Działa tylko w IE - sorry!    
     

Gry, zabawy i piosenki w nauczaniu języka angielskiego

mgr Wiesława Allam


Podmiotem I etapu edukacyjnego jest dziecko w przedziale wieku 7-10 lat. Okres ten, choć krótki, gdyż zaledwie trzyletni, jest okresem bardzo dynamicznego rozwoju. Potrzeby i możliwości dziecka w chwili rozpoczynania nauki w szkole, a więc najczęściej także w momencie pierwszego kontaktu z językiem angielskim można scharakteryzować następująco:

 • szybko się uczy, ale i szybko zapomina, więc potrzebuje wielokrotnych powtórzeń;
 • by uczyło się skutecznie potrzebuje aktywności całego ciała oraz wykorzystania wzroku, słuchu, głosu i ruchu;
 • szybko się nudzi i zniechęca, więc ćwiczenia językowe powinny być krótkie, zróżnicowane i ciekawe;
 • ma wiele naturalnej ciekawości i chętnie poznaje coś nowego i interesującego.

Wydaje się, że powyższe potrzeby ucznia na poziomie wczesnoszkolnym mogą być w pełni zaspokojone dzięki wykorzystaniu między innymi różnego rodzaju zabaw, gier oraz piosenek.

I   Nauka przez zabawę i grę językową

Rola nauczyciela w procesie nauczania polega na kreowaniu sytuacji językowych, w których uczniowie będą używać języka angielskiego. Zabawy i gry językowe są także okazją do diagnozowania postępów dzieci i oceny efektów nauczania.
Oto przykłady kilku z nich:

 1. Zabawa 'Simon says' - odmiana ćwiczenia 'Zrozum-wykonaj'
       Dzieci wykonują komendy nauczyciela tylko wtedy, gdy są one poprzedzone słowami 'Simon says'. Ten, kto wykona polecenie w niewłaściwym momencie odpada z gry. W kolejnych wersjach uczniowie zastępują nauczyciela i wydają polecenia.
   
 2. Bingo obrazkowo - wyrazowe z podpisem pod każdym rysunkiem
       Gra polega na stopniowym zakrywaniu kolejnych rysunków na planszach pustymi kartonikami po wywołaniu nazw przez nauczyciela lub uczniów. Po zakryciu trzech rysunków w pionie, poziomie lub po skosie uczeń woła 'Bingo'. Grę warto prowadzić aż do przykrycia wszystkich pól na planszach, by wszystkiedzieci miały okazję wygrać, zakrywając wszystkie rysunki na swoich planszach.
   
 3. Bingo obrazkowe (bez podpisów)
   
 4. Bingo wyrazowe
       Można wykorzystać czyste kartki papieru, na których uczniowie rysują 9 pól i samodzielnie wpisują przyswojone na lekcji słowa.
   
 5. Snakes and ladders
       Można narysować węża, podzielić go na krótkie odcinki, pokolorować, wpisaćcyfry, położyć małe ilustracje, przedmioty i poprzez rzucanie kostką przesuwać się po wężu do przodu, nazywając napotkane po drodze przedmioty.
   
 6. Memory game
       czyli dopasowywanie par kartoników obrazkowych leżących ilustracją do dołu. Uczniowie kolejno odkrywają po dwa kartoniki tak by dobrać pary. Jeśli odkryją dwa różne obrazki, odkładają je na uprzednie miejsce, zapamiętując ich położenie. W czasie trwania zabawy uczniowie nazywają odkrywane ilustracje. Wygrywa ten, kto odkryje i nazwie najwięcej par rysunków.
   
 7. Zapamiętywanie wyrazów zapisanych na tablicy
       Nauczyciel wypisuje na tablicy nazwy przedmiotów. Uczniowie próbują zapamiętać jak najwięcej z nich. Uczniowie podzieleni na zespoły odtwarzają zapamiętane nazwy.
   
 8. Słowa ze słowa
       Nauczyciel pisze na tablicy wyraz składający się z dużej ilości liter. Zadaniem uczniów jest wypisanie jak największej ilości słów z zastosowaniem liter występujących w napisanym wyrazie
   
 9. Schody
       Nauczyciel lub uczeń pisze na tablicy wyraz. Kolejny uczeń dopisuje pod nim słowo zaczynające się na ostatnią literę poprzedniego.
   
 10. Zabawa 'Who...?'
       Nauczyciel zadaje pytania np. Who has got a dog? Who likes pizza? Po każdym pytaniu uczniowie, którzy mają się zgłosić wykonują wcześniej ustaloną czynność, np. podskakują, klaszczą w dłonie
   
 11. Zgadywanki typu Yes/No
       Nauczyciel losuje spośród kilku znanych dzieciom ilustracji jedną i nie patrząc na obrazek odwraca ją w kierunku klasy. Następnie wypowiada zdania zgadując co jest na obrazku. Uczniowie muszą zrozumieć wypowiedż nauczyciela i odpowiedzieć mu czy ma rację
   
 12. True or False
       Nauczyciel mówi zdania prawdziwe lub fałszywe, np. w odniesieniu do ilustracji lub postaci, a dzieci oceniają ich prawdziwość, np.
       N: Peter is reading a book. True or false?
       U: True
   
 13. Zgadywanki typu 'What have I got in my bag/pocket/hand?'
       Nauczyciel zadaje powyższe pytanie, dzieci starają się odgadnąć przypominając sobie słownictwo dotyczące określonego tematu. Jeśli odgadną nauczyciel wyjmuje daną rzecz.

II   Nauka przez piosenkę

To technika wyrabiająca pamięć mechaniczną i wspomagająca opanowanie mowy. Ponieważ piosenki są najlepszym sposobem zapamiętywania całych zwrotów, powinny być stałym elementem na każdej lekcji j. angielskiego we wczesnoszkolnym etapie nauczania. Odpowiedni dobór piosenek, w tym piosenek edukacyjnych przeznaczonych do nauki języka, pozwala na wprowadzenie każdej struktury gramatycznej i słownictwa zawartego w programie nauczania. Piosenki z angielskiej dziecięcej literatury śpiewanej są doskonałą pomocą w przyswajaniu języka. Należy je traktować jako materiał wyjściowy zarówno do ćwiczeń strukturalnych jak i do stymulacji komunikatywnej.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie