Profilaktyka


 1. Nazwa programu

  "Jak żyć między ludźmi - profilaktyka uzależnień z wykorzystaniem technik komputerowych"

 2. Określenie sfery aktywności uczniowskiej, w której program się mieści

  Program jest skierowany do uczniów klas gimnazjalnych (szczególnie z trudnościami wychowawczymi) w celu uniknięcia uzależnienia się od narkotyków, nikotyny i innych środków zmieniających świadomość młodego człowieka. Zajęcia z profilaktyki uzależnień z jednej strony łączą różnorodne sfery aktywności min. z zakresu edukacji, wychowania pro zdrowotnego i sfery opiekuńczej, a z drugiej w sposób ciekawy, zdrowy i pożyteczny wypełniają wolny czas, uczą pewności siebie, podnoszą poczucie własnej wartości.

 3. Misja programu

  • cel główny:
   • zapobieganie powstawaniu wśród dzieci i młodzieży niekorzystnych problemów społecznych, propagowanie zdrowego stylu życia, a jednocześnie rozwijanie poczucia własnej wartości - uporządkowanie własnego "ja", samopoznanie, kształtowanie umiejętności różnicowania emocji, rozwijanie własnej indywidualności, kontroli i umiejętności zachowania się w określonych sytuacjach - walka ze stresem, wykorzystywanie zdobytej wiedzy i umiejętności na temat środków odurzających i uzależniających, budowa wzajemnego zaufania w grupie rówieśników, wdrażanie do samodzielności i właściwego dokonywania wyboru, kształtowanie pozytywnych zmian w rozwoju człowieka, promowanie min. akcji "Bezpieczne Tychy - dość milczenia"
  • cele szczegółowe:
   • zapoznanie uczniów z podstawową wiedzą na temat rodzaju uzależnień i ich szkodliwości dla zdrowia,
   • eliminowanie złych nawyków i przyzwyczajeń,
   • poznanie oznaków używania alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających,
   • wzmacnianie poczucia własnej wartości,
   • kształtowanie umiejętności podejmowania trafnych decyzji,
   • kształtowanie pozytywnych relacji między rówieśnikami,
   • umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
   • walka ze stresem,
   • dążenie do asertywności,
   • kształtowanie umiejętności pozytywnego myślenia,
   • integracja zespołu i nawiązywanie więzi emocjonalnych,
   • kształtowanie i rozwijanie zdobytych wiadomości i umiejętności w pracy na komputerze,
   • efektywne wykorzystanie wolnego czasu
   • wdrażanie do wykorzystywania różnych technik TI,
   • wykorzystywanie TI do wyszukiwania, zbierania informacji, przechowywania i porządkowania oraz do przedstawienia jej w odpowiedniej postaci,
   • inspirowanie do twórczej pracy z wykorzystaniem min. programów graficznych,
   • porozumiewanie się z innymi osobami podczas realizacji wspólnego projektu,
   • kształtowanie umiejętności redakcyjnych,
   • wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego i bazy danych do tworzenie ankiet, wykresów, przygotowywania sprawozdań, raportów,
   • umiejętność sporządzania dokumentacji z wykorzystaniem TI,
   • przestrzeganie zasad "dobrej roboty" podczas pracy w zespole.

 4. Scenariusz zajęć

  Scenariusze zajęć będą obejmować różnorodność form i metod pracy:

  • zajęcia mające na celu poznanie problemu uzależnień i jej skutków (środki odurzające, papierosy) na podstawie prezentacji, multimedialnych środków przekazu oraz zgromadzonych materiałów,
  • ćwiczenia kształtujące umiejętność podejmowania trafnych decyzji, radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
  • rozwiązywanie testów przygotowanych w języku HTML, próby tworzenia własnych,
  • robienie stron internetowych na tematy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia bez konieczności uciekania do środków odurzających,
  • przygotowanie kampanii antynikotynowej,
  • wykorzystanie technik graficznych do tworzenia plakatów, reklam,
  • nawiązanie kontaktu z gazetą szkolną w celu propagowania wychowania w trzeźwości, z dala od narkotyków i innych używek,
  • opracowanie ankiet skierowanych do uczniów na tematy związane z uzależnieniami - wykorzystanie baz danych oraz arkusza kalkulacyjnego.

 5. Czas realizacji programu:

  Zajęcia będą prowadzone od września do grudnia raz w tygodniu w wymiarze 2 godzin tygodniowo.

 6. Adresat programu:

  uczniowie Gimnazjum nr 7 w Tychach

  • przewidywana liczba uczniów:
   16 osób na 1 opiekuna
  • sposób naboru uczniów do programu:
   propagowanie programu poprzez ogłoszenia wychowawców klas i pedagoga szkolnego
  • ogólna charakterystyka grupy, która weźmie udział w programie:
   w zajęciach będą brały udział dzieci zagrożone patologiami, niedostosowaniem społecznym, mające trudności w nawiązywaniu stosunków interpersonalnych.

 7. Oczekiwane efekty po zrealizowaniu programu

  Oczekiwane efekty to zrealizowanie celów głównych i szczegółowych a także:

  • uatrakcyjnienie czasu wolnego od zajęć szkolnych,
  • nawiązanie bliższego kontaktu z uczniami, co pozwoli na lepsze zrozumienie ich problemów i ukierunkowanie ewentualnych działań terapeutycznych,
  • zmniejszenie patologii wśród młodzieży,
  • uwrażliwienie na potrzeby i uczucia innych,
  • rozwinięcie poczucia własnej wartości, niesienia pomocy innym,
  • wyrobienie chęci do pozytywnych działań, zadowolenia i dumy z pracy zespołowej.

 8. Kadra i realizacja programu

  Nauczyciel informatyki: mgr Marzena Kołodziejczyk - ukończony Wydział Pedagogiki i Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz Informatyka na Akademii Ekonomicznej w Katowicach.

 9. Dodatkowe informacje o programie

  Zajęcia mogą odbywać się 1 raz w tygodniu po 2 godziny.
  Miejsce zajęć - pracownia komputerowa.
  Ze względu na potrzeby, złożoność problemu, ilość zgłaszanych osób można stworzyć 2 grupy.

 10. Środki własne:

  zbiory CD, własne opracowania programów, literatura przedmiotu.

 11. Podsumowaniem zajęć będzie międzyszkolny konkurs "Być wolnym, to umieć powiedzieć NIE", organizowany przez Urząd Miasta i naszą szkołę.


         
     
           
Strona główna Opinie W sieci Downloads Publikacje O stronie