Działa tylko w IE - sorry!    
     

Plan wynikowy 2


OPRACOWANIE DO PROGRAMU PRZYRODY W KL. IV
"NOWA ERA" - numer dopuszczenia DKW - 4014 - 165/99

PLAN WYNIKOWY DO DZIAŁU W PODRĘCZNIKU:
"KIEDY ZACHORUJESZ"
 1. TEMAT LEKCJI: "Co to są choroby zakaźne?"

  CEL GŁÓWNY:
  Zapoznanie z przyczynami chorób zakaźnych oraz drogami wnikania zakażeń.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Uczeń wie, co to jest choroba zakaźna i co ją wywołuje (bakterie, wirusy).
  • Zna choroby zakaźne, na które już chorował.
  • Rozumie, że zarazki niszczą narządy człowieka i zatruwają organizm jadami (toksynami).
  • Rozumie, że gorączka czyli podwyższona temperatura jest objawem walki organizmu z zarazkami.
  • Potrafi wskazać drogi wnikania chorób zakaźnych: rany w skórze, droga oddechowa (z powietrzem), droga pokarmowa (z pokarmem i wodą).


  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Słowna - pogadanka, aktywny wykład, praca zespołowa z podręcznikiem i materiałem źródłowym.


 2. TEMAT LEKCJI: "Poznajemy niektóre choroby zakaźne".

  CEL GŁÓWNY:
  Zapoznanie z objawami wybranych chorób i drogami ich zakażeń.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Wymienia drogi przenoszenia zakażeń: powietrze, pokarm i inne.
  • Zna choroby, które są dziś dla ludzi niebezpieczne (grypa, żółtaczka wszczepienna).
  • Potrafi wymienić objawy np.: świnki, grypy, ospy wietrznej.
  • Podaje przykłady chorób wirusowych (grypa, ospa wietrzna, odra) i bakteryjnych (gruźlica, dur brzuszny).
  • Rozumie, że antybiotyki działają tylko na bakterie.
  • Wyjaśnia zasługi A. Fleminga w odkryciu penicyliny.


  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Słowna - pogadanka, praca zespołowa z materiałem źródłowym.


 3. TEMAT LEKCJI: "W jaki sposób możemy uchronić się przed chorobami zakaźnymi?"

  CEL GŁÓWNY:
  Zapoznanie z metodami zapobiegania zakażeniom i sposobami ich zwalczania.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Uczeń, zna różnicę między odpornością wrodzoną i nabytą.
  • Rozumie stosowanie szczepień ochronnych w celu uodpornienia organizmu i zna choroby na które był szczepiony.
  • Rozumie rolę surowicy w celu dostarczenia do organizmu gotowych przeciwciał, aby zniszczyć zarazki.
  • Wymienia sposoby zapobiegania zakażeniom, np.: mycie rąk i owoców przed jedzeniem, unikanie kontaktów z osobą chorą i in.
  • Wyjaśnia, jakie zasługi w zwalczaniu chorób ma: E. Jenner oraz L. Pasteur.
  • Uzasadnia, że rozwój medycyny przyczynił się do zlikwidowania epidemii chorób np.: cholery i dżumy.


  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Aktywny wykład, "burza mózgów", ćwiczeniowa - praca w grupach z materiałem źródłowym i podręcznikiem.


 4. TEMAT LEKCJI: "Co to są choroby pasożytnicze?"

  CEL GŁÓWNY:
  Zapoznanie z chorobami pasożytniczymi i sposobami zapobiegania im.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Uczeń wie, co to jest pasożyt.
  • Zna pasożyty zewnętrzne człowieka (wesz, kleszcz, świerzbowiec) oraz wewnętrzne (owsik, glista ludzka, tasiemiec, włosień spiralny).
  • Wie, jakie choroby wywołują pasożyty.
  • Potrafi wyjaśnić, w jaki sposób następuje zakażenie robakami pasożytniczymi.
  • Dostrzega zależność między zachowaniem higieny osobistej i przygotowania posiłków, a zdrowiem człowieka.
  • Postępuje tak, aby nie zarazić się robakami pasożytniczymi.


  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Słowna - pogadanka, ćwiczeniowa - praca w grupach z materiałem źródłowym (broszurki) oraz podręcznikiem.


 5. TEMAT LEKCJI: "Poznajemy inne choroby z którymi się spotykamy".

  CEL GŁÓWNY:
  Zapoznanie z chorobami, którymi człowiek się nie zaraża, np.: alergie, choroby serca i inne.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Uczeń wymienia choroby, które coraz częściej występują wśród ludzi, np.: alergie, choroby serca, choroby nowotworowe i in.
  • Wie, co to jest choroba wrodzona.
  • Rozumie, że osoby niepełnosprawne potrzebują naszej akceptacji i pomocy.
  • Dostrzega, że większość tych chorób związana jest z naszym trybem życia i postępowaniem (nadwaga, palenie tytoniu).
  • Dostrzega związek między stanem zdrowia a środowiskiem.


  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Słowna - pogadanka, ćwiczeniowa - praca w grupach z materiałem źródłowym (broszurki) oraz podręcznikiem.


 6. TEMAT LEKCJI: "Jak postępować w razie wypadku?"

  CEL GŁÓWNY:
  Praktyczna nauka udzielania pierwszej pomocy.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Uczeń zna rodzaje złamań: otwarte i zamknięte.
  • Wie, jaka jest różnica między krwotokiem żylnym i tętniczym.
  • Wie, jaka jest różnica między zwichnięciem a skręceniem.
  • Zna numery telefonów: Pogotowia Ratunkowego, Policji, Straży Pożarnej.
  • Rozumie jak należy postępować przy omdleniach.
  • Potrafi unieruchomić rękę lub nogę w przypadku skręcenia, zwichnięcia lub złamania.
  • Potrafi założyć opatrunek na zranione miejsce.
  • Udziela pomocy osobie poszkodowanej w przypadku krwotoku z nosa lub omdlenia.
  • Potrafi wykorzystać w celu udzielenia pomocy dostępne środki na wycieczce w terenie.


  METODY I FORMY REALIZACJ:
  Słowna - pogadanka, ćwiczeniowa - praca zespołowa z udziałem higienistki szkolnej.


 7. TEMAT LEKCJI: "Powtórzenie i utrwalenie wiadomości o chorobach zakaźnych".

  CEL GŁÓWNY:
  Podsumowanie wiadomości i zdobytej wiedzy na temat chorób zakaźnych i społecznych.

  OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW:
  • Uczeń odróżnia choroby zakaźne od chorób społecznych.
  • Wie, jak zapobiegać chorobom zakaźnym.
  • Rozumie, na czym polega zdrowy tryb życia.
  • Potrafi prawidłowo rozumować przy rozwiązywaniu gier dydaktycznych.


  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Ćwiczeniowa - praca w grupach przy rozwiązywaniu gier dydaktycznych np.: wirówki, szyfrogramy i inne w karcie pracy.


 8. TEMAT LEKCJI: "Sprawdzenie wiadomości".

  METODY I FORMY REALIZACJI:
  Według uznania nauczyciela.

LITERATURA:
1.Podręcznik do przyrody dla kl. IV - Wydawnictwo "NOWA ERA", W-wa 1999.
2.Poradnik metodyczny - PRZYRODA w kl. IV - Wydawnictwo "NOWA ERA", W-wa 1999.
3.Program nauczania biologii z higieną i ochroną środowiska w Kl. IV - VIII szkoły podstawowej - Barbara Klimuszko - Wydaw. "ŻAK", W- wa 1996.

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie