Działa tylko w IE - sorry!    
     

Gry psychologiczne


Pracując w zawodzie nauczyciela od 16-tu lat wykonuję na równi zadania dydaktyczne i wychowawcze. Będąc wychowawczynią klasy na początku lat 90-tych chciałam uatrakcyjnić lekcje wychowawcze i poszukiwałam materiałów, które mogłyby mi w tym pomóc. Potrzebowałam takich pomysłów, które ułatwiłyby mi zarazem proces poznania nowych uczniów, ich wzajemnych relacji, a także pomogłyby w szybszej integracji grupy. Wówczas znalazłam publikację wydaną przez Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, 1991, zalecaną przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do wykorzystania w kształceniu i doskonaleniu nauczycieli pod tytułem "PSYCHOLOGICZNE GRY I ĆWICZENIA GRUPOWE".

Praca ta stanowi zbiór propozycji, gier, zabaw i ćwiczeń przeznaczonych dla osób pracujących z grupami ludzi w różnym wieku i jest wzorowana na angielskim podręczniku "GAMESTERS HANDBOOK". Kolejne proponowane przeze mnie gry i zabawy integrujące grupę okazały się strzałem w dziesiątkę. Młodzież bez zastrzeżeń przyjęła moje propozycje nie tylko na lekcjach wychowawczych, ale również na wycieczkach. Każda z gier była przeze mnie omawiana, ale tak, aby zachęcić uczniów do zabawy. Wnioski, które podsumowywałam po każdej zabawie dostarczyły mi wielu cennych informacji i wskazówek na temat grupy i poszczególnych uczniów.

Gry i zabawy, które wybrałam dla swoich potrzeb pomogły w rozwijaniu współdziałania w grupie, rozwijaniu wrażliwości na problemy innych, przełamywaniu barier między ludźmi, okazywaniu uczuć a także stwarzały możliwości autoprezentacji.

Pracując z ww. materiałem przez kilka dobrych lat zauważyłam, że być może można wykorzystać go także do innych celów, nie tylko na lekcjach wychowawczych. Ucząc języka angielskiego w szkole średniej również mamy do czynienia z grupami uczniów klas 1-szych, którzy przeżywają duży stres związany nie tylko z poznaniem nowych nauczycieli i nowej szkoły, ale także związany z wejściem do nowej grupy rówieśników z różnych szkół podstawowych, różnych środowisk a nawet różnych miejscowości. Wpadłam na pomysł wykorzystania niektórych gier i zabaw na lekcjach języka obcego. Działania te łączyłyby w sobie aspekty ułatwiające funkcjonowanie ucznia w grupie z ćwiczeniem różnych tematów lekcyjnych.

Chciałabym podzielić się swoimi doświadczeniami w tym zakresie i zaproponować kilka wybranych zabaw, które w łatwy i przyjemny sposób spełnią obydwa ww. cele:

 • PRZEDSTAWIANIE SIĘ,
 • ZGADNIJ, KTO TO POWIEDZIAŁ,
 • PREZENTY,
 • OPOWIEŚĆ Z PUNKTU WIDZENIA RÓŻNYCH OSÓB,
 • OGŁOSZENIA,
 • MAPA ŻYCIA,
 • GRA W PRZYMIOTNIKI,
 • HISTORYJKI OBRAZKOWE,
 • PODOBIEŃSTWA, PRZECIWIEŃSTWA,
 • ZGADNIJ O KOGO CHODZI,
 • SHERLOCK HOLMES,
 • AUTOBIOGRAFIA.

Spróbuję teraz opisać w jak najprostszy sposób reguły każdej gry i ich przydatność na lekcjach jęz. obcego.

 1. Przedstawianie się:
  Cele:
  budowanie zaufania, poznawanie się nawzajem.
  Użycie czasu Present Simple, umiejętność prezentowania siebie w krótkiej formie.
  Przebieg:
  grupka uczniów z kl. 1 lub nowy uczeń w grupie starszej. Każdy ma limit czasu na
  • autoprezentację. Gdy wszyscy skończą proponujesz sesję zwrotną w formie pytań lub
  • omówienie wrażeń.
 2. Zgadnij, kto to powiedział:
  Cele:
  wzrost otwartości, dawanie pozytywnych informacji o sobie.
  Ćwiczenie form pytających lub przeczących, tworzenie charakterystyki osoby.
  Przebieg:
  jedna osoba opuszcza pokój, inni w tym czasie tworzą jej opis. Każdy podaje 1 lub 2 informacje. Kiedy osoba wraca, otrzymuje swój opis. Zadaje pytania i zgaduje, mógł to powiedzieć.
 3. Prezenty.
  Cele:
  uczenie się dawania i przyjmowania pochwał.
  Ćwiczenie II Okresu Warunkowego.
  Przebieg:
  napisz na tablicy imiona uczestników. Każdy z grupy ma karteczkę, na której wpisuje po angielsku: "gdybym mógł........" ("If I could, I would give........ to you"). Następnie tworzy swoją listę prezentów dla konkretnej osoby z grupy. W każdym zdaniu należy użyć II Okr. Warunkowego. Pod koniec zajęć przekazujemy karteczkę danej osobie. Można je odczytywać na głos i poprawiać błędy.
 4. Opowieść z punktu widzenia 2 osób.
  Cele:
  umiejętność słuchania, przyjmowania 2 wersji wydarzeń.
  Umiejętność tworzenia krótkiej formy narracyjnej lub relacjonowania wydarzeń.
  Przebieg:
  dobierz osoby z grupy w pary. Osoba A opowiada jakieś wydarzenie osobie B i reszcie grupy. Osoba B powtarza to co zapamiętała, a osoba A następnie opowiada to z punktu widzenia innych osób, np. świadków wydarzenia. Osoby A i B dzielą się spostrzeżeniami na temat rozbieżności i ustalają 1 wersję zdarzenia
 5. Ogłoszenia.
  Cele:
  pozytywne informacje zwrotne, budowanie zaufania w grupie.
  Używanie języka reklamy, konstruowanie ogłoszenia.
  Przebieg:
  każdy dostaje kartkę i ołówek na której pisze ogłoszenie mające na celu zareklamowanie siebie jako potencjalnego przyjaciela. Używaj takich wyrażeń i argumentów, które zainteresują kogoś z otoczenia. Potem należy włożyć wszystkie ogłoszenia do woreczka i losować. Każdy losuje jedno, czyta je głośno i zgaduje kto mógł to napisać.
 6. Mapa życia.
  Cele:
  określenie własnej tożsamości.
  Utrwalanie czasów przeszłych.
  Przebieg:
  każdy rysuje na arkuszu papieru mapę drogowa swojego dotychczasowego życia. Rysuje miejsca "otwarte", jasne, dobre, ale także te złe - wyboje, dziury, szpitale, objazdy przeszkody itp. Następnie prezentuje ją innym i opowiada o swojej drodze używając czasów przeszłych.
 7. Gra w przymiotniki.
  Cele:
  uczenie się spontaniczności, zabawy.
  Powtarzanie jak największej ilości przymiotników, opisywanie ich, uczenie się nowych.
  Przebieg:
  jedna osoba opuszcza pokój. Reszta wybiera jakiś przymiotnik. Kiedy ta osoba wraca, musi odgadnąć ten przymiotnik zadając pytania lub słuchając podpowiedzi grupy. Po odgadnięciu nauczyciel zapisuje wyraz na tablicy tworząc bank nowych wyrazów do utrwalenia.
 8. Podobieństwa, przeciwieństwa.
  Cele:
  ćwiczenie koncentracji.
  Znajdywanie podobieństw i przeciwieństw i umiejętność ich nazwania.
  Przebieg:
  każdy z uczestników pokazuje, odgrywa własną interpretację jakiejś formy, np. kolczasty, gładki, ciężki itp. Inni z grupy mają nazwać dany wyraz i podać jego podobieństwo lub przeciwieństwo.
 9. Historyjki obrazkowe.
  Cele:
  improwizacja, odgrywanie ról.
  Układanie fabuły na podstawie obrazków na konkretny temat.
  Umiejętność ułożenia akcji w logiczną całość i opowiedzenia jej.
  Przebieg:
  potrzebne są obrazki stanowiące jedna historyjkę. Obrazki są zaprezentowane, a uczestnicy w parach układają fabułę, którą potem prezentują innym.
 10. Zgadnij o kogo chodzi.
  Cele:
  zapoznanie się, rozgrzewka.
  Umiejętność opisu kogoś, jego wyglądu, cech charakterystycznych.
  Przebieg:
  jedna osoba staje plecami do pozostałych, a ktoś opisuje jednego z uczestników. Podajemy opis pozytywny aby nie urazić nikogo. W tym czasie osoba stojąca tyłem ma na celu odgadnięcie o kogo chodzi. Osoba zgadująca może zadawać pytania.
 11. Sherlock Holmes.
  Cele:
  odgadywanie zwyczajów innych.
  Wyciąganie wniosków na podstawie przedmiotów, nazywanie zwyczajów innych.
  Przebieg:
  dobieramy uczniów w pary. Każdy z nich wyjmuje z kieszeni lub torby kilka przedmiotów. Robi to bez słowa. Osoba z pary przegląda te rzeczy, pisze wnioski na kartce i nazywa zwyczaje swego partnera mówiąc o tym reszcie grupy. Inni prezentują swoje zdanie. Dyskusja.
 12. Autobiografia.
  Cele:
  budowanie samoświadomości.
  Umiejętność sporządzania i prezentowania swoich zalet i możliwości.
  Ćwiczenie czasów przeszłych, teraźniejszych i przyszłych.
  Przebieg:
  znajdź partnera, może być taki, który cię zbyt dobrze nie zna. W ciągu 2 minut opowiedz mu o sobie wszystko co zdążysz używając różnych czasów. Uwzględnij także plany na przyszłość i marzenia. Po zamianie ról dołącz do innej pary i przedstaw kolegę. Pozwól na zadawanie pytań.

Wszystkie zaproponowane przeze mnie gry i zabawy możliwe są do przeprowadzenia w klasie i nie wymagają w zasadzie żadnych pomocy i nakładów finansowych. Są świetnym źródłem zabawy i integracji grupy, a także doskonałą formą utrwalania wiedzy z języka obcego. Mogą one stanowić tylko część lekcji, jej całość, albo stanowić zajęcie na 2 godz. lekcyjne, np. Mapa Życia.


W załączeniu

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie