Działa tylko w IE - sorry!    
     

Ocena opisowa w przedszkolu


Oceniając opisowo, interesuje mnie indywidualny rozwój poszczególnych przedszkolaków. Tę samą ocenę opisową (np. rozwija się) mogę, dostać dzieci na różnym poziomie opanowania materiału. Ocena odzwierciedla postęp "krok po kroku" poszczególnych dzieci. W wyniku pracy w swojej grupie doszłam do pewnych efektów.

Opracowałam zakres umiejętności na poszczególnych poziomach, karty obserwacji dziecka, a także sposoby powiadamiania rodziców o postępach swoich dzieci.

Oceniając opisowo oraz słownie, starałam się:

  • uwzględnić postęp na miarę możliwości dziecka;
  • wskazać układ pracy, wysiłek i zaangażowanie;
  • uwzględnić każdą sferę osobowości dziecka;
  • środki wspomagające i aktywizujące dziecko.

Adresatami oceny opisowej są przedszkolacy i ich rodzice wg dowolnie wybranego przez nauczyciela wzorca, np. listu, znaczka graficznego, relacji z pracy przedszkola, karty osiągnięć, itp. W swojej pracy stosuję formę listu "List do sześciolatka" Droga Aniu, Przemku itp. List zawiera osiągnięcia przedszkolaka za okres pierwszego półrocza i na koniec roku szkolnego.

W trakcie prowadzenia zajęć, zabaw, dzieci są adresatami oceny słownej. Jest ona spontaniczna i nie zaplanowana o charakterze wspierającym, zachęcającym do kontynuowania pracy, wsparta radą, wskazówką i nagrodą Ocena ta pełni bardzo ważną funkcję w procesie kształcenia najmłodszego pokolenia, wkraczającego w progi edukacji szkolnej. Nadaje sens i jest czynnikiem ogromnie mobilizującym, dającym wiarę w siebie i swoje możliwości.

Aby usprawnić prowadzenie swojej dokumentacji związanej z ocenianiem swoich przedszkolaków prowadzę ponadto notatki z obserwacji. Szczegółowe prowadzenie informacji (dotyczące różnych treści kształcenia) pozwala mi całościowo spojrzeć na wyniki osiągane przez każdego przedszkolaka, jak również ocenić poziom całej grupy.

Wszystkie dokumenty przechowywane są w segregatorach i teczkach indywidualnych prac dziecka. Teczki z pracami jak i indywidualne notatki z postępów dziecka są udostępniane rodzicom na zebraniach wg wyznaczonych terminów spotkań. Grupowe zestawienia są bardzo pomocne przy indywidualnych rozmowach z rodzicami.

Przedstawione wyżej informacje stanowią jedynie moje propozycje w poradzeniu sobie z trudnym zadaniem, jakim było i jest ocenianie. Wszyscy bowiem rodzice oczekują, aby udzielać pozytywnych informacji, a współpraca z nimi układa się wtedy pozytywnie. Dobrze skonstruowane narzędzia stanowią podstawę rzetelnej oceny, a jednocześnie usprawniają pracę nauczyciela. Mam świadomość, że to, co wypracowałam zweryfikuje życie, że trzeba będzie wprowadzić pewne zmiany. Ale to już bardzo łatwa praca. Za nim do niej przystąpię będę miała za sobą cały długi rok nauczania w/g nowych zasad, które będą wykorzystane w nowej, zreformowanej (oby lepszej) szkole, do której odejdą moje sześciolatki.

Już teraz mogę potwierdzić, że stosowana przeze mnie ocena opisowa moich wychowanków odchodzących z przedszkola do szkoły podstawowej jest znacząca.

W toku współpracy z nauczycielem klasy pierwszej najistotniejsze jest przekazanie wszelkich informacji dotyczących rozwoju każdej sfery dziecka i jego sytuacji rodzinnej. Ułatwi to wychowawcy klasy pierwszej właściwe ukierunkowanie i zaprogramowanie działalności wychowawczo - edukacyjnej oraz przyczyni się do niwelacji progu między przedszkolem, a szkołą.

Ocena opisowa jest także znacząca we współpracy z logopedą i poradnią psychologiczno - pedagogiczną. Placówka nasza otrzymała za współpracę z ww. instytucjami szereg podziękowań. A zatem właściwe przekazanie informacji wymaga jasno sformułowanych kryteriów, ze względu na które analizowany jest proces działania dziecka i uzyskiwany przeze mnie efekt.

W załączeniu (arkusz.doc - 29KB) arkusz obserwacji rozwoju dziecka.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie