Działa tylko w IE - sorry!    
     

Lekcja techniki


Temat jednostki metodycznej: Zasady korzystania z dróg przez rowerzystę.

Temat jednostki lekcyjnej: Przecinanie się kierunków ruchu.

Czas trwania lekcji: 1*45 min.

Cele lekcji:

 1. Cele praktyczne:
  1. Działanie: analizowanie sytuacji na różnych typach skrzyżowań.
  2. Umiejętności: utrwalanie i sprawdzanie umiejętności rozwiązywania sytuacji na drodze.
 2. Cele poznawcze:
  1. Wiadomości:
   • Uzupełnienie, utrwalenie i sprawdzenie umiejętności rozumienia zasad prawidłowego zachowania się podczas przejazdu przez skrzyżowanie.
  2. Umiejętności:
   • Stosowanie wiadomości w sytuacjach typowych: rozróżnianie podstawowych rodzajów skrzyżowań, przepisów dotyczących przecinania się kierunków ruchu.
   • Stosowanie wiadomości w sytuacjach problemowych: ćwiczenia w określaniu kolejności przejazdu przez różne skrzyżowania w sytuacjach typowych i nietypowych.
   • Kształtowanie umiejętności korzystania z przepisów ruchu drogowego.
 3. Cele wychowawcze (motywacyjne):
  1. Kształtowanie postawy dbania o własne bezpieczeństwo i bezpieczeństwo innych na drodze.
  2. Wykorzystanie wiadomości i umiejętności do bezpiecznego poruszania się po drodze.

Metody nauczania:

 1. Metody oparte na obserwacji - pokazy:
  • czynności logiczne: analizowanie sytuacji drogowych na planszach, stosowanie pomocy poglądowych, wnioskowanie,
  • czynności organizacyjne: pokaz materiałów dydaktycznych (plansze skrzyżowań, znaki drogowe, foliogramy),
 2. Metody oparte na działaniu i słowie - ćwiczenia, dyskusja, objaśnienie:
  • czynności logiczne: przedstawienie zadań i kart ćwiczeń,
  • czynności organizacyjne: praca grupowa,
  • czynności techniczne: rozwiązywanie zadań wg kart ćwiczeń, opracowanie kolejności przejazdu przez skrzyżowania, przygotowanie materiałów dydaktycznych dla uczniów (karty ćwiczeń - skrzyżowania, plansze skrzyżowań, znaki drogowe).

Pomoce i środki dydaktyczne:

 • Tablice poglądowe -Rodzaje skrzyżowań.
 • Foliogramy - Różne sytuacje na skrzyżowaniach (wg kart ćwiczeń). Przykłady różnych typów skrzyżowań. (Wykorzystano rysunki publikowane w "Wychowaniach Technicznych", "Kodeksie drogowym" i książce B. Szafarczyka "Agatka na drodze").
 • Modele - Pojazdy.
 • Materiały dydaktyczne przygotowane dla uczniów.
 • Rzutnik pisma.

Tok lekcji:

 1. Stworzenie ładu zewnętrznego i wewnętrznego.
  1. Powitanie i sprawdzenie obecności.
 2. Przypomnienie faktów zjawisk i pojęć
  1. Przypomnienie, powtórzenie i uzupełnienie wiadomości związanych z rodzajami skrzyżowań i zasadami pierwszeństwa przejazdu przez skrzyżowania.
  2. Wprowadzenie tematu lekcji Przecinanie się kierunków ruchu
  3. Podział uczniów na 5 grup ćwiczeniowych.
 3. Wiązanie teorii z praktyką. Kształtowanie umiejętności i nawyków
  1. Objaśnienie celu i sposobu wykonania ćwiczeń.
  2. Rozdanie kart ćwiczeń dla poszczególnych grup.
  3. Ustalenie czasu przygotowania rozwiązania zadań, punktacji - 10 min.
  4. Pomoc i nadzór nad prawidłowym rozwiązywaniem ćwiczeń.
 4. Utrwalanie wiadomości i umiejętności.
  1. Przedstawianie przez przedstawicieli grup rozwiązań wraz z uzasadnieniem i demonstracją zadań na foliogramach i planszach.
  2. Dyskusja nad prawidłowością rozwiązań.
 5. Kontrola i ocena
  1. Ocena grup na podstawie punktacji:
   • 6 pkt. - celujący
   • 5 pkt. - bardzo dobry
   • 4 pkt. - dobry
   • 3 pkt. - dostateczny
   • 2 pkt. - dopuszczający
   • 0-1 - brak oceny (polecenie uzupełnienia wiadomości).
  2. Podsumowanie lekcji.

Karty ćwiczeń

Rozmiar: 36893 bajtów
Rozmiar: 36004 bajtów
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie