Działa tylko w IE - sorry!    
     

Biblioterapia

mgr Jolanta Kasperek


Materiały metodyczne przygotowane dla nauczycieli kontraktowych w ramach WDN

Pojęcie i cele biblioterapii oraz organizacja procesu biblioterapeutycznego

Literatura piękna oddziaływuje na człowieka, wyrabia w nim nowe spojrzenie na świat, daje wzory do myślenia, przeżywania i zachowania. Dzięki temu człowiek wie więcej o świecie i o innych ludziach, ale także lepiej rozumie ich postawy, zachowania. Literatura ma swój olbrzymi udział w rozwoju osobowości, pomaga utrzymać równowagę emocjonalną, chroni przed negatywnymi emocjami, smutkiem, żalem, lękiem, gniewem, uczy nowych zachowań, daje wzory osobowe.

Pojęcie biblioterapii sięga korzeniami czasów starożytnych. W bibliotece w Aleksandrii widniały już słowa: "Lekarstwo na umysł". W 1272 r. w szpitalu Al.-Mansur w Kairze stosowano czytanie Koranu w ramach terapii, w Europie w XVIII wieku włączono pobożne teksty do programów leczenia psychicznie chorych: w 1802 r. Beniamin Rush zalecał czytanie książek świeckich w celach terapeutycznych.

Pojęcie biblioterapii wywodzi się od dwóch wyrazów greckich: biblion - co oznacza książkę i therapeo - leczę. Po raz pierwszy termin ten użyto w 1916r. Jest to dziedzina wciąż mało znana w Polsce i mało doceniana, chociaż coraz częściej zaczyna się pojawiać w pedagogice specjalnej. Ma ona pomagać w procesie rozwoju dzieci i młodzieży, przyczyniać się do integracji osób niepełnosprawnych, nieprzystosowanych społecznie, z zaburzonym zachowaniem.

Biblioterapia traktowana jest jako działanie terapeutyczne oparte o stosowanie materiałów czytelniczych rozumianych jako środek wspierający proces terapeutyczny w medycynie. Jest rodzajem psychicznego wsparcia, pomocy w rozwiązywaniu osobistych problemów, rodzajem oparcia w procesie osiągania bezpieczeństwa, może być środkiem do realizacji potrzeb.

Podstawy biblioterapii stworzył N. A. Rubakin, który od 1919r. w Instytucie Bibliopsychologii w Lozannie zapoczątkował badania nad reakcjami indywidualnych czytelników.

Biblioterapia według E. Tomasik jest zamierzonym działaniem przy wykorzystaniu książek lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów itp.) prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólnorozwojowych. Takim celem może być:

 • akceptacja własnej niesprawności - akceptacja siebie,
 • podjęcie akcji kompensacyjnej,
 • akceptacja przez rodziców czy kolegów dziecka upośledzonego.

Według Ireny Boreckiej - wiceprezesa Polskiego Towarzystwa Biblioterapeutycznego - jest to proces terapeutyczny, w którym odpowiednio wyselekcjonowane i przystosowane materiały czytelnicze stosuje się jako środek wspierający proces leczniczy i wychowawczy. Zgodnie z diagnozą medyczną lub psychologiczno-pedagogiczną, stanowi pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów chorego lub osoby znajdującej się w z złej kondycji psychicznej. Jest to proces kierowanego czytelnictwa osób chorych i niepełnosprawnych, społecznie nieprzystosowanych, odrzucanych i tych, które wymagają psychicznego wsparcia. Jest też procesem kształtowania podmiotowego stylu funkcjonowania tych osób oraz częścią procesu postępowania psychokreacyjnego.

W ujęciu psychologicznym biblioterapia jest szczególną techniką psychoterapeutyczną polegającą na leczniczym oddziaływaniu na psychikę, odpowiednio dobraną przez psychoterapeutę literaturą. Proces postępowania terapeutycznego wiąże się z diagnozą zaburzeń występujących u pacjenta, czyli wyjaśnieniem przyczyn występowania objawów, mechanizmu powstawania, które wyznaczają cele, jakie chce osiągnąć terapeuta, następnie dobór odpowiednich lektur i na końcu opracowanie metod pracy z wybraną książką. Tak rozumiana biblioterapia jest jedną z metod psychoterapii. S. Krotochvil, W. Kozakiewicz, S. Cwynar podkreślają jej rolę w leczniczym oddziaływaniu na psychikę, likwidowaniu niepożądanych stanów psychicznych, takich jak lęk, poczucie mniejszej wartości, osamotnienie, nuda czy apatia. Celem stosowania książki w terapii jest poza tym rozwój osobowości, pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji.

Pedagogiczny aspekt biblioterapii koncentruje się wokół roli książki jako metody leczenia opartego o proces edukacyjny, który ma pomóc w radzeniu sobie z trudną sytuacją. Pożądane zmiany mają wystąpić w zachowaniu, uczuciach i wierzeniach. Oddziaływanie książki polega na zmianie sposobu widzenia swojej sytuacji, siebie, pogłębianiu samoświadomości.

Biblioterapia jest szczególnie polecana osobom chorym przebywającym w szpitalu, a w szczególności dziecku, narażonemu na szereg lęków i frustracji. Ważna rola przypada lekturze w pomocy osobom niepełnosprawnym, kiedy budzi w nich nadzieję na pokonanie trudności, zmienia tok myślenia o swojej chorobie oraz ukierunkowuje na działanie.

Biblioterapię stosuje się w przypadku współuzależnienia, niedostosowania społecznego, takich zaburzeń rozwojowych jak dysleksja czy dysgrafia, zaburzeń nerwicowych. Jest metodą psychoterapeutyczną, która ma za zadanie wzmocnić i wzbogacić zasoby pacjenta, by lepiej radził sobie z trudnościami.
R. J. Rubin wyróżnił trzy rodzaje biblioterapii:

 • instytucjonalną - polegającą na zastosowaniu literatury przede wszystkim dydaktycznej - do potrzeb indywidualnego "zinstytucjonalizowanego" pacjenta. Jest to np. tradycyjne w medycynie posługiwanie się tekstem z zakresu higieny psychicznej względem pacjentów chorych psychicznie. Prowadzona głównie przez lekarzy;
 • kliniczną - polegającą na stosowaniu literatury - głównie wyobrażeniowej - w grupach pacjentów z problemami emocjonalnymi. Pacjenci dobrowolnie uczestniczą w zajęciach, które są zazwyczaj prowadzone przez lekarza i bibliotekarza. Tego typu zajęcia mogą odbywać się w szpitalu lub w środowisku chorego. Głównym celem jest uzyskanie przez pacjenta zdolności "wglądu w siebie", co ma prowadzić do zmiany jego sytuacji psychologicznej;
 • rozwojową - inaczej wychowawczą - stosującą książki (materiały) wyobrażeniowe i dydaktyczne dla potrzeb "normalnych" użytkowników. Tego rodzaju grupy biblioterapeutyczne prowadzone są przez bibliotekarza, nauczyciela itp. Zajęcia mają pobudzać normalny rozwój, samorealizację, wspierać zdrowie psychiczne. Prowadzona np. w szkole ma pomagać w rozwiązywaniu problemów życiowych.
Biblioterapia jest częścią biblioterapii pedagogicznej i jedną z form pracy z młodzieżą. Do jej podstawowych celów i zadań należy:
 • poznawanie siebie, otaczającej rzeczywistości, poznawanie świata i zrozumienie go (dawanie młodym ludziom możliwości zastanowienia się nad sobą),
 • podawanie wzorców i nadawanie znaczenia (brak autorytetów, wzrost agresji, zagubienie młodych ludzi),
 • wzmocnienie poczucia własnej wartości (akceptacja siebie),
 • wzmocnienie motywacji do uczenia się,
 • pomoc w uaktywnianiu się.

Warto, więc upowszechniać biblioterapię w szkołach. Z pewnością pomoże młodemu człowiekowi znaleźć swoje miejsce w otaczającym świecie. Przygotuje go wyboru właściwych celów, norm i wartości. Zwiększy efektywność jego działań i zachowań. Pomoże zaakceptować siebie.

Przystępując do organizacji procesu bibliterapeutycznego należy:

 1. dokonać doboru uczestników - zaprosić indywidualnie:
  • grupy jednorodne pod względem problemu (mniejszą rolę odgrywa w tym wypadku wiek),
  • zadbać o wystrój sali, stworzyć przyjemną atmosferę, nastrój,
 2. ustalić kierunki działania,
 3. dokonać doboru materiałów (nie korzystać z książek, których w całości nie znamy; fragmenty, które wybieramy muszą być krótkie, wyraziste, konkretne, dostosowane do wieku, zdolności recepcyjnych uczestnika tzn. preferencji czytelniczych, nastrojów czytelniczych, unikać wątków beznadziejności, samobójczych uwzględniać wiek chronologiczny i wiek emocjonalny, unikać wątków beznadziejności i samobójczych),
 4. ważnym ogniwem w procesie biblioterapii jest sam biblioterapeuta; najlepiej, aby był to bibliotekarz, człowiek posiadający wiedzą z zakresu psychologii, etyki, filozofii, socjologii...; ponadto powinien to być człowiek:
  • empatyczny,
  • posiadający łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
  • spokojny,
  • lubiący robić to, co robi,
  • kochający tych, którym chce pomagać.
  Grupa terapeutyczna może mieć nie więcej niż 10 - 12 osób.

Biblioterapeuta musi:

 1. zdiagnozować grupę; metody i techniki diagnozy;
  • obserwacja (zainteresowania),
  • bezpośrednia rozmowa,
  • wywiad (z wychowawcą, nauczycielem, pedagogiem),
  • rysunek diagnostyczny,
 2. zaprosić grupę na zajęcia w wyznaczonym terminie,
 3. zaproponować wspólne zajęcia na bazie odpowiednio dobranych środków,
 4. zaproponować zajęcia integracyjne, wzmacniające poczucie własnej wartości,
 5. spotkania organizować raz w tygodniu; wtedy osiągają najlepsze rezultaty.

W trakcie zajęć należy przestrzegać ogólnych zasad:

 1. całkowitej dobrowolności uczestnictwa w zajęciach,
 2. dostosowania poziomu i tempa zajęć do psychicznych i fizycznych możliwości dziecka (wykorzystywać elementy muzykoterapii i arteterapii),
 3. zajęcia rozpoczynać zajęciami integracyjnymi,
 4. nie wolno oceniać uczestników, każdy ma prawo zachować swoją postawę; wcześniej zawieramy kontrakt, gdy go złamie, łagodnie zwracamy uwagę,
 5. zajęcia wzbudzające zainteresowanie można przedłużyć w czasie, aby uczestnicy mogli się do końca wypowiedzieć na swój temat.

Jedną z form działalności biblioterapeutycznej jest inscenizacja utworów literackich (techniki dramowe), w których dzieci otrzymują role dostosowane do swoich możliwości recepcyjnych oraz temperamentu. Formy inscenizacyjne są bardzo lubiane przez dzieci i młodzież - angażują się emocjonalnie, pobudzając możliwość ekspresji i twórczości.

Biblioteka szkolna z łatwością może się stać pracownią terapeutyczną, pomagającą uczniom w radzeniu sobie z trudnymi problemami.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie