Działa tylko w IE - sorry!    
     

Scenariusz zajęć


Jest to scenariusz zajęć edukacyjnych z informatyki dla klasy VI Szkoły Podstawowej z uwzględnieniem korelacji międzyprzedmiotowej z historii i plastyki.

Temat I: Wykorzystanie poznanych narzędzi przybornika programu malarsko-rysunkowego Paint do wykonania grafiki komputerowej w oparciu o przygotowany rysunek i porównanie go z innymi technikami malarskimi i rysunkowymi.

Cele operacyjne:

Uczeń:

 • zna efekty zastosowania poszczególnych narzędzi przybornika w programie Paint;
 • posługuje się encyklopediami w celu odszukania opisu misji APOLLO;
 • dostrzega wartość życia narodów w pokoju jako warunek konieczny dla rozwoju techniki;
 • wykonuje rysunek rakiety APOLLO tradycyjnymi metodami;
 • wyjaśnia znaczenie narzędzi przybornika Paint;
 • wykorzystuje narzędzia Paint: ołówek i prostokąt do narysowania poszczególnych członów rakiety;
 • wykorzystuje narzędzia malarskie do wypełnienia kolorem elementów rakiety;
 • umie poprzez obrót rysunku, wstawić tekst w pionie;
 • umie wykorzystać obrót rysunku w celu wstawienia pola tekstowego w pozycji pionowej do członu rakiety Saturn 5 oraz wstawia słowo APOLLO dla osób chętnych;
 • powtarza czynność obrócenia w celu ustawienia rysunku rakiety w pozycji pionowej dla osób chętnych;
 • porównuje rysunek wykonany tradycyjnymi metodami, z grafiką komputerową wykonaną na komputerze.

Forma pracy: indywidualna, grupowa.

Metody: praktycznych ćwiczeń, kierowanie obserwacją, poszukująca.

Środki dydaktyczne:
Komputer z oprogramowaniem Paint, przygotowane rysunki rakiety, Ilustrowana Encyklopedia Nauki, magnesy, szary papier, narzędzia malarskie.

Ścieżka edukacyjna: Czytelnicza i medialna.

I GODZINA

Przebieg lekcji:

 1. Przygotowanie do zajęć. a) Przypomnienie wybranych zasad BHP - sprawdzenie czy uczniowie zajęli odpowiednią postawę przy komputerze oraz czy nie ma teczek w miejscach grożących resetowaniem komputera lub jego uszkodzeniem. b) Rozdanie przygotowanych rysunków uczniom. c)
 2. Wprowadzenie do tematu:
  1. Nawiązanie do posiadanej wiedzy uczniów z plastyki i historii.
   1. Nauczyciel plastyki wprowadza uczniów do zagadnienia: przypomina jakie są narzędzia malarskie, a jakie rysunkowe. Następnie uczniowie z pomocą nauczyciela plastyki wykonują rysunek rakiety na przygotowanych planszach na tablicy - korelacja z plastyką.
   2. Uczniowie wyszukują informacje na temat misji APOLLO - korelacja z historią;
   3. Wywiązuje się pogadanka na temat lotu rakiety Saturn 5 - korelacja z historią.
   4. Uczniowie sprawdzają efekty wykorzystania poszczególnych narzędzi rysunkowych.
   5. Przypominają sposób wstawiania pola tekstowego, obrotu rysunku.
  2. Nawiązanie do posiadanej wiedzy uczniów z informatyki:
   1. Na podstawie programu malarsko-rysunkowego Paint uczniowie przypominają jakie narzędzia dostępne są w tym programie.
   2. Uczniowie wykonują proste ćwiczenia obrotu rysunku.
   3. Uczniowie wykonują wstawianie pole tekstowego.
   4. Formatują tekst.
   5. Sformułowanie ogólnego problemu jakim będzie narysowanie poszczególnych członów rakiety i ich pokolorowanie.

II GODZINA

 1. Planowanie rozwiązania problemu. Stworzenie atmosfery twórczej pracy na stanowiskach komputerowych.
  1. Uczniowie wykorzystując narzędzia obrotu rysunku oraz wstawiając pola tekstowe wykonują w grupach rysunek rakiety na stanowiskach .
  2. Uczniowie we wspólnej rozmowie wskazują jakich narzędzi rysunkowych i malarskich powinni użyć, aby rysunek można było wykonać.
  3. Poszczególni uczniowie w przydzielonym dla siebie czasie wykonują rysunek rakiety lub inny przydzielony dla osób chętnych.
 2. Omówienie jakie były problemy z wykonaniem zadania i zaprezentowanie wykonanych prac:
  Uczniowie omawiają:
  1. problemy związane z narzędziami rysunkowymi;
  2. narzędzia malarskie jakich użyli;
  3. zadanie o rozszerzonym stopniu trudności;
  4. porównanie rysunku tradycyjnego i komputerowego.
  Uwaga: Jeden uczeń na tablicy zapisuje nazwy użytych narzędzi graficznych.
 3. Utrwalenie wiedzy.
  Sformułowanie i zaprezentowanie dla utrwalenia szczególnie trudnych czynności napotkanych w wykonywanym zadaniu.
 4. Jawna i motywacyjna ocena pracy uczniów. Jako nagrodę dla najlepszej pracy będzie wydruk jej.
 5. Praca domowa.
  Wyszukanie informacji o narzędziach jakimi posługują się malarze przy wykonywaniu swoich dzieł malarskich a jakimi rysownicy np. wykonujący maszyn, urządzeń itp.
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie