Działa tylko w IE - sorry!    
     

Historia i WoS


HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE
Program nauczania historii i wiedzy o społeczeństwie
na fakultecie historycznym
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Trzebnicy

WSTĘP

Niniejszy program jest przeznaczony dla nauczycieli realizujących przedmioty: historię i wiedzę o społeczeństwie na fakultecie historycznym w liceum ogólnokształcącym starego typu. Ma charakter systematyczny i opiera się na zasadzie problemowo-chronologicznej. Zastosowane w nim kryterium problemowe umożliwi uczniom poznanie zagadnień tematycznych w ujęciu chronologicznym. Każdy blok problemowy jest omawiany według następującej cezury: dzieje najdawniejsze, starożytność, średniowiecze, nowożytność, czasy najnowsze oraz współczesność.

W programie nie dokonano podziału materiału historycznego i politologicznego na jednostki lekcyjne. Szczegółowego podziału na jednostki lekcyjne i tematyczne powinien dokonać nauczyciel po dokładnym rozpoznaniu możliwości uczniów, z którymi pracuje.

Na fakultet historyczny przeznaczono cztery godziny tygodniowo: dwie godziny historii i dwie godziny wiedzy o społeczeństwie. Cykl nauczania przewidziany jest na dwa lata i skierowany jest do uczniów trzecich i czwartych klas liceum ogólnokształcącego starego typu, którzy zainteresowani są poszerzaniem wiedzy z historii i wos-u. Wiedza o społeczeństwie realizuje program Edukacji Konstytucyjnej i Obywatelskiej dla szkół średnich. Historia realizuje zajęcia dotyczące wiedzy interdyscyplinarnej-humanistycznej, wzbogacając nie tylko wiadomości ucznia, ale też jego warsztat pracy jako historyka.

W programie fakultetu historycznego proponowany jest następujący tygodniowy przydział godzin na realizację historii:

 1. rok - 2 godziny (53 tematy obligatoryjne)
 2. rok - 2 godziny (53 tematy obligatoryjne)
oraz wiedzy o społeczeństwie:
 1. rok - 2 godziny (53 tematy obligatoryjnie)
 2. rok - 2 godziny (53 tematy obligatoryjnie)

Pozostałe godziny nauczyciel powinien przeznaczyć na zajęcia powtórzeniowe i sprawdzające.

Program ma budowę problemową. Treści programowe uporządkowano w 5 obszarach. Opierając się na propozycjach zawartych w podstawie programowej. Dokonując doboru treści autorki przyjęły, iż podstawowy kurs historii w szkole średniej wyposażył uczniów w wiedzę z zakresu dziejów powszechnych Europy, Polski i regionu. Skoncentrowały się zatem na umiejętności dokonania syntezy zagadnienia, wynikającego z wydarzeń mających miejsce w poszczególnych epokach historycznych. Zaakcentowały również rolę historyka jako kreatora historii w różnych jej aspektach: politycznym, gospodarczym, kulturowym, społecznym i regionalnym.

CELE NAUCZANIA

Zgodnie z zapisem zawartym w podstawie programowej celem nauczania historii w liceum ogólnokształcącym jest:

Cele edukacyjne

 • rozszerzenie zakresu wiedzy o przeszłości w aspekcie politycznym, gospodarczym, społecznym i kulturowym.
 • dostrzeganie korzeni współczesnych cywilizacji, badanie ich różnorodności i zmienności.
 • rozbudzanie tolerancji dla różnych postaw światopoglądowych i politycznych oraz wdrażanie postawy pełnej szacunku dla dorobku cywilizacyjnego ludzkości.
 • kształtowanie tożsamości zbiorowej i indywidualnej.
 • kreowanie postaw prospołecznych oraz rozwijanie świadomej postawy obywatelskiej.
 • posługiwanie się różnorodnymi zródłami informacyjnymi w celu rekonstrukcji przeszłości.
 • rozwijanie umiejętności warsztatowych i metodologicznych, pozwalające na analizę i syntezę procesów historycznych w całym zakresie chronologicznym historii.
 • prezentownie własnych wyników badań popartych uzasadnieniem oraz porównywanie poglądów i opinii różnych nurtów historiograficznych.

Na edukację składają się: przekazywanie wiadomości, kształcenie umiejętności i wychowanie uczniów.

 1. Cele w zakresie wiadomości:
  • zaznajomienie się z wiedzą dotyczącą historii sztuki, historii gospodarczej świata i historii politycznej.
  • zapoznanie się ze związkami przyczynowo-skutkowymi, czasowo-przestrzennymi oraz dostrzeganie zmienności ocen zjawisk i procesów historycznych.
  • poznanie różnorodnych postaw społecznych występujących w środowisku naturalnym człowieka i ich wpływie na zmienność środowiska.
  • dostrzeganie roli gospodarki, polityki oraz kultury w życiu człowieka i ich wpływu na przemiany zachodzące w świecie.
  • poznanie regionalnego aspektu historii (historia Śląska).
  • zaznajomienie się z formułą pisemnej i ustnej matury z historii.
 2. Cele w zakresie umiejętności:
  • wykształcenie w uczniach nauki korzystania z różnych zródeł informacji historycznej i współczesnej.
  • porównywanie różnych koncepcji politycznych, religijnych i gospodarczych oraz przemian kulturowych.
  • dokonywanie indywidualnej oceny oraz rekonstrukcji procesu historycznego na podstawie różnorodnych zródeł.
  • opracowywanie i sporządzanie samodzielnych prac pisemnych (referat; portfolio).
  • aktywne uczestniczenie i zaangażowanie w lokalne życie społeczne.
  • poprawne interpretowanie różnorodnych materiałów zródłowych oraz sprawne posługiwanie się pojęciami historycznymi.
  • gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie informacji uzyskanych nowoczesnymi technologiami.
  • sprawne posługiwanie się mapą historyczną, prowadzenie prac badawczych pod kierunkiem nauczyciela oraz publiczne prezentowanie własnych wyników badań.
  • sporządzanie samodzielnych projektów tematycznych i prezentacji multimedialnych.
 3. Cele w zakresie wychowania:
  • zastosowanie i wykorzystanie warsztatu pracy w przygotowaniach maturalnych i do studiów wyższych.
  • uznanie wartości pluralizmu w życiu społecznym, politycznym, religijnym oraz kulturze.
  • kształtowanie aktywnej i kreatywnej postawy społecznej.
  • wzbudzanie szacunku dla innych ideologii religijnych.
  • stworzenie warunków umożliwiających uczniowi rozbudzanie i kreowanie własnej tożsamości.
  • rozbudzanie poczucia odpowiedzialności indywidualnej i zbiorowej.
  • kształtowanie przekonania o potrzebie nieustannego pogłębiania wiedzy i rozwijania swoich zdolności.

TREŚCI NAUCZANIA Z HISTORII

 1. Zagadnienia periodyzacji dziejów. Źródła historyczne i ich podział.
  1. Sposoby datowania i obliczania czasu.
  2. Podział prehistorii i historii na epoki.
  3. Zasady podziału źródeł i ich rodzaje.
  4. Nauki pomocnicze historii.
 2. Różnorodność źródeł historycznych i metody posługiwania się nimi.
  1. Analiza tekstów źródłowych w różnych językach pisemnych.
  2. Badanie materiałów kartograficznych oraz sporządzanie kopii.
  3. Dane statystyczne w aspektach: tabelarycznych, wykresowych i porównawczych.
  4. Edukacja filmowa i radiowa.
  5. Obraz i słowo (fotografia i wywiad) jako ślad przeszłości.
  6. Wykopaliska archeologiczne.
  7. Kolekcjonowanie monet.
 3. Historia sztuki.
  1. Kultury i kulty prehistoryczne(ceramiki wstęgowej, łużyckiej, kult lunarny i solarny)
  2. Cywilizacje Starożytnego Wschodu.
  3. Sztuka grecka.
  4. Sztuka rzymska.
  5. Sztuka średniowiecza (styl romański, gotycki, arabski, bizantyjski)
  6. Renesans (architektura, rzeźba, malarstwo europejskie, sztuka prekolumbijska)
  7. Barok (włoski, niderlandzki, hiszpański, austriacki i polski)
  8. Sztuka rokoko (architektura i jej wnętrza)
  9. Klasycyzm
  10. Sztuka XIX wieku (empiryzm, historyzm, secesja i eklektyzm). Kierunki malarskie do wyboru ucznia.
  11. Współczesna sztuka polska i powszechna.

  Preferowane zajęcia na różnego typu wystawach i w muzeach.
 4. Gospodarcza historia świata.
  1. Rewolucja neolityczna.
  2. Cywilizacje wielkich rzek.
  3. Wielka kolonizacja.
  4. Problemy gospodarcze Starożytnego Rzymu.
  5. Feudalizm jako system gospodarczy. f
  6. Wieś i miasto w średniowieczu.
  7. Formy wczesnokapitalistyczne (dualizm europejski)
  8. Kapitalizm wolnokonkurencyjny.
  9. Gospodarka socjalistyczna.
  10. Transformacja gospodarcza w Europie Wschodniej po 1989 roku.
 5. Historia polityczna świata.
  1. Formy ustrojowe.
   • monarchie despotyczne
   • demokracja ateńska
   • różne rodzaje cesarstwa rzymskiego
   • cesarstwo w średniowieczu
   • monarchie absolutne
   • monarchie konstytucyjne
   • republiki
  2. Zbrojne konflikty epokowe.
   • podboje Persów i Macedończyków
   • podboje rzymskie
   • podboje arabskie
   • podboje tureckie
   • wojna trzydziestoletnia
   • wojny Polski w XVII
   • epoka napoleońska
   • I wojna światowa
   • II wojna światowa
 6. Historia Śląska.
  1. Wykopaliska trzebnickie.
  2. Śląsk w średniowieczu (działalność Henryków)
  3. Renesans na Śląsku.
  4. Od panowania Habsburgów do Hohenzollerów.
  5. Rządy pruskie.
  6. Śląsk w Polsce po 1945 roku.
  7. Powiat trzebnicki po 1945 roku.
  8. Trzebnica po 1989 roku.
 7. Przegląd epok w formie sylabusów jako tematy przed maturalne.
  1. Starożytność
  2. Średniowiecze
  3. Odrodzenie
  4. Barok
  5. Klasycyzm
  6. Nowożytność
  7. XX wiek
 8. Cykl wypracowań dotyczących poszczególnych epok.
 9. Zasady układania zestawów maturalnych do odpowiedzi ustnej.
  1. Kompozycje odpowiedzi ustnej z wykorzystaniem wszelkich źródeł.

EWALUACJA:

 1. Kolejność problemów dowolna
 2. Dobór materiałów zależny od poziomu zainteresowań i wiedzy uczniów.
 3. Różne punkty ciężkości (I-VI lub VII-IX) w zależności od predyspozycji uczniów.
 4. VII-IX to etap przygotowań do egzaminu dojrzałości i studiów.

Po zakończeniu każdego rozdziału (I-VI) przewidziany jest sprawdzian wiadomości (test lub sylabus).

TREŚCI NAUCZANIA Z WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE

 1. Człowiek i społeczeństwo.
  1. Psychiczne i somatyczne potrzeby człowieka.
  2. Grupy społeczne i ich rola.
  3. Naród i jego cechy.
  4. Prawa człowieka.
 2. Polityka jako zjawisko społeczne.
  1. Definiowanie polityki.
  2. Zjawisko podmiotów i przedmiotów.
  3. Konflikt jako element polityki.
  4. Sztuka kompromisu - jak negocjować?
  5. Kultura polityczna.
 3. Rzeczpospolita Polska.
  1. Konstytucja źródłem prawa.
  2. Partie polityczne i związki zawodowe.
  3. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza.
  4. Samorządność.
 4. Gospodarka.
  1. Rodzaje przedsiębiorstw.
  2. System kredytowo-pieniężny.
  3. Budżet.
  4. Giełda i papiery wartościowe.
  5. Gospodarka okresu przejściowego.
 5. Polska w stosunkach międzynarodowych.
  1. Uwarunkowania polskiej polityki zagranicznej.
  2. Cele, środki i kierunki współczesnej polityki zewnętrznej Polski.
  3. Stosunki międzynarodowe na przestrzeni wieków.
 6. Najważniejsze problemy współczesnego świata.
  1. Konflikty zbrojne na świecie (Europa, Ameryka, Afryka, Bliski Wschód, Azja i terroryzm).
  2. Dychotomia świata gospodarczego, jej przyczyny i skutki.
  3. Dewastacja środowiska naturalnego i związane z tym zagrożenia.
  4. Dysproporcje w rozwoju cywilizacyjnym świata.
 7. Zdobycze cywilizacyjne.
  1. Zjawisko kultury masowej.
  2. Systemy edukacyjne.
  3. Rola Polski i Polaków w kulturze i nauce światowej.
 8. Analiza testów przygotowujących do wstępnych egzaminów na prawo, politologię i stosunki międzynarodowe.
 9. Bieżące zagadnienia społeczne naszego regionu.

Po zakończeniu każdego rozdziału przewidziany jest sprawdzian wiadomości w dowolnej formie.

EWALUACJA:

 1. Kolejność rozdziałów dowolna.
 2. Rozdział IX może stanowić odrębne zagadnienie lub stać się jednym z elementów cotygodniowych zajęć.
 3. Dobór i rozszerzanie materiałów należy uzależnić od poziomu zaangażowania uczniów w działalność prospołeczną.
 4. Etap VIII programu ma służyć przygotowaniu do egzaminu na studia.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie