomóc?"
   
 9. Poproś uczniów aby wypełnili przygotowaną przez ciebie ankietę, która zdiagnozuje stopień wiedzy przyswojonej przez nich na lekcji.

 

Pojęcia i terminy

 • bezrobocie
 • bezrobocie koniunkturalne, strukturalne, sezonowe, przejściowe, utajone, globalne

Zadania do wykonania przez uczniów

 • interpretacja referatów
 • analiza mapki, tabelki
 • praca z rocznikiem statystycznym
 • wypełnienie ankiety
 • wykonanie pracy domowej


 

Propozycja ankiety diagnozującej wiedzę uczniów

 1. Co oznacza pojęcie - bezrobocie?
   
   
   
   
   
 2. Wymień rodzaje bezrobocia:
   
   
   
   
   
 3. Co może być źródłem bezrobocia?
  1.  
  2.  
  3.  

   
 4. Jakie mogą być następstwa bezrobocia?
  1.  
  2.  
  3.  
  4.  

   
 5. Wpisz pod odpowiednią strzałką jakie formy pomocy stosuje państwo aby pomóc bezrobotnym

 

Formy pomocy państwa

Pomoc szkoleniowa Pośrednictwo pracy Pomoc finansowa
 • organizowanie i finansowa-nie przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowanie;
 • prowadzenie poradnictwa zawodowego i poradnictwa pracy.
 • kierowanie obywateli pol-skich do pracy za granicą;
 • tworzenie dodatkowych miejsc pracy i ich finan-sowanie;
 • organizowanie i finansowa-nie prac interwencyjnych.
 • przyznawanie i wypłacanie zasiłków szkoleniowych;
 • wypłacanie dodatków wyrównawczych;
 • wypłacanie zasiłków dla bezrobotnych;
 • udzielanie pożyczek z Fun-duszu Pracy;
 • wypłata świadczeń przysłu-gujących pracownikom) np. zasiłków rodzinnych)
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie