Działa tylko w IE - sorry!    
     

Rzeki w Polsce


KONSPEKT DO LEKCJI PRZYRODY W KLASIE IV

HASŁO PROGRAMOWE: ŚRODOWISKO WODNE

TEMAT LEKCJI: RZEKI W POLSCE

Zakres treści:

 • rzeki główne w Polsce: Wisła i Odra,
 • dopływy
 • dział wód
 • dorzecza Wisły i Odry

Cele:

 • Wiadomości:
  • podaje nazwy dwóch głównych rzek Polski
  • określa bieg górny i dolny rzek czyli źródło i ujście
  • wyjaśnia pojęcia dział wód, dorzecza
 • Umiejętności:
  Wymagania podstawowe:
  • wskazuje na mapie rzeki główne i dopływy
  • odczytuje nazwy głównych rzek
  • pokazuje na mapie: rzekę nad którą położona jest miejscowość, w której mieszka
  Wymagania ponadpodstawowe:
  • pokazuje dorzecze, dział wód
  • opisuje bieg Wisły i Odry od źródeł do ujścia posługując się znaną terminologią
 • Postawy:
  • aktywnie pracuje na lekcji
  • prawidłowo czyta mapę fizyczną Polski
  • proponuje sposoby ochrony wód w najbliższej okolicy
  • poznaje sposoby ograniczania skutków powodzi

Formy pracy:

 • indywidualna, grupowa
Metoda:
 • gra dydaktyczna,
 • poszukująca,
 • ćwiczenia z mapą
Środki dydaktyczne:
 • Mapa fizyczna Polski,
 • atlas, gra dydaktyczna,
 • podręcznik, zeszyt ćwiczeń

TOK LEKCJI:

 • Faza wprowadzająca
  1. Sprawy organizacyjno porządkowe.
  2. Wprowadzewnie do tematu: Gdzie najchętniej wypoczywamy, oraz jakie korzyści daje nam rzeka.
   Przypomnienie z klas młodszych nazw dwóch głównych, najdłuższych rzek Polski.
   Nawiązanie do piosenki pt. "Płynie, Wisła płynie po Polskie krainie".
  3. Pokazanie na Mapie fizycznej Polski głównych rzek Polski od źródeł do ujścia, następnie każdy uczeń wykonuje tę czynność samodzielnie w swoim atlasie.
 • Faza realizacji
  1. Dzieci otrzymują "Grę dydaktyczną" - pracują parami.
   Losują karteczki z nazwami rzek stanowiących ważniejsze dopływy Wisły (kartki żółte) i Odry (kartki zielone). Odnajdują te rzeki samodzielnie przy pomocy atlasu - Mapa Polski.
   Na dużej mapie konturowej przyklejają karteczki z nazwami dopływów.
  2. W ćwiczeniach na mapie konturowej Polski, na której zaznaczone są dwie główne rzeki i dopływy wpisują nazwy dopływów Wisły i Odry.
  3. Analizując mapkę konturową pod kątem rzek głównych i dopływów uczniowie oddzielają linią ciągłą dopływy Wisły od dopływów Odry.
   (nauczyciel wprowadza pojęcie dział wód: Systemy rzeczne oddzielają od siebie działy wód, przebiegające najczęściej przez wzniesienia np. przez grzbiety górskie, niekiedy jednak przez tereny zupełnie płaskie).
  4. Uczniowie zamalowują obszar rzek wpływających do Wisły kolorem żółtym, kolorem zielonym - obszar rzek wpadających do Odry uwzględniając obszar poza granicami Polski.
   (nauczyciel wprowadza pojęcie dorzecze Wisły, Odry: Obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do jednej rzeki, nazywamy dorzeczem).
  5. Jak należy dbać o rzeki i dlaczego?
   Uczniowie wymieniają: nie wolno wyrzucać śmieci do rzek, myć samochodów w rzece, wypuszczać ścieków i kanalizacji
  6. Kiedy rzeki zagrażają człowiekowi?
   Uczniowie wymieniają sposoby zapobiegania powodziom: budowa wałów, umacnianie brzegów poprzez nasadzanie, budowa ostróg.
 • Faza podsumowująca
  1. Uczniowie dobierają do podanych wyrażeń np. rzeka główna, dopływ rzeki, bieg górny, bieg dolny rzeki odpowiednie określenia.
  2. Z czego wynika kierunek spływu dopływów.
  3. Których dopływów jest więcej prawobrzeżnych czy lewobrzeżnych.
  4. Praca domowa: Ćwiczenia str. 124 zad. 315.

Literatura:

 1. Gertruda Mauer, "I Ty chronisz środowisko" - Polski Klub Ekologiczny, Kraków 1991
 2. Kazimierz Stępczak, "Ochrona i kształtowanie środowiska", Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, W-wa 1994

         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie