Działa tylko w IE - sorry!    
     

Ocena stażu 2


PROJEKT OCENY DOROBKU ZAWODOWEGO:

nazwisko i imię - nauczyciela kontraktowego
za okres stażu [ od - do]
OCENA POZYTYWNA


Uzasadnienie:
 1. Kompletność dokumentacji

  Nauczyciel przedstawił opiekunowi stażu dokumentację spełnienia wymagań kwalifikacyjnych oraz sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.

  Dokumentacja ta jest kompletna. Osiągnięcia zawodowe są prawidłowo i obszernie dokumentowane. W przedstawionych dokumentach uwzględniono wszystkie aspekty działalności nauczyciela na stanowisku pedagoga.

 2. Sposób dokumentowania dorobku zawodowego

  Dokumentacja była prowadzona systematycznie. Nauczyciel przedstawił dokumenty, potwierdzające współpracę z różnymi instytucjami działającymi na rzecz edukacji w zakresie: profilaktyki uzależnień, bezpieczeństwa i postępowania w sprawach nieletnich, opieki społecznej. Dokumenty związane z pracą na stanowisku pedagoga, w tym: opis działań, sprawozdania, notatki z przeprowadzonych rozmów i spotkań, obrazują również zakres współpracy nauczyciela jako pedagoga z uczniami. Na uwagę zasługują szczególnie starannie opracowane scenariusze zajęć, efekty pracy wychowawczej w postaci prac pisemnych uczniów, opracowane programy, narzędzia diagnostyczne wraz z wynikami.

  Można stwierdzić, iż nauczyciel wykazuje duże zaangażowanie i dojrzałość zawodową, bowiem dokumentacja pracy pedagoga jest wnikliwa, rzetelna, a wybrane do realizacji działania dotyczą problemów ważnych i specyficznych dla naszej szkoły.

REALIZACJA WYMAGAŃ I ZADAŃ KWALIFIKACYJNYCH OKREŚLONYCH W PLANIE ROZWOJU ZAWODOWEGO

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela uwzględniał realizację zadań głównie opiekuńczych i wychowawczych, co wynika bezpośrednio z charakteru obowiązków pedagoga. Nauczyciel prawidłowo zaplanował swoją ścieżkę rozwoju zawodowego, umiejętnie realizował i modyfikował swój plan rozwoju zawodowego. W trakcie realizacji planu zadania ulegały modyfikacji w zależności od pojawiających się bieżących problemów wychowawczych.

 1. Udział w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu oraz potrzeb szkoły

  W odniesieniu do zadań szkoły nauczyciel aktywnie, z dużym zaangażowaniem realizował swoje obowiązki, szczególnie sumienie i odpowiedzialnie podejmował trudne, ze względu na ograniczenia prawne, działania w zakresie profilaktyki uzależnień. Pełnił ważne funkcje związane z działaniami opiekuńczo-wychowawczymi i koordynował działania zespołu wychowawców. Wykazał się przy tym umiejętnością współpracy z innymi nauczycielami i pracownikami szkoły. Chętnie też korzystał z doświadczeń innych pedagogów, a wynikającą z tego wiedzę uwzględniał w swojej pracy.

  Na podstawie opisanych i obserwowanych działań można stwierdzić, że nauczyciel posiada wiedzę i umiejętności metodyczne pozwalające na prawidłową realizację zadań szkoły.

 2. Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego i pogłębianie swojej wiedzy i umiejętności zawodowych

  W ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczyciel pogłębiał swoją wiedzę z zakresu diagnozowania poziomu agresji wśród uczniów, podejmowania działań w ramach profilaktyki uzależnień, oraz zapoznał się z zagadnieniami wykorzystania technologii informacyjnej w dydaktyce.

  Nauczyciel uczestniczył także w zewnętrznych formach doskonalenia zawodowego, takich jak: spotkania metodyczne, zajęcia edukacyjne, wykłady, kursy i warsztaty. Obszar doskonalenia zawodowego dotyczył przede wszystkim zagadnień profilaktyki uzależnień, agresji dzieci i młodzieży, sposobów rozwiązywania konfliktów, a także prawidłowej komunikacji interpersonalnej. Na podstawie teczki czytelniczej można stwierdzić, że nauczyciel pogłębia stale swoją wiedzę i doskonali swoje umiejętności zawodowe również przez samodzielne studiowanie literatury: książek, poradników i artykułów, zamieszczanych w czasopismach metodycznych.

 3. Znajomość przepisów dotyczących systemu oświaty, przepisów dotyczących pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły

  Nauczyciel wykazuje znajomość najważniejszych przepisów, które wiążą się z wypełnianiem obowiazków pedagoga. Potrafi samodzielnie je skompletować, wykorzystując m. in. zasoby Internetu.

  Nauczyciel śledzi na bieżąco zmiany:

  • w przepisach prawa oświatowego, a zwłaszcza w odniesieniu do realizacji obowiązku szkolnego, działalności poradni psychologiczno-pedagogicznej, zasad udzielania i organizacji pomocy pedagogicznej i psychologicznej w szkole;
  • w przepisach z zakresu prawa polskiego w odniesieniu do postępowania w sprawach nieletnich, a zwłaszcza karalności za posiadanie i rozprowadzanie narkotyków, jak również opieki kuratorskiej służby sądowej.


Stwierdzam, iż nauczyciel zrealizował wymagania kwalifikacyjne związane z ubieganiem się o stopień nauczyciela mianowanego

opiekun stażu: 
         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie